Raport o stanie miasta 2022

Gdańsk, Główne Miasto. Bazylika Mariacka. Na pierwszym planie ulica Szeroka
Gdańsk, Główne Miasto. Bazylika Mariacka. Na pierwszym planie ulica Szeroka
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Upubliczniony 30 maja 2023 r. przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz „Raport o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta podjęte w ciągu minionego roku kalendarzowego. Co zawiera i w jakim celu powstał?

Przygotowanie Raportu to obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Raport za rok poprzedni przedstawiany jest przed radnymi miasta stanowiącymi organ sprawujący funkcje kontrolne nad działaniami władz samorządowych.

Prezentacja raportu odbywa się w trakcie sesji absolutoryjnej i poddawana jest debacie publicznej. W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu sesji złożą do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznana wotum zaufania prezydent miasta Gdańska.

Raport wedle założeń ustawodawcy ma podsumowywać działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi sprawozdania z realizacji:

 • budżetu obywatelskiego,
 • polityk, programów i strategii,
 • uchwał podjętych przez Radę Miasta.

 Gdański „Raport o stanie Miasta” idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze piętnaście rozdziałów:

 • cztery wprowadzające:
  • Ogólna charakterystyka miasta,
  • Mieszkańcy - opis podstawowych cech demograficznych,
  • Budżet,
  • Organizacja i zarządzanie miastem,
 • dziewięć rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i Programy Operacyjne 2023 służące realizacji tejże strategii. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2021 r.
 • rozdział charakteryzujący Zagadnienia Horyzontalne, tj. Równe Szanse, Rewitalizację, Bezpieczeństwo, Środowisko, Smart City.
 • odrębny rozdział poświęcony działaniom miasta w 2022 r. w związku z pandemią COVID-19
 • oraz odrębny rozdział poświęcony działaniom miasta na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Choć w ustawie mowa jest o podsumowaniu działalności w roku poprzedzającym złożenie Raportu, ramy czasowe gdańskiego opracowania w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2016–2022. Szersza perspektywa czasowa pozwala zaprezentować trendy i zmiany zachodzące w mieście i w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

„Raport o stanie Miasta” 30 maja trafił do Rady Miasta Gdańska, jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG i na portalu gdansk.pl. Osoby zainteresowane mają więc czas na zapoznanie się z dokumentem przed sesją absolutoryjną.

Dokument został również sporządzony i udostępniony w formie dostępnej cyfrowo, przygotowanej z myślą o trzech grupach użytkowników: osobach z dysfunkcją wzroku, z problemami poznawczymi oraz dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Zapytania dotyczące treści Raportu można kierować na adres e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

Raport o stanie Miasta Gdańska 2022:

 • Ogólna charakterystyka miasta
 • Demografia
 • Budżet 
 • Organizacja i zarządzanie miastem
 • Edukacja
 • Zdrowie publiczne i sport
 • Integracja społeczna i aktywność obywatelska
 • Kultura i czas wolny
 • Innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Atrakcyjność inwestycyjna
 • Infrastruktura
 • Mobilność i transport
 • Przestrzeń publiczna
 • Zagadnienia horyzontalne
 • Działania miasta w związku z pandemią COVID-19
 • Działania miasta na rzecz uchodźców z Ukrainy
 • Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego
 • Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii
 • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania - wersja dostępna cyfrowo: