1. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie sesji.

2. Komunikaty:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,
 • Komisje Rady Miasta Gdańska,
 • Prezydent Miasta Gdańska.

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok

 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska.

5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Gdańska za rok 2023:

 • wystąpienia mieszkańców;
 • dyskusja.

6. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania

(druk 24) uzasadnienie;

Przedstawia Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska za rok 2023;

 • wystąpienie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz;
 • wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;
 • opinie komisji:
  Komisja Strategii i Budżetu- pozytywna (opinia z dn. 15.04.2024 r.)
  Komisja Zagospodarowania Przestrzennego- pozytywna (opinia z dn.17.04.2024 r.)|
  Komisja Edukacji- pozytywna (opinia z dn. 10.04.2024 r.)
  Komisja Klimatu, Środowiska i Ekologii- pozytywna (opinia z dn. 17.04.2024 r.)
  Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej- pozytywna (opinia z dn. 15.04.2024 r.)
  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej- pozytywna (opinia z dn. 16.04.2024 r.)
  Komisja Samorządu i Ładu Publicznego- pozytywna (opinia z dn. 11.04.2024 r.)
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju- pozytywna (opinia z dn. 16.04.2024 r.)
  Komisja Kultury i promocji- pozytywna (opinia z dn. 17.04.2024 r.)
 • dyskusja.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok (
druk 7) uzasadnienie;

 • Uchwała Nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 27 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – ref. Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska;
 • głosowanie.

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska
za 2023 rok (
druk 25) uzasadnienie;

 • Uchwała Nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2023 rok – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG;
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska  z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok - ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG
 • dyskusja;
 • głosowanie.

10. Uchwały:

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Maćkowy – rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku
  (druk 62) uzasadnienie;

11. Wnioski, oświadczenia osobiste.

12. Zakończenie obrad.ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Gdańska

tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP
Udział w programach