PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Deklaracja dostępności portali gdansk.pl i bip.gdansk.pl

Urząd Miejski w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych gdansk.pl i bip.gdansk.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Miroszniczenko.
 • E-mail: pomoc@gdansk.pl
 • Telefon: +48 571271150

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: +48 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynków Urzędu Miejskiego w Gdańsku dostępny jest pod tym linkiem.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Gdańsku udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed) do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 p.20, lub ul. Partyzantów 74 (informacja), bądź telefonicznie pod nr: 58 323-60-20, faxem: 58 302-39-41 lub elektronicznie na adres: wso@gdansk.gda.pl.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Gdańsku możliwy jest za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Kontaktu, które działa przez całą dobę i 7 dni w tygodniu - pod numerem 58 52 44 500 lub adresem e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.

Osoby głuche, niesłyszące, mogą kontaktować się z Urzędem poprzez SMS, wysłany na numer 500 105 115.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miejski w Gdańsku prowadzi obecnie audyty dostępności swoich zasobów internetowych oraz deklaruje chęć zwiększania ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością zgodnie, uwzględniając w tym zakresie m.in. rekomendacje Gdańskiego Modelu na Rzecz Równego Traktowania.