PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gdańska

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gdańska
Punktem wyjścia w procesie opracowania zmian dokumentu „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” było sporządzenie kompleksowej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gdańska z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych oraz wniosków z diagnozy. Opracowanie to służy analizie procesu zmian dokonujących się na przestrzeni lat ostatniej dekady, sformułowaniu wniosków dla rozwoju, jak i rozpoznaniu potrzeb planowania długofalowej polityki rozwoju Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Diagnoza sporządzona w drugiej połowie 2021 r., polegała na zgromadzeniu danych o Gdańsku obejmujących okres od 2010 r. do najbardziej aktualnych dostępnych danych oraz analizie tematycznej zebranych informacji. Jej opracowanie zlecono Instytutowi Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. 

Opracowanie zawiera również analizę uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych zachodzących w Gdańsku od 2010 r. Wśród trendów znalazły się: trendy społeczne (uwarunkowania demograficzne, edukacja, kultura, zdrowie i kultura fizyczna, aktywność obywatelska i integracja społeczna, jakość życia), gospodarcze (przedsiębiorczość i otoczenie biznesu, rynek pracy, turystyka, cyfryzacja, potencjał innowacyjny) oraz przestrzenne i środowiskowe (zrównoważona mobilność miejska, przestrzenie publiczne, rewitalizacja, system przyrodniczy miasta, potencjał adaptacyjny). Na podstawie scharakteryzowanych trendów możliwe było sformułowanie kluczowych wyzwań rozwojowych dla Gdańska, które posłużą sformułowaniu priorytetowych kierunków rozwoju miasta na najbliższe lata. Znajdą one odzwierciedlenie w projekcie zmienianej Strategii - w celach strategicznych i w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gdańska_2021 (2.04 MB)

 

Żaneta KucharskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Żaneta Kucharska - najnowsze