• Start
  • Wiadomości
  • Rada Miasta Gdańska. Uchwalono trzy nowe plany miejscowe: dla Suchanina, Brzeźna i Stogów

Rada Miasta Gdańska. Uchwalono trzy nowe plany miejscowe: dla Suchanina, Brzeźna i Stogów

Radni miejscy, podczas XLIV sesji RMG, uchwalili m.in. trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki uchwaleniu planów, pozwolą na podwyższenie jakości życia mieszkańców Suchanina, Brzeźna i Stogów, a także sąsiednich dzielnic.
( Publikacja: 27.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Utrzymana w ciemnozielonej kolorystyce mapa Gdańska. Czerwonymi nieregularnymi plamkami oznaczono miejsca objęte w poszczególnych dzielnicach nowym planem miejscowym. Czerwony punkt położony najwyżej oznacza teren w Brzeźnie. Niżej, po lewej, oznaczony na czerwono jest teren na Suchaninie, a po prawej - na Stogach
Usytuowanie na mapie Gdańska obszarów objętych nowymi planami miejscowymi zagospodarowania. Czerwony punkt położony najwyżej oznacza teren w Brzeźnie. Niżej, po lewej, oznaczony na czerwono jest teren na Suchaninie, a po prawej - na Stogach
BRG

 

Plan Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie umożliwia realizację ogólnodostępnej zieleni urządzonej, zbiornika retencyjnego oraz rozwój funkcji oświatowych, opiekuńczych i sportowych. Stworzenie i atrakcyjne zagospodarowanie parku o bogatej rzeźbie terenu, w dzielnicy z deficytem ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych wpłynie na podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Jest to zgodne z polityką Miasta zawartą w Studium, dotyczącą zwiększenia dostępności do zieleni urządzonej, poprzez jej zachowanie i poprawę walorów, a także w zakresie zwiększenia dostępu do infrastruktury społecznej. Plan umożliwi również podniesienie jakości, poprawę bezpieczeństwa i dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

Kolejny uchwalony plan Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków umożliwi budowę basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy przy zespole szkolnym w Brzeźnie. Okolice szkoły zyskają również ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej, gdzie dodatkowo wzmocniono ochronę istniejącego starodrzewu i uzupełniono szpaler drzew okalający szkolne tereny sportowe. Ponadto nowe zapisy umożliwią podniesienie jakości i poprawę bezpieczeństwa dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

Ostatni uchwalony przez radnych plan Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza umożliwi rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych, co pozwoli na wykorzystanie potencjału inwestycyjnego terenu i wpisze się w rozwój gospodarczy miasta oparty o nadmorskie położenie. Rozwijające się w tym rejonie funkcje logistyczno-portowe (m. in. Pomorskie Centrum Logistyczne) wspierają rozwój portu – gospodarczej bramy miasta. W planie wyznaczono także teren odprowadzenia wód opadowych, melioracji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz dwa ciągi pieszo-rowerowe łączące ulicę prof. W. Andruszkiewicza z ulicą Wosia Budzysza i z ulicą Kaczeńce. Plan porządkuje również sytuację planistyczną trasy Sucharskiego.