• Start
 • Wiadomości
 • Park Kulturowy w Śródmieściu - zabierz głos w konsultacjach

Park Kulturowy w Śródmieściu - projekt uchwały już jest. Zabierz głos w konsultacjach

Projekt uchwały, na której podstawie utworzony zostanie Park Kulturowy w Śródmieściu, jest udostępniony na portalu gdansk.pl wraz z formularzem, w którym można zgłosić swoje uwagi oraz sugestie zmian w zapisach. Konsultacje projektu online potrwają do 21 grudnia br. Ustanowienie Parku w Śródmieściu umożliwi stosowanie narzędzi prawnych regulujących takie kwestie jak np. dopuszczalny poziom hałasu, czy działalność ogródków gastronomicznych.
( 05.12.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Sercem obszaru Parku Kulturowego Śródmieście w Gdańsku jest Główne Miasto
Sercem obszaru Parku Kulturowego Śródmieście w Gdańsku jest Główne Miasto
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Park Kulturowy Śródmieście - jak przebiegają konsultacje?

I etap konsultacji społecznych na temat utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska prowadzone były od września do listopada ubiegłego roku. W ramach I etapu odbyły się debaty, warsztaty i spotkania branżowe (szerzej przypominamy ten etap w dolnej części artykułu). Później tworzony był projekt uchwały, na podstawie której funkcjonować ma park kulturowy. 

Teraz gotowy projekt dokumentu jest poddany konsultacji. Każdy może się z nim zapoznać i przekazać swoje uwagi, czy sugestie zmian. Zarówno formularz umożliwiający zabranie głosu, jak i projekt uchwały dostępne są na portalu gdansk.pl do 21 grudnia 2022 r. włącznie.

Czym jest park kulturowy? Co musi się wydarzyć, by powstał w Śródmieściu? Start konsultacji

Czym jest park kulturowy?

Park Kulturowy jest przede wszystkim formą ochrony zabytków, stąd wszelkie regulacje zawarte w uchwale mają służyć ekspozycji zabytków oraz ochronie krajobrazu kulturowego, czyli przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka.

Priorytetem miasta jest uporządkowanie przestrzeni historycznego Śródmieścia w sposób sprzyjający ochronie zabytków, poprawie wizerunku miasta i jakości życia mieszkańców.

Ustanowienie na obszarze Śródmieścia parku kulturowego umożliwi używanie konkretnych narzędzi prawnych pomagających regulować kwestie takie jak m.in.:

 • poziom dopuszczalnego hałasu,
 • działalność ogródków gastronomicznych,
 • uzgodnienia dotyczące handlu i wykorzystywania zwierząt w celach komercyjnych,
 • prowadzenia robót budowlanych,
 • czy też zagadnienia związane z gromadzeniem odpadów komunalnych.

Park Kulturowy działać będzie podobnie jak obecna uchwała krajobrazowa. Pozwoli na regulowanie wielu różnych kwestii ważnych dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Uchwała Krajobrazowa Gdańska. Litery, semafory, neony - coraz więcej pięknych szyldów w mieście

Pierwszej otwartej debacie o Parku Kulturowym w Śródmieściu Gdańska towarzyszyła prezentacja dotycząca m.in. problemów Głównego Miasta
Pierwszej otwartej debacie o Parku Kulturowym w Śródmieściu Gdańska towarzyszyła prezentacja dotycząca m.in. problemów Głównego Miasta
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Jak wygląda projekt uchwały o utworzeniu parku kulturowego?

Projekt uchwały składa się z działów tematycznych:

 • Handel, gastronomia i inne usługi
 • Działania reklamowe
 • Architektura i prace budowlane
 • Gromadzenie odpadów komunalnych

Spodziewanym rezultatem utworzenia Parku jest uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej Śródmieścia Gdańska poprzez ograniczenie, eliminację i przeciwdziałanie formom działalności, które negatywnie ingerują w formę architektoniczną obiektów zabytkowych, zakłócają ich ekspozycję i ład przestrzenny, bądź w jakikolwiek inny sposób zagrażają tożsamości tego wyjątkowego obszaru. Powstanie Parku przyczyni się do bardziej zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego i przestrzennego obszaru  Śródmieścia jako swoistego produktu turystycznego i biznesowego, respektującego unikalną tożsamość tego miejsca oraz jego mieszkańców.

Pierwsza debata o Parku Kulturowym w Śródmieściu: “wizerunek, kultura, do(wolność)”. PODSUMOWANIE

Szerokie konsultacje zanim powstał projekt

W 2020 roku przeprowadzone zostały badania, których rezultaty umożliwiły wytypowanie głównych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia na obszarze Śródmieścia, w tym Głównego Miasta.

Wyniki pokazały, że odpowiedzią na część z tych wyzwań może być utworzenie parku kulturowego. Jesienią 2021 roku rozpoczął się I etap konsultacji społecznych dotyczących utworzenia parku. Odbyły się spotkania, debaty i warsztaty, dedykowane możliwym zmianom w obszarze projektowanego Parku Kulturowego.

Park Kulturowy w Śródmieściu. Emocjonalna dyskusja podczas debaty “Miasto mieszkańców i/czy turystów”? PODSUMOWANIE

Czerwcowy weekend na Długim Targu w Gdańsku
Czerwcowy weekend na Długim Targu w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Priorytet I etapu konsultacji Parku Kulturowego

Priorytetem była chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Celem I etapu konsultacji było wypracowanie rozwiązań odpowiadających w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia. Pierwsza odsłona konsultacji trwała aż trzy miesiące, co czyni z tej Uchwały jeden z najszerzej skonsultowanych projektów prawa lokalnego w Gdańsku.

Szczegółowe badania potrzeb różnych grup interesariuszy i wspólna ich identyfikacja stanowiły punkt wyjścia do stworzenia projektu uchwały, który trafia właśnie do konsultacji.

Napis Gdańsk na Wyspie Ołowianka w świątecznej czapce
Napis Gdańsk na Wyspie Ołowianka w świątecznej czapce
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Czas na drugą odsłonę konsultacji

Autorzy projektu liczą na bardzo szeroki udział wszystkich mieszkańców Gdańska, osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Parku oraz przedstawicieli lokalnych instytucji. Bardzo ważny w tym kontekście jest głos mieszkańców Śródmieścia. Są oni nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego tej części miasta. Konsekwentna ochrona jakości ich życia jest jednym z celów utworzenia Parku, stąd lwia część zapisów uchwały jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania wskazane przez osoby mieszkające na tym obszarze.

Nie mniej ważne jest stanowisko działających na tym terenie przedsiębiorców. Dla wielu z nich nowe przepisy będą się wiązały z koniecznością wprowadzenia pewnych zmian związanych choćby z ekspozycją oferowanych produktów, oświetleniem czy prowadzeniem ogródków gastronomicznych. 

- Projekt uchwały zawiera propozycje, które zostały wypracowane dzięki zaangażowaniu nie tylko wielu urzędników, ale też mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników oraz innych osób, którym zależy na pozytywnych zmianach w Śródmieściu Gdańska. W kolejnym etapie konsultacji wspólnie będziemy pracować nad takim kształtem uchwały, który w możliwie najlepszy sposób pogodzi oczekiwania, potrzeby i interesy wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego tak bardzo zależy nam aby w proces konsultacji włączyło się jak największe grono interesariuszy tego projektu – mówi Monika Nkome Evini, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

Należy podkreślić, że swój ostateczny kształt dokument nabierze nie tylko w wyniku drugiego etapu konsultacji społecznych, ale także opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do którego projekt uchwały zostanie przekazany po rozstrzygnięciu uwag zebranych poprzez formularz.