PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zakoniczyn - dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego

Zakoniczyn - dyskusja publiczna na temat projektu planu miejscowego
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na dyskusję publiczną na temat projektu planu miejscowego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a. Dyskusja odbędzie się we wtorek, 27 sierpnia, o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).
Teren w graniach projektu planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a jest niezagospodarowany. Ma tu powstać m.in. całoroczne lodowisko i basen
Teren w graniach projektu planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a jest niezagospodarowany. Ma tu powstać m.in. całoroczne lodowisko i basen
gdansk.ukosne.pl

 

Teren znajdujący się w graniach projektu planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin'a jest niezagospodarowany. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku ze zmianą lokalizacji planowanego ośrodka usługowego (zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”), m.in. w celu umożliwienia budowy całorocznego lodowiska i basenu, intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej i wykreowania przestrzeni publicznych w sąsiedztwie centrum dzielnicowego.

W projekcie planu północna część obszaru została wskazana jako lokalizacja fragmentu dzielnicowego ośrodka usługowego z dominującą funkcją mieszkaniowo-usługową. Wydzielono szerokie linie rozgraniczające dla pasa drogowego prowadzącego do ośrodka usługowego, co pozwoli na realizację ulicy w standardzie miejskim (m.in. z obustronnymi chodnikami i szpalerami drzew). Po jednej stronie drogi ustalono zabudowę mieszkaniową z usługami w parterach budynków. Zastosowano stopniowanie intensywności zabudowy, poczynając od najintensywniejszych parametrów w pobliżu centrum. Ustalono zasady dotyczące estetyki zespołów zabudowy wielorodzinnej, a dla zapewnienia atrakcyjnego wyglądu przestrzeni publicznych wprowadzono wymogi dotyczące ich wykończenia i wyposażenia.

Wschodnią część obszaru przeznaczono na tereny zieleni urządzonej, sportu, rekreacji, odprowadzenia wód opadowych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej. Ustalenia te umożliwią realizację parku z urządzeniami małej retencji oraz m.in. boiska z trybunami. Park rekreacyjno-retencyjny powinien zostać zagospodarowany z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań małej retencji (np. ogrodów deszczowych, muld i niecek infiltracyjnych, małych zbiorników wodnych) i wykorzystaniem różnicy terenów, spadków i zagłębień. Obszar zieleni został włączony do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. W planie ustalono szpalery drzew wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Ponadto określono wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej. Wprowadzono współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Zaplanowano ciągi piesze i pieszo-rowerowe, stanowiące dogodne powiązania pomiędzy centrum dzielnicowym a terenami zabudowy mieszkaniowej, a także połączenie pieszo-rowerowe prowadzące do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa.


MAPA (kliknij w grafikę, aby powiększyć)

Na mapie zaznaczono miejsca, które będą przedmiotem dyskusji
Na mapie zaznaczono miejsca, które będą przedmiotem dyskusji
BRG

 

Wyłożenie planu - do 30 sierpnia

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 30 sierpnia 2019 r. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronach: https://www.brg.gda.pl/plany/plan/zakoniczyn-w-rejonie-ulicy-aleksandra-dulin-a oraz http://bip.brg.gda.pl/.


Zgłaszanie uwag - do 13 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 września 2019 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.


21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

oprac. WG

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze