PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przekształcanie miast. Kształtowanie polityk rozwojowych

Przekształcanie miast. Kształtowanie polityk rozwojowych
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konferencja odbyła się w dniach 6-7.11.2023. Poniżej publikujemy linki do zapisu wideo całości wydarzenia (szczegóły programu z tytułami wystąpień i nazwiskami prelegentów > tutaj):

Więcej o konferencji poniżej:
Przekształcanie miast - banner PL

 

 >> GO TO THE ENGLISH SITE  English version

 

 

 

Problematyka konferencji

Współczesne procesy rozwoju miast są związane przede wszystkim z przekształcaniem istniejących struktur. Mogą one obejmować takie zagadnienia jak szeroko zakrojone procesy transformacji różnorodnych obszarów, włączając w to przestrzenie zdominowane dotychczas przez funkcje związane z transportem, rewitalizację I regenerację terenów zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, jak i przemiany różnych typów przestrzeni publicznych i innych obszarów wspólnych. Rzecz jasna, wymienione zagadnienia nie odzwierciedlają całego spektrum zagadnień istotnych dla współczesnych rozważań na temat przyszłości naszych miast. Wielu – zarówno badaczy jak i praktyków – twierdzi, że równie ważne są kwestie związane z zagadnieniami ekonomicznymi, społecznymi czy środowiskowymi, w tym dotykającymi kwestii nierówności czy wykluczenia społecznego, podobnie jak i kwestie kształtowania fizycznej formy miasta, w tym jego architektury. Mnogość tych zagadnień dowodzi że wciąż jesteśmy na etapie poszukiwania nowej agendy rozwoju i przekształceń miast, a także że jej charakter i zakres może się różnić w zależności od specyfiki czy położenia geograficznego danego ośrodka.

Głównym celem organizacji konferencji "Przekształcanie miast” jest zaprezentowanie i omówienie głównych współcześnie dyskutowanych i wdrażanych w praktyce konceptów urbanistycznych, które kształtować będą przyszłość naszych ośrodków miejskich. Intencją organizatorów jest zaproszenie praktyków (planistów I urbanistów), przedstawicieli władz samorządowych (planistów i architektów miejskich), badaczy i naukowców oraz innych osób, zajmujących się różnorodnymi aspektami planowania, projektowania i realizacji programów przekształceń. Debata ta powinna umożliwić zrozumienie znaczenia poszczególnych kwestii problemowych oraz sposobu radzenia sobie z nimi, a także na umieszczenie ich w szerszym kontekście – zarówno w odniesieniu do ich interdyscyplinarnego charakteru jak i w odniesieniu do najlepszych praktyk wypracowywanych w poszczególnych ośrodkach.

W ramach konferencji przewidziano organizację szeregu sesji, obejmujących:

  • Prezentacje wprowadzające – odnoszące się do charakteru i zakresu współczesnej agendy urbanistycznej oraz do głównych kwestii wynikających z praktyki planistycznej
  • Omówienia poszczególnych zagadnień problemowych – pozwalających na prezentację różnorodnych spojrzeń na procesy transformacji miast
  • Dyskusję nad kierunkami i sposobami przekształceń przestrzeni miejskich zdominowanych przez funkcje związane z transportem samochodowym – w tym ich możliwych kierunków przemian funkcjonalnych, wprowadzania zieleni, restrukturyzacji otaczającego je zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów historycznych
  • Prezentację kierunków i sposobów przekształceń centralnie położonych obszarów zdegradowanych – w tym reinterpretacji i wykorzystania istniejących struktur miejskich, wykorzystania elementów dziedzictwa, budowania powiązań z terenami otaczającymi oraz kształtowania nowych wizji rozwoju w odnieiseniu do istniejących struktur
  • Refleksję nad procesami kształtowania nowych, zorientowanych na transport publiczny, głównych osi rozwojowych miasta, wykorzystujących koncepcję TOD (Transit-Oriented Develoment – rozwój zorientowany na transport publiczny), w tym wiążących się z przekształceniami obszarów dotychczas zdominowanych przez funkcje wyłącznie mieszkaniowe czy komercyjne – w tym w postaci handlu wielkopowierzchniowego.

Założeniem organizatorów konferencji jest stworzenie platformy wymiany dobrych praktyk oraz wzmocnienie działań na rzecz rozwoju nowych instrumentów i podejść planistycznych. Równocześnie konferencja stanie się okazją do prezentacji szeregu wyzwań rozwojowych na przykładzie Miasta Gdańska.

 


 

 

Program

Pokaż program konferencji >

 


 

Biogramy prelegentów

Przejdź do strony z biogramami prelegentów >

 


 

 

Miejsce

Instytut Kultury Miejskiej, budynek Kunsztu Wodnego, Targ Rakowy 11, Gdańsk.

IKM logotyp
DSC01626 (2).JPG

 

 

Organizacja

Konferencja jest współorganizowana przez Miasto Gdańsk, Politechnikę Gdańską oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Równocześnie stanie się ona częścią programu ISOCARP Regional Events, promowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP. W konferencji wezmą udział także przedstawiciele Global Planners Network oraz European Council of Town Planners (ECTP-CEU)

Obrady konferencji odbywać się będą w tradycyjnej formie, bez transmisji na żywo. Całość wydarzenia zostanie jednak nagrana I w kolejnych tygodniach udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Biura Architekta Miasta Gdańska:
gdansk.pl/bam

Ikonki PL

 

 

Rejestracja i kontakt

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymagana jest rejestracja. Każda osoba zainteresowana udziałem jest proszona o przesłanie zgłoszenia mailowego do sekretariatu konferencji: city.arch@gdansk.gda.pl
lub o wypełnienie > formularza zgłoszeniowego.
Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 22 października 2023.

 


 

 

Patronat

Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
KAiU 1.PNG
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju300

Partnerzy organizacyjni

Muzeum Gdańska MHMG_MainLogo_LOCK_C_cmyk_color_PL
Instytut Kultury Miejskiej IKM logotyp