PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przyjęto zmienioną Strategię Rozwoju Miasta

Przyjęto zmienioną Strategię Rozwoju Miasta
Dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska określa ramy lokalnego rozwoju dla miasta i stanowi kluczowy element zarządzania strategicznego miastem. Jest podstawą do kreowania i ciągłego rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska na rzecz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

- Konieczność wprowadzenia zmian wynikała z dynamicznych przeobrażeń, którym uległy zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe w Gdańsku. Zmiana strategii wynika z nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które wprowadzają m.in. wymagania merytoryczne i proceduralne - mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Dokument do pobrania

 

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta 2022 (9.16 MB)

Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta 2022 - wersja dostępna cyfrowo (9.33 MB)

 

Cele Strategiczne
Cele Strategiczne

Proces

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta zainicjowała uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, podjęta 30 września 2021 r. przez Radę Miasta Gdańska.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Gdańska - wybrane inwestycje
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Gdańska - wybrane inwestycje
Biuro Rozwoju Gdańska

Najważniejszymi działaniami podczas przygotowania zmiany strategii były:

  • Realizacja diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, na podstawie której możliwe było sformułowanie kluczowych wyzwań rozwojowych miasta, które mają swoje odzwierciedlenie w zmienionej Strategii – w celach strategicznych.
  • I etap partycypacyjny, podczas którego przeprowadzono cykl warsztatów pt. „Porozmawiajmy o przyszłości Gdańska i razem zmieńmy Strategię Rozwoju Miasta” oraz badanie ankietowe nt. priorytetów rozwojowych Gdańska, w którym udział wzięło ponad 4 tys. mieszkańców.
  • Stworzenie projektu Strategii wraz z Modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowiącym graficzne przedstawienie wizji rozwoju przestrzennego Gdańska.
  • II etap partycypacyjny, w czasie którego trwały konsultacje społeczne. Mieszkańcy Gdańska, partnerzy społeczni i gospodarczy, a także sąsiadujące miasta to uczestnicy konsultacji, którzy zgłosili łącznie 176 uwag. Większość z nich została uwzględniona w zmienionym dokumencie.
  • Opiniowanie projektu Strategii: pozytywna opinia Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz pozytywna opinia wynikająca z przeprowadzonej ewaluacji ex-ante. Wspomniana ewaluacja sprawdza trafność, przewidywaną skuteczność i efektywność realizacji strategii rozwoju przed jej przyjęciem.

Nowy dokument - wymiar przestrzenny oraz zieleń

Uchwalony dokument Strategii składa się z 10 rozdziałów oraz załącznika. Wśród nich kluczowe rozdziały to: cele strategiczne, powiązane z nimi cele rozwoju przestrzennego oraz model funkcjonalno-przestrzenny. Zmieniona Strategia zyskała wymiar przestrzenny, a wśród największych zmian w dokumencie należy wymienić nowy cel strategiczny – Zielone Miasto. W dokumencie wskazano również oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”

Co dalej?

Wiemy w jakim kierunku chcemy podążać oraz co musimy zrobić, by osiągnąć cel nadrzędny – realizację zapisów strategii. Po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska zmienionej Strategii podjęte zostaną działania związane z rozpoczęciem partycypacyjnego procesu nad opracowaniem Programów Rozwoju wdrażających Strategię. To właśnie w ramach programów skoordynowane zostaną projekty i przedsięwzięcia służące osiąganiu wyznaczonych w niej celów strategicznych.

Marcin HrynkiewiczUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Marcin Hrynkiewicz - najnowsze