PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Funkcjonowanie opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych w czasie pandemii. Informacje dla rodziców, uczniów i kadry pedagogicznej.

A
A
720x405px_Korona_opieka_dzieci (2)

Stan na dzień: 6 maja 2020 r.

Informacje dla rodziców/opiekunów dzieci do lat 3

Aktualizacja 6 maja 2020 r.

W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 otrzymaliście Państwo informację, że organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych od środy 6 maja mogą je otworzyć.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zostają częściowo otwarte od 4 maja. Wszystkie placówki muszą stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania publicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 żłobki funkcjonujące w ramach Gdańskiego Zespołu Żłobków okres zawieszenia prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej mają przedłużony do dnia 15 maja 2020 r. Jest to czas na odpowiednie przygotowanie placówki na ponowne przyjęcie dzieci do żłobka.

W przypadku placówek niesamorządowych o ponownym przyjęciu dzieci decyduje organ prowadzący.

Wszystkie informacje w zakresie placówek niesamorządowych znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/organizacja-pracy-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-placowkach-oswiatowych,a,166543"

30 kwietnia 2020 r.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się komunikat informujący o zamknięciu placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz zostało wdane rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Komunikatu Wojewody Pomorskiego z dnia 11 i 24 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż kwestia pobierania opłat w tym czasie za pobyt dziecka i/lub wyżywienie pozostają do wyjaśnienia przez Państwa z organem prowadzącym placówkę. Prosimy przeanalizować zapisy umowy jaka została zawarta z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Gmina Miasta Gdańska nie jest stroną tej umowy cywilnoprawnej. 

Przypominamy, że rodzicom przysługuje świadczenie z ZUS, o które można składać wnioski:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/koronawirus-zus-zasilek-opiekunczy-dla-rodzicow-mozna-skladac-wnioski-do-zus,a,167532

2. Funkcjonowanie przedszkoli i REKRUTACJA do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Od poniedziałku, 16 marca decyzją Ministra Edukacji Narodowej zamknięte są wszystkie placówki oświatowe w kraju, w tym przedszkola i zerówki szkolne. Uczniowie przebywają w domach na kwarantannie. To jedno z działań prewencyjnych, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.04. 2020 roku uchylającymi zapisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i zerówek szkolnych dyrektorzy tych jednostek zostali poproszeni o dokonanie diagnozy przygotowania i potrzeb związanych z ewentualnym ponownym, częściowym otwarciem placówki. Na podstawie zebranych informacji widać wyraźnie, że nie ma możliwości ponownego ich otwarcia w sposób bezpieczny i zorganizowany zgodnie z wytycznymi zarówno ministerstwa, jak i Głównego Inspektora Sanitarnego w wskazanym terminie, tj. 6 maja 2020 r.

Jak podaje Minister Edukacji Narodowej, na stronach ministerstwa, bezpieczne warunki są kluczową kwestią. Na podstawie obowiązujących przepisów, dyrektor szkoły lub przedszkola stwierdzając zagrożenie występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć na czas oznaczony w związku z wystąpieniem zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Po analizie zgłaszanych przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych potrzeb, możliwości ich spełniania oraz po analizie zgłaszanych uwag w tym zakresie optymalną datą otwarcia placówek jest najwcześniej 18 maja br.

W związku z powyższym dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych złożyli w pierwszym etapie stosowne wnioski o zawieszenie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych na okres od 6 do 15 maja br. i otrzymali zgodę organu prowadzącego.

REKRUTACJA

Pomimo trwającej pandemii rekrutacja do szkół i przedszkoli w Gdańsku trwa i nie zostanie przerwana. Zmieniają się jedynie pewne zasady – zamiast osobistego potwierdzania woli podjęcia nauki w danej placówce, rodzice mogli przesyłać skany dokumentów drogą elektroniczną.

13 marca 2020 roku zakończył się pierwszy etap procesu rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych. Listy dzieci zakwalifikowanych były dostępne od 24 marca. Od 25 marca od godz. 8.00 do 31 marca 2020 r. do godz. 15.00 rodzice potwierdzali wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

 • podpisanie dostępnej w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego deklaracji dot. czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub
 • oświadczenia woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – załącznik nr 5. Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej czy innej formy wychowania przedszkolnego.

Cały proces tzw. potwierdzania woli mógł się odbyć zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem przedszkola lub szkoły.

2 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00. zostały opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Zarówno listy osób zakwalifikowanych, jak i przyjętych są dostępne również na stronach www placówek.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czy innych form wychowania przedszkolnego mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy wsparciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 11 maja 2020 zgodnie z harmonogramem. Poniżej link do zasad rekrutacji.

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021,a,163670

Zmiany w rekrutacji do szkół i przedszkoli:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zmiany-w-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli-elektroniczne-skladanie-oswiadczenia-woli,a,166851

3. Zawieszenie zajęć w szkołach

Od poniedziałku, 16 marca decyzją Ministra Edukacji Narodowej zamknięte są wszystkie placówki oświatowe w kraju. Uczniowie przebywają w domach na kwarantannie. To jedno z działań prewencyjnych, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pomimo zawieszonych zajęć gdańscy uczniowie nie zostali pozostawieni sami sobie. Są w stałym kontakcie z nauczycielami i psychologami, podobnie jak ich rodzice. Zmieniła się formuła kontaktu – zamiast osobistego jest wirtualny. Pedagodzy kontaktują się ze swoimi podopiecznymi oraz z innymi nauczycielami za pomocą m.in. Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, ale i przez popularne komunikatory i aplikacje, takie, jak Messenger czy Facebook.

Szczegółowy komunikat dla dyrektorów placówek:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/komunikat-ws-organizacji-zdalnego-nauczania-w-oparciu-o-rozporzadzenie-men,a,167270

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/komunikat-do-dyrektorow-jednostek-oswiatowych-ws-organizacji-zdalnego-nauczania,a,168050

https://www.gdansk.pl/download/2020-03/145934.pdf

https://www.gdansk.pl/download/2020-03/145933.pdf

4. Nauczanie zdalne / e-edukacja

Zgodnie z rozporządzeniem MEN za organizację procesu zdalnego nauczania w placówce odpowiada dyrektor szkoły lub przedszkola. Należy przy tym pamiętać o najważniejszych zasadach:

 1. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Oderwijmy jednak dzieci od ekranów komputerów na rzecz zróżnicowanych form zajęć. 
 2. Podstawą działania powinna być właściwa diagnoza możliwości skorzystania przez ucznia z form zdalnego nauczania. Zadanie to powinni wykonać wychowawcy klas.
 3. W proponowanych narzędziach pracy zdalnej w pierwszej kolejności proponujemy formy najbezpieczniejsze, tj. oparte o środowisko Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
 4. W celu zminimalizowania ryzyka wykluczenia zadbajmy, aby informacje o realizacji poszczególnych elementów podstawy docierały również do rodziców uczniów.
 5. Ustalcie Państwo zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli. Obecne przepisy nie obligują nas do organizacji pełnego nauczania zgodnego z dotychczasowym planem lekcji. Ważne jest ustalenie terminów zdalnych dyżurów nauczycielskich, które będą wykorzystywanych, jako konsultacje dla rodziców. Przy takim podejściu, możliwe jest wypłacenie wszystkich składników wynagrodzenia, w tym za warunki pracy. Wynagrodzenie nauczyciela aktywnie wykonującego prace zdalną powinno też zawierać te godziny ponadwymiarowe, które widnieją na stałe w arkuszu organizacyjnym.
 6. Przy organizacji wymiaru czasu i form zdalnego nauczania weźmy pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Prosimy o uwzględnienie zasad BHP odnoszących się do pracy ciągłej przy komputerze.
 7. Uwrażliwiajmy nauczycieli i uwzględniajmy to w opracowywanych zasadach, aby w mniejszym stopniu oceniać bieżące zaangażowanie uczniów. Cały czas unikajmy możliwego wykluczenia któregoś z uczniów.
 8. „Plan pracy” dla danego zespołu klasowego musi powstać w pełnym uzgodnieniu z wszystkimi nauczycielami uczącymi w oddziale. Zwróćmy większą uwagę na przedmioty wymagające zwiększonego wysiłku i często indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Przykładem mogą być Państwa propozycje odnoszące się do godzin wychowania fizycznego realizowane nie jako pełna jednostka lekcyjna, a raczej forma oderwania od nauczania online.
 9. Obecne zmiany sposobu nauczania w okresie zawieszenia zajęć wynikają wprost z przepisów nadrzędnych, tak więc nie wymagają wprowadzania zmian w statutach placówek. Oczywiście same zasady organizacyjne powinny być przyjęte zarządzeniem Dyrektora jednostki i podane do publicznej wiadomości.
 10. Fakt zawieszenia zajęć, ale też realizacji podstawy programowej powinien znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tematów w dziennikach zajęć, w tym dzienniku elektronicznym.
 11. Te same przepisy powinniśmy również odnieść do organizacji kształcenia indywidualnego z uczniami, przyznanego ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. W kształceniu specjalnym oraz w odniesieniu do pracy z najmłodszymi dziećmi w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej wykorzystujmy w pierwszej kolejności formę zdalnego kształcenia opartą na bieżącym przekazywaniu materiałów do rodziców uczniów. Świadomie podchodźmy do możliwości naszych uczniów.

Dostęp dla uczniów i rodziców

Każdy z uczniów uczęszczających do gdańskich samorządowych placówek oświatowych ma dostęp do aplikacji funkcjonujących w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. Dostęp do dziennika, komunikacji z nauczycielami oraz placówką mają również rodzice i opiekunowie uczniów. W przypadku problemów z logowaniem należy zwrócić się do administratora systemu wyznaczonego w danej placówce lub bezpośrednio za pomocą systemu HelpDesk do administratorów pracujących w Gdańskim Centrum Informatycznym. Wszelkie ewentualne problemy z funkcjonowaniem platformy są na bieżąco usuwane.

Edukacyjne narzędzia on-line - materiały wspomagające dla nauczycieli

 • GPE / MS Teams >>>  portal.edu.gdansk.pl (główne narzędzie zalecane do realizacji edukacji zdalnej)
 • Kanał na portalu Youtube pod nazwą EduStandardGDN TV – link do materiałów instruktażowych oraz  informacyjnych na kanale znajdziecie Państwo tutaj: https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg
 • Grupa informacyjna dla nauczycieli na Facebook pod nazwą: MIASTO GDAŃSK_grupa informacyjna nauczycieli gdańskich placówek
 • Grupa informacyjna dla Dyrektorów publicznych gdańskich placówek oświatowych       

Co jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na pytania/wątpliwości w tych materiałach?

W dalszym ciągu zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z placówką oświatową.

Do Państwa dyspozycji pozostają również pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którzy pracują na miejscu w biurze lub w formie pracy zdalnej. Najbardziej zalecaną formą kontaktowania się jest droga elektroniczna: wrs@gdansk.gda.pl lub info.wrs@gdansk.gda.pl

Szczegółowe filmy instruktażowe ukazujące krok po kroku możliwości aplikacji Gdańskiej Platformy Edukacyjnej znajdziecie Państwo na kanale informacyjnym YouTube: EduStandardGDN TV

Link do kanału na YT: https://www.youtube.com/channel/UCfPjQ0Vl1RD2IpNHiLvVDWg

Komunikat do nauczycieli ws. organizacji nauczania zdalnego: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/komunikat-do-nauczycieli-ws-organizacji-nauczania-zdalnego,a,166773

5. Wsparcie dla prywatnych podmiotów opiekuńczych i edukacyjnych w czasie zawieszenia zajęć

Gmina Miasta Gdańska nie planuje zmienić zasad dotowania placówek. Jednocześnie opracowany został pakiet wsparcia dla przedsiębiorców działających na terenie Gdańska (szczegóły na stronie www.gdansk.pl). Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, jednakże decyzja o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi do lat 3 została podjęta na szczeblu centralnym. Dziś już wiemy, że okres ten został wydłużony do 24 kwietnia 2020 r. 

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Miasta Gdańska: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/wyplata-dotacji-w-trakcie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-prowadzonych-przez-inny-organ-niz-gmina-miasta-gdanska,a,166916

Umorzenie bądź odroczenie płatności za czynsze w gminnych lokalach i za podatek od nieruchomości, czasowe zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste oraz odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych – to pierwsza część propozycji:

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/koronawirus-gdanski-program-wsparcia-przedsiebiorcow,a,166934

 

Link do wszystkich komunikatów kierowanych do placówek niesamorządowych:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/organizacja-pracy-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-placowkach-oswiatowych,a,166543