Innowacyjność i przedsiębiorczość

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
STARTER. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości
STARTER. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Charakterystyka przedsiębiorczości i rynku pracy w Gdańsku.

Rozwój i wspieranie przedsiębiorczości koncentrują się w szczególności na kształceniu biznesowych kompetencji dzieci i młodzieży, wspieraniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branż tradycyjnych oraz sektorów innowacyjnych i kreatywnych, w tym start-upów, a także na budowaniu szerokiej współpracy w ramach systemu otoczenia biznesu i rynku pracy. Zaczynając zatem od edukacji i stymulowania postaw przedsiębiorczych wśród najmłodszych, zakres wsparcia obejmuje wszystkie kolejne etapy rozwoju firm, włączając w to także pomoc w zakładaniu działalności, doradztwo w rozwoju biznesu, zwiększanie potencjału innowacyjnego firm, sieciowanie i budowanie relacji oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Działania te są koordynowane i realizowane zarówno przy zaangażowaniu instytucji miejskich, np. szkół, jak i dzięki współpracy m.in. uczelni oraz wielu firm i instytucji.

Pomimo zaburzenia aktywności ekonomicznej w wyniku pandemii COVID-19 w 2021 r. w Gdańsku wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, które w 2021 r. wyniosło 7192 zł brutto i było wyższe o 8,9% w porównaniu z 2020 r. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku było wyższe o 19,0% niż w województwie pomorskim oraz o 22,1% względem kraju.

Na koniec grudnia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, w Gdańsku zarejestrowanych było 86 913 podmiotów gospodarczych. W porównaniu z końcem 2020 r. liczba zarejestrowanych podmiotów w Gdańsku wzrosła o 4,6%.

W odpowiedzi na konieczność kształcenia kompetencji młodzieży do potrzeb i wyzwań aktualnego i przyszłego rynku pracy, w 2021 r. Urząd Miejski w Gdańsku we współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, uruchomił nowe projekty w tym: „NOW zawodowe wyznania nowej generacji” – stanowiący wsparcie procesu integracji i budowania relacji, a także wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami oraz projekt „Power Lab” w postaci spotkań młodzieży z przedstawicielami biznesu (w tym startupami), którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli uczniów w wyznaczaniu dalszych ścieżek rozwoju.

Realizowano projekty, kierowane do dzieci i młodzieży projekty, mające na celu rozwój postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, takie jak np. SB Bridge. Zorganizowano konferencje i cykl spotkań dla środowisk edukacyjnych, w tym m.in.: BeZee, Edu Generator, NOW. Prowadzono również programy stażowe Wypracuj Przyszłość i Wakacyjny Staż kierowane do uczniów, studentów i absolwentów szkół wyższych.

W 2021 r. została powołana w ramach Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter” Młodzieżowa Rada Startera, która ma za zadanie opiniowanie koncepcji projektów Startera pod kątem atrakcyjności dla młodzieży, wspólne pisanie projektów i realizację działań zgłaszanych przez młodych. Rada była zaangażowana m.in. w stworzenie koncepcji wydarzenia dla młodzieży podczas konferencji BeZee. W 2021 r. w ramach projektu zostało również przeprowadzenie badanie „Jak widzisz swoją przyszłość? Nowe kompetencje i nowa praca w postrzeganiu młodzieży”.