PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Komunikat ws. organizacji zdalnego nauczania w oparciu o rozporządzenie MEN

A
A

Szanowni Państwo, Dyrektorzy gdańskich szkół i placówek oświatowych,

 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03. stajemy przed nowymi wyzwaniami. Wielu z Was właśnie teraz ze swoją kadrą nad poszczególnymi rozwiązaniami regulującymi zdalne nauczanie. Pamiętajmy, że nie ma jednego rozwiązania. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się aktywnie w organizację naszego dokształcania w obszarze zdalnego nauczania i proszę o wzajemną wymianę pomysłów i rozwiązań. Tak, jak każda z placówek jest inna, tak każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Dajmy szansę uczniom, rodzicom i opiekunom na możliwość wykonania naszych pomysłów. Postawmy się w ich złożonej sytuacji opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz pracy zdalnej. Wiem, że nie muszę tego Państwu tłumaczyć, bo dotyka to nas wszystkich.

1. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. Oderwijmy jednak dzieci od ekranów komputerów na rzecz zróżnicowanych form zajęć. Wspólne domowe obowiązki mogą być i matematyczne, polonistyczne, środowiskowe i językowe, o ruchu nie wspominając. 
2. Podstawą działania powinna być właściwa diagnoza możliwości skorzystania przez ucznia z form zdalnego nauczania. Zadanie to powinni w mojej ocenie wykonać wychowawcy klas.
3. W proponowanych narzędziach pracy zdalnej w pierwszej kolejności proponujemy formy najbezpieczniejsze, tj. oparte o środowisko Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
4. W celu zminimalizowania ryzyka wykluczenia zadbajmy, aby informacje o realizacji poszczególnych elementów podstawy docierały również do rodziców uczniów.
5. Ustalcie zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli. Obecne przepisy nie obligują nas do organizacji pełnego nauczania zgodnego z dotychczasowym planem lekcji. Ważne jest ustalenie terminów zdalnych dyżurów nauczycielskich wykorzystywanych, jako konsultacje dla rodziców. Przy takim podejściu, możliwe jest wypłacenie wszystkich składników wynagrodzenia, w tym za warunki pracy. Wynagrodzenie nauczyciela aktywnie wykonującego pracę zdalną powinno też zawierać te godziny ponadwymiarowe, które widnieją na stałe w arkuszu organizacyjnym.
6. Przy organizacji wymiaru czasu i form zdalnego nauczania weźmy pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Proszę o uwzględnienie zasad BHP odnoszących się do pracy ciągłej przy komputerze. 
7. Uwrażliwiajmy nauczycieli i uwzględniajmy to w opracowywanych zasadach, aby w mniejszym stopniu oceniać  bieżące zaangażowanie uczniów. Cały czas unikajmy możliwego wykluczenia któregoś z uczniów.
8. „Plan pracy” dla danego zespołu klasowego musi powstać w pełnym uzgodnieniu wszystkich nauczycieli uczących w oddziale. Zwróćmy większą uwagę na przedmioty wymagające zwiększonego wysiłku i często indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Przykładem mogą być Państwa propozycje odnoszące się do godzin wychowania fizycznego realizowane nie jako pełna jednostka lekcyjna, a raczej forma oderwania od nauczania online.
9. Obecne zmiany sposobu nauczania w okresie zawieszenia zajęć wynikają wprost z przepisów nadrzędnych, tak więc nie wymagają w mojej ocenie wprowadzania zmian w statutach placówek. Oczywiście same zasady organizacyjne powinny być przyjęte zarządzeniem Dyrektora jednostki i podane do publicznej wiadomości.
10. Fakt zawieszenia zajęć, ale też realizacji podstawy programowej powinien znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tematów w dziennikach zajęć, w tym dzienniku elektronicznym.
11. Te same przepisy powinniśmy również odnieść do organizacji kształcenia indywidualnego z uczniami przyznanego ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. W kształceniu specjalnym oraz w odniesieniu do pracy z najmłodszymi dziećmi w oddziałach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej wykorzystujmy w pierwszej kolejności formę zdalnego kształcenia opartą na bieżącym przekazywaniu materiałów do rodziców uczniów. Świadomie podchodźmy do możliwości naszych uczniów. 

W celu zebrania jednolitej informacji pokazującej organizację zdalnego nauczania na terenie całego miasta przygotowaliśmy ankietę, o której wypełnienie proszę wszystkich Państwa. Zdaję sobie sprawę, iż w wielu przypadkach dana kwestia nie będzie dotyczyć kierowanej przez Państwa placówki. W takim przypadku proszę o wpisanie odpowiedzi „nie dotyczy” lub pozostawienie pytania bez odpowiedzi. Pomimo świadomości ilości zadań proszę o wypełnienie kwestionariusza do godziny 9.00 w środę 25 marca. Poniżej link do ankiety online:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jbjxwtGc-Uy4BTBf4KQY_HWBuoKBlCNDtelpVCtIb31UMVZQWUtKR1dFME1GODJUWldMOEdZNjEySi4u

 

Tym z Państwa, którzy jednocześnie muszą się zmierzyć z trwającym procesem rekrutacji przypominam, iż jutro, tj. 24 marca podajecie Państwo do wiadomości rodziców listy osób zakwalifikowanych. Na żadnym etapie nie ma konieczności spotkania z samymi rodzicami. Wyniki rekrutacji również dostępne są w systemie naborowym. Zadbajmy, aby na etapie potwierdzania woli możliwe było składanie przez rodziców dokumentów w wersji elektronicznej.

 

Przed nami spore wyzwanie logistyczne. Już jutro, tj. wtorek 24 marca spróbujemy połączyć się zdalnie przy pomocy narzędzi Microsoft Teams. Jutrzejsze spotkanie zdalne poprzedza pierwszą telekonferencję Dyrektorów jednostek oświatowych z udziałem Prezydent Miasta Gdańska. Jutro również przetestujemy możliwości techniczne dostępnego narzędzia, jak również ustalimy zasady organizacji samej konferencji, tj. zabieranie głosu, włączanie kamery i mikrofonu, itp. 

 

Czekając z niecierpliwością na nasze spotkanie (niestety tylko zdalne) pozostaję z wyrazami szacunku

 

Grzegorz Kryger