• Start
  • Wiadomości
  • Przewodnik po 35 gdańskich dzielnicach. "Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam”

Przewodnik po 35 gdańskich dzielnicach. "Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam”

800-stronicowe opracowanie od środy jest dostępne na portalu gdansk.pl. Pokazuje m.in. która z dzielnic jest obecnie najchętniej wybierana przez nowych mieszkańców a w których mieszańców jest coraz mniej. Pozwala też na poznanie kierunków rozwoju oraz struktury własnościowej terenów w dzielnicach.
( 19.12.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
przewodnik


Każda z dzielnic Gdańska jest przedmiotem odrębnego opracowania zawierającego opis stanu obecnego oraz kierunki jej rozwoju. Zawiera informacje na temat jej położenia, powierzchni, stanu środowiska z uwzględnieniem np. obszarów i obiektów objętych ochroną, inwestycji zrealizowanych w dzielnicy od 2011 roku.

Opracowanie podaje liczbę mieszkańców z podziałem na grupy wiekowe i płeć, opisuje sytuację demograficzną każdej z dzielnic w okresie 2010-2016, z uwzględnieniem trendów, np. spadku czy wzrostu liczby ludności. Dokument podaje też liczbę osób pozostających bez pracy i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wymienia placówki oświatowe, instytucje kultury i wskazuje siedzibę Rady Dzielnicy. Opis każdej z dzielnic zawiera krótki rys historyczny uwzględniający np. genezę jej nazwy, rozwoju, ukształtowania społecznego i gospodarczego.

Publikacja pokazuje różnorodność gdańskich dzielnic, wśród których są zarówno niewielkie, zamieszkiwane przez zaledwie ok. 2,5 tysiąca osób, ale są też takie, w których mieszkańców jest dziesięciokrotnie więcej. Dzięki informacjom na temat przyrostu naturalnego, można zobaczyć w której z dzielnic wzrasta obecnie liczba mieszkańców. 


PRZEWODNIK PO GDAŃSKICH DZIELNICACH - "Gdańskie dzielnice, tu mieszkam tu działam"


Różnorodny rozwój urbanistyczny zarówno całego miasta jak i poszczególnych dzielnic warunkuje położenie geograficzne i ukształtowanie terenu. Miasto położone jest na trzech tarasach (górny, środkowy oraz dolny), na Wzgórzach Morenowych, pomiędzy otuliną Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego a Zatoką Gdańską. Opracowanie „Gdańskie dzielnice tu mieszkam tu działam” wskazuje wyjątkowe dla każdej dzielnicy warunki urbanistyczne ale także kierunki rozwoju, zgodne z przyjętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania. Dodatkowo, poprzez odnośnik QR (Quick Response) czytelnik w łatwy sposób będzie mógł przenieść się do interaktywnego Systemu Informacji Przestrzennej, gdzie będzie mógł prześledzić m.in. strukturę własności gruntów.

Opis każdej z dzielnic kończą informacje dotyczące demokracji lokalnej. W tej części można prześledzić przebieg wyborów do Rady Dzielnicy w poszczególnych kadencjach, od początku jej powstania, pod kątem frekwencji oraz ilości kandydatów. Wymienia Radnych Dzielnicy oraz Radnych Miasta Gdańska bieżącej kadencji, którzy pełnią swój mandat z okręgu, w którym leży dana dzielnica.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska przyznaje, że celem przygotowanej publikacji jest m.in. zainteresowanie mieszkańców funkcjonowaniem Rad Dzielnic oraz zachęcenie do skorzystania zarówno z czynnego jak i biernego prawa wyborczego w dzielnicy. W szczególności z uwagi na zaplanowane na marzec 2019 roku wybory do Rad Dzielnic kadencji 2019-2023.

PRZEWODNIK PO GDAŃSKICH DZIELNICACH - "Gdańskie dzielnice, tu mieszkam tu działam"


Publikacja, zgodnie z aktualnym podziałem administracyjnym Gdańska, została podzielona na 35 części. Jednak opis najmłodszej dzielnicy, Orunia Górna-Gdańsk Południe pojawi się niebawem, bo na dzień zamknięcia prac nad publikacją 35. dzielnica nie była jeszcze w pełni ukonstytuowana.