Ogólna charakterystyka Miasta

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zabudowa Głównego Miasta
Zabudowa Głównego Miasta
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Pierwszy rozdział „Raportu o stanie miasta” zawiera podstawowe informacje opisujące miasto.

Gdańsk jest szóstym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Zajmuje obszar 262 km2. Najdalej wysunięte punkty to: na północ - Osowa, na południe - Św. Wojciech, na zachód - Rębiechowo, na wschód zaś - Świbno.

Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miasta należą tereny zielone, w tym m.in. lasy, parki spacerowo-wypoczynkowe, ogródki działkowe, zieleń uliczna oraz wewnątrzosiedlowa. Lasy skoncentrowane są w większości na zachodzie (głównie lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego) oraz na wyspach Stogi i Sobieszewskiej.

W 2021 r. największą część powierzchni Gdańska zajmowały użytki rolne – 30 proc. Gdańsk jest miastem o średnim stopniu zurbanizowania (obszary pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową zajmowały w strukturze użytkowania gruntów prawie 30 proc. ogólnej powierzchni miasta. Znaczny był także udział lasów i zadrzewień (ponad 18 proc.) oraz terenów komunikacyjnych (blisko 13 proc.). W 2021 r. odnotowano przede wszystkim spadek użytków rolnych oraz wzrost terenów zurbanizowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Opracowanie zawiera mapę podziału Gdańska na obszary wg ich funkcji w oparciu o schemat kierunków zagospodarowania przestrzennego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.

Gdańsk podzielony jest na 35 dzielnic (najmłodsza to wydzielona z Chełmu w 2018 r. dzielnica Orunia Górna - Gdańsk Południe). Opracowanie zawiera mapę “Położenie Gdańska na tle okolicznych gmin oraz podział na dzielnice – stan na 31.12.2021 r.”.