• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektu planu - rejon kąpieliska morskiego Stogi II

Rejon kąpieliska morskiego Stogi II - nowy projekt planu. Zgłoś uwagi do 16 października

Od 18 września do 16 października 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów położonych na Stogach. Projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – Prezydent Miasta Gdańska uwzględnił część złożonych uwag.
20.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu
Mat. BRG

Projekt planu z uwzględnieniem części uwag

Projekt planu Rejon kąpieliska morskiego Stogi II został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – Prezydent Miasta Gdańska uwzględnił część ze złożonych uwag, co poskutkowało zmianami w projekcie. Wprowadzono ochronę reliktów dawnego kąpieliska morskiego oraz, uwzględniając uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe, zweryfikowano ochronę istniejących zadrzewień.

Nie zmieniły się natomiast główne założenia projektu planu, będące realizacją celów publicznych, które umożliwiają rozwój kąpieliska morskiego w kierunku wschodnim. Projekt pozwala na urządzenie oraz zagospodarowanie wejść na plażę nr 25 i 26, budowę toalet i natrysków oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Sauna, a nawet lodowisko. Wejście na plażę na Stogach zmieni się na lepsze WIZUALIZACJE

Dodatkowo możliwa będzie realizacja ciągów pieszych i pieszo-rowerowych prowadzących do wejścia nr 25. W rejonie wejścia nr 26 będzie mógł natomiast powstać park leśny z urządzeniami rekreacyjnymi. Proponowane rozwiązania zagwarantują ochronę wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich oraz podniosą atrakcyjność plaży na Stogach.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu 58 308-44-19 lub za pośrednictwem maila piotr.rugien@brg.gda.pl.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 9 października 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 30 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro 80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 30 października 2023 roku.

 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

oprac. IB