PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Opiniowanie projektu „Gdańsk 2030 Plus” Strategia Rozwoju Miasta

Opiniowanie projektu „Gdańsk 2030 Plus” Strategia Rozwoju Miasta
Po zasięgnięciu opinii mieszkańców i partnerów społeczno-gospodarczych Gdańska, projekt gdańskiej Strategii został poddany zewnętrznej ewaluacji oraz obowiązkowemu zaopiniowaniu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
foto

Kolejnym i ostatnim przed przyjęciem przez Radę Miasta Gdańska, etapem prac w procesie opracowania zmian dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” było przeprowadzenie ewaluacji ex-ante oraz przekazanie projektu do zaopiniowania Zarządowi Województwa Pomorskiego. 

Ewaluacja ex-ante, czyli badanie trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii zostało powierzone ekspertom z Ośrodka Badań i Analiz Społecznych. Badanie miało na celu oszacowanie trafności celów strategicznych i planowanych działań względem zidentyfikowanych problemów lub wyzwań stojących przed Gdańskiem w najbliższych latach. W ewaluacji uznano walory merytoryczne dokumentu i jego wartość jako podstawy do planowania rozwoju miasta. Podkreślono zgodność sformułowanych wizji i celów z oczekiwaniami mieszkańców wyrażonymi w trakcie działań partycypacyjnych. Sugerowane w ewaluacji zmiany m.in. w zakresie uszczegółowienia opisu sposobu monitoringu i ewaluacji oraz ujednolicenia kierunków rozwoju przestrzennego z celami strategicznymi zostały wprowadzone do projektu Strategii, co zwiększyło wewnętrzną spójność dokumentu.  

Raport ewaluacyjny dostępny jest tu: Ewaluacja Ex-ante Strategii Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus po zmianach (4.58 MB)  

Projekt zmienionej Strategii był również przedstawiony do zaopiniowania Zarządowi Województwa Pomorskiego, co miało na celu zapewnienie spójności dokumentów strategicznych i komplementarność działań na poziomach lokalnym i regionalnym. Opinia Zarządu dotyczyła zgodności Strategii ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 i była pozytywna. W dokumencie zwrócono uwagę jednocześnie na kilka kwestii (np. odniesienia do wybranych dokumentów wyższego rzędu), w których to zakresie dokonano uzupełnień.  

Opinia Zarządu Województwa Pomorskiego dostępna jest tu: Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nt. Strategii Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus2 (2.79 MB)

Warto przypomnieć, iż wedle znowelizowanych przepisów prawnych strategia rozwoju miasta – jako narzędzia zarządzania rozwojem gminy - zawiera przede wszystkim treści kierunkowe odnośnie rozwoju miasta oraz informacje o sposobie ich realizacji, w tym też finansowania i ewaluacji. 

Marcin HrynkiewiczUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Marcin Hrynkiewicz - najnowsze