Zielone Miasto a Strategia Rozwoju Gdańska: drzewa, woda, adaptacja i obieg zamknięty

Co zrobić, by Gdańsk za dekadę i później był Zielonym Miastem z projektu programu rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030? Co jest najważniejsze jeśli chodzi o zieleń, wodę, bioróżnorodność, a gdzie w tym wszystkim jest gospodarowanie odpadami i oszczędzanie zasobów? Dyskutowano o tym we wtorek, 4 kwietnia, podczas trzeciego z czterech warsztatów dotyczących poszczególnych obszarów tejże Strategii.
05.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wymienione osoby na zdjęciu, prezydent mówi do mikrofonu, wszyscy stoją
W środku Piotr Kryszewski zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych, z lewej - Olga Goitowska dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG, z prawej - Ryszard Gajewski prezes Gdańskich Wód
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Strategia Rozwoju Gdańska a programy rozwoju 

W ubiegłym roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła zaktualizowaną „Strategię Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 plus”, która określa ramy i cele rozwoju miasta na przynajmniej kolejną dekadę.

O ile Strategia mówi co zrobić, by Gdańsk rozwijał się zgodnie z potrzebami mieszkańców, to cztery programy rozwoju (Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto) odpowiedzieć mają na pytanie, jak to zrobić i - podobnie jak Strategia - powstają przy udziale mieszkańców w trakcie cyklu konsultacji społecznych. 

Spotkania dotyczące programów rozwoju Dostępne Miasto i Wspólne Miasto już się odbyły. We wtorek, 4 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 12 na Ujeścisku bohaterem był program rozwoju Zielone Miasto.

Dostępne miasto a Strategia Rozwoju Gdańska - od pieszych i rowerzystów, po cyfryzację i OZE

Wspólne Miasto a Strategia Rozwoju Gdańska: edukacja, zdrowie, mieszkalnictwo, równe szanse

Spotkanie otworzył opiekun Zielonego Miasta Piotr Kryszewski zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych:

Świadomość ekologiczna wśród mieszkańców rośnie, widzimy też wiele inicjatyw gdańszczan i gdańszczanek w tym zakresie, np. uchwałodawczych, czy też związanych z sadzeniem drzew. Strategia, nad której programami rozwoju teraz pracujemy, została poprzedzona już pewną analizą. Część wniosków, które z niej wynikały, już jest zawarta w inicjatywach mieszkańców. Dlatego cieszę się, że dziś wspólnie do tych tematów usiądziemy. Pierwszym zagadnieniem, który państwa interesuje jest zieleń w mieście, co pokazują nam również wyniki ankiet z końca ubiegłego roku. “Więcej zieleni w mieście” jako kierunek rozwoju wskazało nam ponad 62 proc. mieszkańców i ta zieleń w mieście jest na pierwszym miejscu.

Piotr Kryszewski przypomniał, że do 23 kwietnia wziąć udział w internetowej ankiecie, wskazać priorytetowe spośród proponowanych przez Miasto na kolejne lata inwestycji i projektów, a także dołożyć swoje propozycje.

kwiaty w trzech skrzyniach, stojących jedna za drugą
Podczas dyskusji na temat Zielonego Miasta nie zabrakło zielonych akcentów...
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Formuła warsztatów

Dyskusja toczyła się przy sześciu stolikach tematycznych pod opieką moderatorów, którzy notowali wypowiedzi uczestników warsztatów. Można było również samemu spisać swój pomysł / ideę / uwagę na jednej z przygotowanych wcześniej fiszek i zostawić je moderatorowi.

Praca trwała godzinę lekcyjną, przy czym po upływie pół godziny można było zmienić stolik i wypowiedzieć się na jeszcze jeden temat (ale nie był to obowiązek!). Nad przebiegiem warsztatów czuwali moderatorzy z toruńskiej Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Główne wnioski z warsztatów - program rozwoju Zielone Miasto

Stół nr 1 - Tereny zieleni i bioróżnorodność

 • Sformułowany w Strategii wskaźnik nasadzenia 50 tys. drzew wymaga sprecyzowania, należy rozwinąć go o informację o liczbie żywych drzew rosnących na terenie Gdańska.
 • Jeśli chodzi o nowe nasadzenia - należy pielęgnować młode drzewa przez dłuższy czas. 
 • Należy wprowadzić standardy dbania o drzewa w Gdańsku, np. standard utrzymania na etapie nasadzeń, standard przycinki drzew, czy dbałości przez cały ich proces życiowy oraz ochrony w przypadku procesu inwestycyjnego.
 • Upublicznienie informacji o wycinkach, żeby każdy mieszkaniec mógł się dowiedzieć jakie drzewo, gdzie i dlaczego zostało wycięte. 
 • Zwiększenie finansowania zieleni.
 • Wyłączenie zadań związanych z zielenią ze struktury GZDiZ, stworzenie biura miejskiego ogrodnika ze zwiększoną liczbą etatów.
 • Zadbanie o połączenia piesze nie tylko pod kątem rekreacji, ale także jako ważnego elementu komunikacyjnego, zachęcającego do poruszania się na własnych nogach, a nie samochodem, czy komunikacją publiczną. 
 • Ochrona ptaków przed kolizjami z przeszkleniami wiat przystankowych, należy je w tym celu odpowiednio oznakować. 
trzy seniorki i dwóch mężczyzn siedzi przy stole w rzędzie
Stół warsztatowy "Jakość powietrza i hałas" - poruszono tu m.in. temat genialnej pod względem dbałość o dostęp do zieleni kompozycji starych osiedli Zaspa czy Przymorze
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Stół nr 2 - Jakość powietrza i hałas

Postulaty sformułowane przy tym stole również krążyły przede wszystkim wokół szeroko pojętej zieleni.

 • Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w mieście poprzez rozwój parków i dbałość o wyznaczanie możliwie najwyższych wskaźników dla terenów biologicznie czynnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Objęcie ochroną terenów zielonych na terenie osiedli mieszkaniowych - nie niszczyć ich pod nową zabudowę.
 • Odbetonowanie Gdańska. Jak? Na przykład poprzez urządzenie zieleni wokół pomników zamiast skwerów z kostki.
 • Standardy dla koszenia trawników: kiedy i w jaki sposób, gdzie wysoko, a gdzie nisko.
 • Stworzenie zespołu roboczego ds. wymiany “kopciuchów”, czyli pieców bezklasowych (zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla Pomorza powinny zostać wymienione do 2024 r.), który poprowadziłby mieszkańca przez cały proces wymiany, od aplikowania o dopłatę na wymianę pieca, aż po jej rozliczenie.

  

Stół nr 3 - Odporność na zmiany klimatu

 • Kontrola miasta nad zawłaszczaniem terenów zielonych pod kolejne “szczelne” miejsca postojowe.
 • Ochrona terenów podmokłych i siedlisk dzikiej przyrody - nie zagospodarowywanie ich.
 • Nieuszczelnianie ogrodów deszczowych, co ostatnio często ma miejsce na skutek nowych uwarunkowań prawnych dla inwestorów. 
 • Uważność na zjawisko wysp ciepła przy procesach inwestycyjnych: dbałość o utrzymanie szpalerów drzew (nawet jeśli np. dla marketu miałoby to oznaczać węższy dojazd) i poprawę ich kondycji.
 • Poprawa mikroklimatu na najbardziej zurbanizowanych terenach poprzez wprowadzenie skupisk zieleni.
 • W przypadku fal upałów - w ramach zarządzania kryzysowego organizacja systemu samopomocy dla starszych osób, na wzór tego, który działał podczas pandemii.
 • System monitorowania zagrożeń i ostrzegania mieszkańców, także w przypadku upałów.
kilkanaście osób siedzi przy stole na sali gimnastycznej
Stół przy którym dyskutowano o adaptacji do zmian klimatu
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Stół nr 4 - Edukacja i świadomość ekologiczna

 • Należy zmienić język informowania o zmianach klimatu z katastroficznego na bardziej wyważony, wskazujący na praktyczne przykłady działań, które są podejmowane i które każdy może podjąć, by ratować naszą planetę.
 • Samoorganizacja - lokalne środowiska, instytucje, osoby zaangażowane w działania na rzecz edukacji ekologicznej, powinny ze sobą współpracować, także międzypokoleniowo. Tworzenie miejsc / sytuacji, w których np. studenci i seniorzy mogliby wymieniać się ze sobą wiedzą i praktyką (w domach sąsiedzkich, klubach seniora, domach kultury).
 • Ważny nurt edukacji ekologicznej to nadawanie rzeczom drugiego życia (jak to robić i gdzie takie rzeczy znaleźć i zanosić).
 • Kolejny nurt to zwiększanie świadomości na temat, jak ważna jest bioróżnorodność (np. w lasach, w których niszczona jest przez niekontrolowane kopanie torów dla rowerów MTB).
 • Przeliczenie korzyści z posiadania zieleni i czystego powietrza w mieście na konkretne korzyści finansowe (sumy).

Jak zamknąć obieg, czyli wróćmy do kultury naprawiania przedmiotów i ubrań

 

Stół nr 5 - Czysta woda i gleba

 • Czyste Żuławy - zintensyfikowanie przez Miasto kontroli szczelności i wywozu nieczystości z szamb na Oruni, Olszynce i Rudnikach - żuławskich dzielnicach, w których są takie instalacje.
 • Nawiązanie współpracy z działkowcami (ROD), która jest już realizowana w innych miastach w kraju i przyczynia się do większego otwarcia tego środowiska na innych mieszkańców.
 • Traktowanie gleby jako zasobu: dokonanie inwentaryzacji jakości gleby na terenie miasta, a następnie stworzenie planu jej regeneracji, monitorowanie jakości. Żyzna gleba jest doskonałym źródłem miejscowej retencji.
 • Budowanie sztucznych mokradeł (miejsc, w których nie ingeruje się w środowisko, żeby mógł w nich powstać wysoko retencyjny torf).
 • Kampania promująca picie gdańskiej kranówki przynosi dobre rezultaty, ale należy ją kontynuować.
 • Renaturalizacja cieków wodnych, co zwiększy ich bioróżnorodność oraz przywrócenie starych kanałów w Śródmieściu Gdańska jako atrakcji turystycznej.

 

Stół nr 6 - Gospodarka obiegu zamkniętego

 • W zakresie segregacji odpadów, należałoby nagradzać i promować pozytywne postawy, a nie - karać złe.
 • Drugie życie rzeczy - w ramach kampanii edukacyjnej trzeba pokazać mieszkańcom przykłady nadawania drugiego życia przedmiotom, by nie stawały się zbyt wcześnie odpadami.
 • Poprawa komunikacji z mieszkańcami na temat możliwości uzyskania dofinansowania np. na założenie przydomowego zbiornika deszczówki.

Chcesz pozbyć się zbędnych mebli? Przekaż je dalej, trafią do mieszkań potrzebujących

Kontakt w sprawie programów rozwoju: strategia@gdansk.gda.pl    

 

Kolejne spotkania i warsztaty dotyczące programów rozwoju 

Zostały już tylko dwa:

Data  

Nazwa spotkania  

Godziny  

Miejsce  

Rejestracja 

17.04 

Innowacyjne Miasto 

- warsztaty 

17:00-18:30  

XIX LO 

(ul. J. Pestalozziego 11/13)  

Zapraszamy do rejestracji 

8.05 

Spotkanie podsumowujące  

17:00-18:30  

Hevelianum 

(ul. Gradowa 6)  

Bez rejestracji 

 

Harmonogram prac nad programami rozwoju do Strategii Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 plus

Po zakończeniu spotkań warsztatowych:

 • do sierpnia br. - przygotowanie projektów programów rozwoju
 • wrzesień - październik - konsultacje społeczne gotowych projektów
 • grudzień 2023 - uchwalenie programów przez Radę Miasta Gdańska.

Wszystko na temat Strategii i programów rozwoju