Kto może jeździć autobusem i tramwajem za darmo?

23.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

W pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są (muszą okazać dokument potwierdzający uprawnienie do bezpłatnego przejazdu: 

Honorowi Obywatele Miasta Gdańska

legitymacja Honorowego Obywatela Miasta Gdańska lub zaświadczenie Biura Rady Miasta Gdańska

Dzieci do lat 4

oświadczenie opiekuna

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat uprawnione do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca

aktywna Gdańska Karta Mieszkańca lub zastępująca ją aplikacja mobilna ze zweryfikowanym i ważnym Pakietem Bezpłatnych Przejazdów

Uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół policealnych, uprawnieni do korzystania z Gdańskiej Karty Mieszkańca, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

aktywna Gdańska Karta Mieszkańca lub zastępująca ją aplikacja mobilna ze zweryfikowanym i ważnym Pakietem Bezpłatnych Przejazdów

Osoby objęte Programem „Duża Gdańska Rodzina”, o którym mowa w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska

Karta Dużej Rodziny wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku obowiązująca do dnia 31.12.2022 r., a od dnia 01.01.2023 r. aktywna Gdańska Karta Mieszkańca ze zdjęciem lub aplikacja mobilna Jestem z Gdańska z dodanym zdjęciem oraz dodanym ważnym Pakietem Dużej Gdańskiej Rodziny

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby

Honorowi dawcy krwi I stopnia

- legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia wydana według wzoru określonego przez Ministra Zdrowia wraz z dokumentem ze zdjęciem
- lub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu wydana według wzoru określonego przez Ministra Zdrowia wraz z dokumentem ze zdjęciem

Dzieci oraz młodzież do lat 16 będące osobami niepełnosprawnymi oraz towarzyszący im opiekun

legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Dzieci osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa

legitymacja szkolna i legitymacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Dzieci i młodzież niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz towarzyszący im opiekun na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa

legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury

Opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym bez towarzystwa dziecka (tj. po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko) - prawo to przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa

zaświadczenie placówki oświatowej określające jej adres i miejsce zamieszkania dziecka; w przypadku gdy placówka oświatowa nie jest szkołą publiczną lub na prawach szkoły publicznej wymienione uprawnienia przysługują na podstawie zaświadczenia tej placówki

Inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji) oraz towarzyszący im pełnoletni opiekun

- legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- lub legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
- lub legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej oraz niżej wymienione dokumenty:
a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
c) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
d) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
e) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
g) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
h) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Ociemniali oraz towarzyszący im przewodnicy (osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (I lub II grupa i osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy)

- legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – „04-O”,
- legitymacja Polskiego Związku Niewidomych oraz dokumenty w/w (takie jak dla inwalidów o znacznym stopniu niepełnosprawności), w tym stwierdzające umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z towarzyszącym im przewodnikiem

legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawiona przez organ rentowy

Inwalidzi wojenni i wojskowi

książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez właściwy organ ZUS lub legitymacja Związku Inwalidów RP

Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym, zaliczonym do I gr. Inwalidzkiej

dokument stwierdzający inwalidztwo wojenne lub wojskowe i zaliczenie do I grupy inwalidzkiej osoby podlegającej opiece

Każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego – każdego roku w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu

ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którego pasażer jest właścicielem lub współwłaścicielem

Wolontariusze działający w ramach „Gdańskiego Modelu Rozwoju Wolontariatu” zaangażowani w realizację wydarzeń miejskich, imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, kulturalnych itp. w czasie określonym na identyfikatorze

identyfikator, którego wzór oraz zakres obowiązywania określony będzie każdorazowo przed określonym wydarzeniem przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Osoby, które przebywały na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR, zamieszkałe na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku

zaświadczenie o Uprawnieniach wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz legitymacja członkowska wydana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków

Wszyscy pasażerowie – w przypadku ogłoszenia w środkach masowego przekazu stosownego komunikatu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o wystąpieniu sytuacji kryzysowej typu podtopienie, smog lub innej, powodującej istotne zakłócenie do czasu odwołania tego komunikatu przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, w ruchu drogowym lub zagrażającej życiu ludności do czasu odwołania tego komunikatu przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Kontrolerzy biletów komunikacji miejskiej, Strażnicy Miejscy w umundurowaniu, pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz pracownicy operatorów wykonujących przewozy na rzecz ZTM w Gdańsku - w trakcie wykonywania czynności służbowych

legitymacja służbowa

Dzieci do 31 grudnia roku ukończenia 7 lat na terenie miasta Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1

ważna Karta Sopocka

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 31 grudnia roku ukończenia 20 lat, z adresem zamieszkania w Sopocie - na terenie miasta Gdańska na liniach: 117, 122, 143 i N1

legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury i ważna Karta Sopocka lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Sopocie

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat - na liniach: 171, 126 i 174

ważna Karta Mieszkańca Gminy Żukowo

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 31 grudnia roku ukończenia 20 lat, z adresem zamieszkania w Gminie Żukowo - na liniach: 171,126 i 174

legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury i ważna Karta Mieszkańca Gminy Żukowo lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Gminie Żukow

Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego korzystający z linii miejskiej nr 107 na terenie Pruszcza Gdańskiego

ważna Pruszczańska Karta Mieszkańca

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20 roku życia, z adresem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim - na liniach: 132, 200, 205, 207, 232 i N5

legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury i ważna Pruszczańska Karta Mieszkańca lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Pruszczu Gdańskim

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalach na trasie: miejsca zamieszkania - Szkoła Podstawowa w Kowalach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 85 w Gdańsku na trasie: miejsce zamieszkania - Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku, z adresem zamieszkania w Gminie Kolbudy

legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury i ważna Karta Mieszkańca Gminy Kolbudy lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie w Gminie Kolbudy

Dzieci do lat 7 (do 31 grudnia roku ukończenia 7 lat) z wózkiem dziecięcym lub bez korzystające ze środków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Sopotu

dokument pozwalający stwierdzić wiek dziecka

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, do 31 grudnia roku ukończenia 20 lat, z adresem zamieszkania w Sopocie, na terenie Miasta Sopotu

legitymacja szkolna z adresem zamieszkania w Sopocie lub legitymacja szkolna bez wpisanego w mej adresu zamieszkania wraz z Kartą Sopocką lub legitymacja szkolna bez wpisanego w niej adresu zamieszkania wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu w Sopocie wydanym przez Urząd Miasta Sopotu lub legitymacja szkolna bez wpisanego w mej adresu zamieszkania wraz z pisemną informacją o miejscu zamieszkania w Sopocie wydaną przez szkołę

Senatorowie, posłowie na Sejm

legitymacja senatora, posła

Za ZTM w Gdańsku

 

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami