Lokale przy ul. Szczyglej 4 w Gdańsku z dopłatą do czynszu - nabór wniosków

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji na lokale z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Motława" w budynku przy ul. Szczyglej 4. Zainteresowani takim rodzajem mieszkania mają czas na złożenie wniosku do 30 maja 2022 roku.
( Publikacja: 12.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynki przy ulicach Wróbla i Szczyglej
Budynki przy ulicach Wróbla i Szczyglej
 
- Po raz czwarty uruchamiamy program mieszkań z zasobów TBS z dopłatami do czynszów. Prowadzenie naboru w takiej formie zwiększa liczbę osób, które mogą starać się o własne mieszkanie. A to ważne, by szczególnie w rewitalizowanych dzielnicach, właśnie takich jak Dolne Miasto przybywało nam mieszkanek i mieszkańców - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.
 
Rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu ,,Lokale przy ul. Szczyglej 4 z dopłatą do czynszu’’. To czwarta edycja programu realizowanego w Gdańsku dzięki połączeniu preferencyjnych warunków finansowania oraz objęciu inwestycji możliwością uzyskania dopłaty do czynszu. Celem programu jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach.
 
Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczyglej 4 w Gdańsku realizowana jest w ramach rewitalizacji przy współfinansowaniu ze środków miasta, środków własnych TBS, partycypacji przyszłych mieszkańców (15% kosztów inwestycji) oraz preferencyjnego kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonego w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.
 

Nabór wniosków

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali w budynku przy ul. Szczyglej 4 w Gdańsku rozpocznie się w dniu 9 maja 2022 roku i potrwa do dnia 30 maja 2022 roku. Inwestycja obejmuje 21 mieszkań z obowiązkiem wpłaty partycypacji w czterokondygnacyjnym budynku. Przewidziane są w nim lokale 1-3 pokojowe o powierzchni od 30 m2 do 67 m2. Mieszkania budowane są w systemie pod klucz, a przekazanie mieszkań nowym najemcom planowane jest w sierpniu 2022 r. 
 

Dla kogo adresowany jest program?

Wnioski składać mogą mieszkanki i mieszkańcy Gdańska spełniający warunki zawarte w regulaminie programu "Lokale przy ul. Szczyglej 4 z dopłatą do czynszu". Beneficjentami mają być rodziny, które wpłacą partycypację i kaucję w wysokości 12-miesięcznego czynszu. Przyszli najemcy podpiszą umowę na czas określony 10 lat. Wybór najemców nastąpi na podstawie złożonych wniosków, spełniających kryteria dochodowe, wymagane do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu TBS, z uwzględnieniem punktów pierwszeństwa. Dodać należy, że rozszerzony został krąg osób, które mogą starać się o najem mieszkań z dopłatą do czynszu o osoby które podjęły pracę na terenie Gminy Miasta Gdańska.
 

Kto może złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Szczyglej 4 z zasobu TBS ,,Motława’’?

Osoby, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień zawarcia umowy najmu spełniają warunki dochodowe określone w Regulaminie oraz określone w art. 30 ust. 1 i 1a Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, a ponadto spełniają łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki:
 
 1. udokumentują zamieszkanie lub podjęcie pracy na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 2. nie posiadają ani samodzielnie, ani żadna z osób zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 3. spełniają kryteria dochodowe (tabela poniżej):

Limity uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu

1

2

3

Wielkość gospodarstwa domowego

Minimalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana z 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (w zł)

Maksymalny limit - miesięczna kwota brutto po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należnego podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskana w roku 2021 (w zł)

1-osobowego

3 397,53

4 626,68

2-osobowego

4 246,91

6 477,35

3-osobowego

5 096,29

8 944,91

4-osobowego

6 228,79

10 487,13

5-osobowego

7 078,17

12 646,25

6-osobowego

8 493,81

14 805,36

7-osobowego

9 909,44

16 964,48

 

Dochód liczony jest wg wzoru: przychód brutto minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus należny podatek dochodowy.
 
Wniosek należy złożyć na konkretne lokale (max 3 lokale do wyboru z podaniem ich wg priorytetów/gradacji).
 

Kryteria pierwszeństwa

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa określonych w załączniku do Regulaminu programu (do pobrania).
 
Udokumentowanie przesłanek kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa spoczywa na wnioskodawcy.
 

Lokale dostępne w programie:

s-852-x
Wyboru lokalu można dokonać na podstawie zamieszczonych rzutów lokali na stronie internetowej TBS Motława

Kto ma szansę otrzymać dopłatę do czynszu?

Zasady stosowania dopłat do czynszu określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty mogą zostać zastosowane wobec najemców lokali mieszkalnych z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’ przy ul. Szczyglej 4 wskazanych przez Urząd Miejski w Gdańsku na podstawie Regulaminu. Program daje korzyści dla jego uczestników tj. wsparcie w formie dofinansowania do czynszu (tj. obniżenia kosztu najmu).
 
Limity progów dochodowych uprawniających do uzyskania dopłaty do czynszu na dzień naboru wniosków do programu ,,Lokale przy ul. Szczyglej 4 z dopłatą do czynszu’’ przedstawiają się następująco:

Ilość

osób

 Średni miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć określonego %-go współczynnika dochodu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (obecnie od 09.02.2022 r. za 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 5662,53 zł) 

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu (m2)

 

1

5 096,28

20,00

2

7 927,54

35,00

3

10 192,55

50,00

4

12 457,57

65,00

5

14 722,58

80,00

6

16 987,59

95,00

7

19 252,60

110,00

 

Dochód liczony jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok, po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Limit dochodowy w programie dopłat do czynszu jest ruchomy i zmienia się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).
 
Miesięczna wysokość dopłaty będzie obliczana na podstawie średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (ogłaszanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla każdego województwa) x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8%) : 12.
 
Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest spełnienie przesłanek wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz złożenie odrębnego wniosku o dopłaty.
 
Wniosek o dopłaty najemcy będą mogli złożyć w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34 w Gdańsku. Wzór wniosku o dopłaty do czynszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu.
 

Miejsce składania wniosków i dokumentów

 • Pocztą na adres: ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
 • Osobiście w tutejszym Urzędzie Miejskim w Gdańsku w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców: nr 1 przy ul. Partyzantów 74 lub nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12
 

Termin składania wniosków

 • 9 maj – 30 maj tj. 21 dni od dnia ogłoszenia naboru
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku z załącznikami do Urzędu Miejskiego w Gdańsku; 
 
Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy złożyć następujące dokumenty:
 • dokumenty, potwierdzające dochody rodziny z okresu 3 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (druk zaświadczenia w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • deklarację o wysokości dochodów (druk deklaracji w załączeniu do pobrania) - obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2021 roku w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie w 2021 roku (w zaświadczeniu muszą być wyszczególnione następujące składniki: PRZYCHÓD, DOCHÓD, KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, PODATEK, ULGA NA DZIECI) – obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające uzyskany dochód przez każdego członka gospodarstwa domowego w 2021 roku w formie rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym (PIT 36/37/28/40A, nie może być PIT-11) za 2021 rok - obowiązkowy
 • decyzję o przyznanych świadczeniach / zasiłkach w przypadku ich pobierania -  obowiązkowy
 • dokumenty, potwierdzające centrum życiowe w Gdańsku
 • inne dokumenty, wynikające z wniosku (dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pierwszeństwa oraz wymagane oświadczenia) - opcjonalnie
Informacji o programie i naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej w Gdańsku pod numerem tel. 58 323 69 46, 58 323 69 09
 

Dokumenty do pobrania: