PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podsumowanie działań partycypacyjnych – wyniki ankiety i warsztatów nt. kierunków rozwoju Gdańska do 2030 roku

Podsumowanie działań partycypacyjnych – wyniki ankiety i warsztatów nt. kierunków rozwoju Gdańska do 2030 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zieleń w mieście, transport publiczny, rewitalizacja dzielnic, ochrona środowiska, infrastruktura drogowa, przygotowanie miasta do skutków zmian klimatu, to najczęściej wskazywane przez gdańszczan priorytety rozwoju Gdańska na najbliższe lata. Natomiast podczas warsztatów mieszkańcy podzielili się swoimi wyobrażeniami o mieście. 

Ankieta internetowa  

Proces zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta zakłada następujące działania partycypacyjne: badanie ankietowe na temat priorytetów rozwojowych miasta, cykl warsztatów „Porozmawiajmy o przyszłości Gdańska i razem zmieńmy Strategię Rozwoju Miasta” oraz konsultacje społeczne projektu zmian Strategii. Pierwsze dwa działania zostały już zrealizowane. Kolejnym etapem działań partycypacyjnych będą konsultacje społeczne.  

W dniach 9 listopada - 1 grudnia 2021 roku gdańszczanki i gdańszczanie mieli możliwość wzięcia udziału w ankiecie internetowej na temat priorytetów rozwojowych Gdańska w perspektywie 10 lat. W badaniu wzięło udział 4004 mieszkańców. Formularz ankietowy składał się z dwóch pytań. Pierwsze umożliwiało wybór priorytetów rozwojowych dla Gdańska, natomiast drugie dawało możliwość wypowiedzi na temat kwestii istotnych dla przyszłości miasta.  

Najwięcej ankietowanych, jako priorytet wskazało „Zieleń w mieście” (63%) czyli czynności związane z tworzeniem nowych obszarów zieleni, tj. parków, skwerów, nowych nasadzeń i pielęgnacją istniejącej zieleni. Kolejną najczęściej wskazywaną odpowiedzią był transport publiczny (54%), czyli działania związane z nowymi trasami tramwajowymi, autobusowymi, kolejowymi, oraz węzłami przesiadkowymi i priorytetem dla komunikacji miejskiej. Połowa respondentów wskazała jako priorytet rewitalizację dzielnic (50%), czyli remonty dróg, chodników, budynków oraz projekty społeczne skierowane do mieszkańców. Prawie tyle samo ankietowanych zaznaczyło ochronę środowiska (49%), w której zawiera się m.in. dbałość o czystość powietrza i wód, likwidacja pieców węglowych, redukcja ilości odpadów, działania na rzecz bioróżnorodności oraz ograniczenie hałasu. Równie często respondenci wskazywali  infrastrukturę drogową (49%) – budowa i modernizacja dróg. Ważną kwestią dla ankietowanych w kontekście rozwoju miasta było również przygotowanie miasta do skutków zmian klimatu (46%), czyli budowa zbiorników retencyjnych i tworzenie ogrodów deszczowych.  

 

Wykres prezentuje wyniki odpowiedzi na pytanie 1 “Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być priorytety rozwoju Gdańska w najbliższych 10 latach?” Istniała możliwość wyboru dowolnej liczby odpowiedzi.
Wykres prezentuje wyniki odpowiedzi na pytanie 1 "Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być priorytety rozwoju Gdańska w najbliższych 10 latach?" Istniała możliwość wyboru dowolnej liczby odpowiedzi.

 

Na drugie, otwarte pytanie odpowiedziało 975 osób. Respondenci poruszali w odpowiedziach różne wątki, głównie rozwijając kwestie z pytania pierwszego. Wskazywali najczęściej potrzebę rozwoju komunikacji miejskiej (176 osób) oraz rozbudowy infrastruktury drogowej i usprawnienia przejazdu (170 osób) - zwłaszcza w rozwijających się dzielnicach południowych - jak również ochrony i zwiększenia dostępności terenów zieleni (160 osób). Wśród innych poruszanych wątków były: uciążliwe zapachy z Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach (101 osób), nadmierne zagęszczenie zabudowy i zbyt duża swoboda działania deweloperów (63 osoby) czy korki na drogach (59 osób). Część respondentów wskazywała konkretne inwestycje, które powinny być zrealizowane. Dominowały inwestycje drogowe i usprawniające komunikację, zwłaszcza budowa Nowej Świętokrzyskiej (34 osoby) czy kolei PKM Południe (15 osób). 

Warsztaty o przyszłości Gdańska  

Drugą możliwością włączenia w proces zmiany Strategii były warsztaty pt. „Porozmawiajmy o przyszłości Gdańska i razem zmieńmy Strategię Rozwoju Miasta”, które odbyły się w formie zdalnej w dniach 16-17 i 22-23 listopada 2021 roku. Cykl składał się z czterech warsztatów – w trzech tematycznych obszarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz spotkania podsumowującego. W warsztatach wzięło udział 76 osób z 212 zarejestrowanych. Każdy z uczestników mógł zabrać głos na temat przyszłości Gdańska w interesującym go zakresie.  

Mieszkańcy podczas warsztatów podzielili się swoimi przemyśleniami i wyobrażeniami o mieście: 

  • Gdańsk jest miastem zielonym i zrównoważonym, elastycznie dostosowującym się do zmian i reagującym na wyzwania otoczenia. To miasto kompetentnych i odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną mieszkańców, którzy wspólnie budują przyszłość, troszcząc się o naturę i środowisko.
  • Gdańsk jest miastem dostępnym, miastem krótkich odległości, wielofunkcyjnych przestrzeni 
    i dzielnicowych centrów. To miasto ze sprawną komunikacją publiczną, odpowiadające na różne potrzeby mieszkańców, intuicyjne i czytelne.
  • Gdańsk jest solidarny, otwarty dla wszystkich i integrujący mieszkańców. To miasto dialogu, aktywności obywatelskiej i równych szans, miasto współtworzone przez mieszkańców.
  • Gdańsk oferuje wysoką jakość życia, jest dumne ze swojego dziedzictwa 
    i stawia na edukację. To miasto kreatywnych i solidarnych mieszkańców, z rozwiniętą infrastrukturą, powszechnie dostępnymi usługami publicznymi i atrakcyjną ofertą spędzania czasu wolnego. 

Raport podsumowujący warsztaty

Konsultacje społeczne  

Konsultacje społeczne projektu zmian Strategii będą kolejną okazją do udziału w procesie opracowania zmian tego dokumentu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach, które odbędą się w dniach 26 marca - 29 kwietnia 2022 r.  

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze