Działania miasta w związku z pandemią COVID-19

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Gdańska
Bezpłatne maseczki dla mieszkańców Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Ogółem w 2021 r. z budżetu miasta na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 wydano 18,74 mln zł, w tym 13,38 mln zł pochodziło ze środków własnych miasta, a 5,36 mln zł ze środków zewnętrznych – z dotacji z budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ważnym partnerem w realizacji działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 były organizacje pozarządowe. Zlecono im m.in. realizację działań w ramach akcji #GdańskPomaga. W działania pomocowe włączyły się również domy i kluby sąsiedzkie, m.in. dystrybuując posiłki i środki ochrony osobistej.

Miasto Gdańsk włączyło się w akcję promowania szczepień przeciwko COVID-19 poprzez m.in. plakaty i kampanie medialne. W obiektach zarządzanych przez miasto organizowane były punkty szczepień: w AmberExpo, Ergo Arenie, przy stadionie w Letnicy. Okresowe plenerowe punkty tworzone były w czasie wydarzeń miejskich, takich jak Jarmark św. Dominika i Jarmark Bożonarodzeniowy. Ponadto zorganizowano jednodniową akcję szczepień w Nowym Ratuszu – 13 czerwca mieszkańcy mogli bez rejestracji i wcześniejszego umawiania przyjąć jednodawkową szczepionkę. Zapewniono również kompleksowe przygotowanie techniczne objazdowego punktu szczepień, który funkcjonował jesienią 2021 r. przy gdańskich szkołach. Dla osób powyżej 70. roku życia, osób z niepełnosprawnościami oraz mających trudności w samodzielnym poruszaniu się zorganizowany został darmowy przewóz do punktów szczepień.

W ramach działań zapobiegawczych kontynuowano specjalne procedury funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta mające zminimalizować możliwości zarażenia się pracowników i klientów oraz zapewniające ciągłość działań i sprawne reagowanie na zagrożenia związane z epidemią. Pomimo obostrzeń Urząd Miejski w Gdańsku przez cały 2021 r. był dostępny dla klientów i realizował swoje zadania przy zachowaniu wszelkich możliwych zabezpieczeń.

Urząd Miejski w Gdańsku kontynuował wsparcie placówek oświatowych w organizacji nauczania zdalnego. Organizowano robocze spotkania z dyrektorami przedszkoli i szkół w celu wypracowania procedur postępowania w momencie przyjmowania dzieci do placówek. Prowadzona była współpraca z dyrektorami przedszkoli i szkół oraz ze służbami sanitarnymi w Gdańsku w przypadkach stwierdzenia braku możliwości otwarcia placówki i konieczności zawieszenia zajęć.

Akcja #GdańskPomaga służyła pomocą osobom, którym pandemia COVID-19 utrudniała lub uniemożliwiała normalne funkcjonowanie. Była to inicjatywa Miasta Gdańska oraz instytucji i organizacji pozarządowych, które połączyły wysiłki w celu wsparcia mieszkańców w walce z następstwami pandemii, głównie w realizacji podstawowych potrzeb życiowych, takich jak robienie zakupów czy wyprowadzanie zwierząt. Aby skutecznie dotrzeć do osób wymagających pomocy, na terenie miasta zostały stworzone lokalne punkty Gdańsk Pomaga. W ramach akcji #GdańskPomaga zlecono organizacjom pozarządowym zadania publiczne skierowane do mieszkańców najbardziej narażonych na skutki pandemii – seniorów oraz dzieci i młodzieży. Na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań związanych z walką z pandemią przeznaczono prawie 1,8 mln zł. Beneficjentami zadań było 5567 osób, w tym 822 dzieci i młodzieży, 36 dorosłych i 4709 seniorów.

Wsparcie seniorów, którzy ze względu na stan epidemii pozostali w domu, odbywało się również w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Wolontariusze dostarczali zakupy, artykuły podstawowej potrzeby, w tym spożywcze, środki higieny osobistej. W 2021 r. pomocą programu objęto 788 osób.

W realizacji nauczania zdalnego w samorządowych placówkach oświatowych duże ułatwienie stanowiła Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE), zapewniająca wszystkim nauczycielom i uczniom dostęp do oprogramowania umożliwiającego realizację lekcji online (m.in. MS Teams). Na platformie YouTube udostępniano filmy instruktażowe pokazujące, jak korzystać z aplikacji dostępnych na GPE. W 2021 r. w 18 placówkach zmodernizowano pracownie komputerowe – zakupiono 409 zestawów komputerowych. W ramach rządowego programu zrealizowano w gdańskich szkołach publicznych i niepublicznych ponad 12,3 tys. godz. zajęć wspomagających uczniów w powrocie do nauczania stacjonarnego.

W ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zapewnione zostało wsparcie interwencyjne skierowane do osób będących w kryzysie psychicznym związanym z pandemią COVID-19. Głównym jego celem było udzielenie pomocy osobom w kryzysie psychicznym spowodowanym bezpośrednio bądź pośrednio przez skutki pandemii. Ponadto realizowany był projekt „Jestem – wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego”, skierowany do uczniów doświadczających trudności emocjonalnych, zagrożonych kryzysem psychicznym oraz ich rodziców i nauczycieli. Skorzystały z niego 832 osoby, w tym 351 uczniów, 298 rodziców i 183 nauczycieli.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dotyczących przemocy podczas pandemii COVID-19 kontynuowano prowadzenie kampanii „Dom bez przemocy” – zapewniono obsługę całodobowego numeru telefonicznego (797 909 112), pod którym rozpowszechniano informacje o miejscach i formach pomocy skierowanych do osób doświadczających przemocy bądź posiadających informację o jej stosowaniu w najbliższym otoczeniu.

W 2021 r. kontynuowano działania Gdańskiego Urzędu Pracy mające na celu zminimalizowanie ekonomicznych strat poprzez formy pomocy wprowadzone pakietem ustaw określonych nazwą „Tarcza antykryzysowa”. Ich głównym celem były niezmiennie otoczenie szczególną opieką przedsiębiorców oraz ochrona miejsc pracy. Łącznie do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych w 2021 r. trafiło blisko 70 mln zł.

Miasto Gdańsk utrzymało programy pomocowe wzmacniające kulturę w pandemii. Skorzystały z nich osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, gdańscy wydawcy i księgarze kameralni. Gdański Fundusz Wydawniczy, powstały w pierwszym roku pandemii, został podzielony na 2 niezależne programy: Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw, będący kontynuacją działania z 2020 r., oraz nowy program wspierający promocję premier wydawniczych (książkowych i muzycznych) – Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.