Infrastruktura

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budowa Portu Czystej Energii
Budowa Portu Czystej Energii
fot. Artur Makowski / www.gdansk.pl

Część poświęcona głównie rozwojowi mieszkalnictwa, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oświetleniowych oraz gospodarce odpadami.

W 2021 r. prowadzono prace termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów oświatowych, w ramach której w 2021 r. ukończono prace modernizacyjne w 11 obiektach. Łączny koszt termomodernizacji wyniósł 38,4 mln zł. Rozpoczęto również prace termomodernizacyjne w 3 kolejnych obiektach.

W ramach programu budowy oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk” w 2021 r. oświetlono 12,5 km ulic i ciągów pieszych w 26 lokalizacjach za kwotę blisko 5 mln zł. Postawiono 445 słupów i zamontowano 452 oprawy na ulicach.

W wyniku rozszerzenia zawartej w 2017 r. umowy z GUK Sp. z o.o. na odbiór elektroodpadów oraz innych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z domów mieszkańców na indywidualne zlecenie od stycznia 2021 r. zebrano ok. 168 ton elektroodpadów. Ponadto w wyniku zawarcia bezkosztowej umowy (porozumienia) z podmiotem zewnętrznym dotyczącej rozstawienia na terenie miasta ogólnodostępnych pojemników na tzw. małe elektroodpady oraz zużyte baterie i akumulatory w 2021 r. odebrano od mieszkańców około 80 ton małych elektroodpadów.

Kontynuowane były prace związane z budową instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii. Zakład w przyszłości będzie termicznie przekształcał 160 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z czego 115 tys. ton, to odpady pochodzące z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Jego funkcjonowanie przyczyni się także do stabilizacji opłat za gospodarowanie odpadami, które ponoszą mieszkańcy.

Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gdańskiej społeczności poprzez zwiększanie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS-y w 2021 r. wybudowały i oddały do użytkowania 69 lokali mieszkalnych w 3 budynkach (całkowity koszt inwestycji 21,1 mln zł) oraz rozpoczęto budowę 196 lokali mieszkalnych w 7 budynkach.

Kontynuowano prace remontowe lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim. W 2021 r. wyremontowano 228 lokali z zasobu komunalnego z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udzielenia przedmiotowej pomocy.

W ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego w 2021 r. realizowano budowę prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników.

W 2021 r. na terenie miasta zamontowano 6 nowych zdrojów oraz 53 nowe poidełka w budynkach użyteczności publicznej. Tym samym na koniec 2021 r. w przestrzeni Gdańska dostępnych było 42 szt. zdrojów oraz 252 szt. poidełek dostarczających wodę pitną.