PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska
Od września 2021 prowadzone są konsultacje społecznie na temat utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. W ramach tych działań odbyły się m.in. debaty, warsztaty i spotkania branżowe. 30 listopada rozpoczyna się II etap konsultacji, w trakcie których uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie zmian do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego - na stronie gdansk.pl jest już dostępny formularz zgłaszania uwag. Temat ten zostanie omówiony podczas spotkania Piotra Kryszewskiego, Zastępcy Prezydenta ds. usług komunalnych, z restauratorami. W ramach tego etapu konsultacji odbędzie się także spotkanie z mieszkańcami, w trakcie którego zostaną przedstawione główne założenia projektu uchwały.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Trwają prace nad uchwałą w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. Gotowy jest już jej projekt, który jednak, zanim trafi pod obrady Rady Miasta Gdańska, zostanie przeanalizowany pod kątem uwag i propozycji, które wpłyną w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Z propozycjami rozwiązań będą mieli okazję zapoznać się wszyscy interesariusze, w tym mieszkańcy, przedsiębiorcy, aktywiści. Mieszkańcy Gdańska, osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Parku oraz przedstawiciele lokalnych instytucji, którzy mają uwagi do poszczególnych zapisów zaprezentowanego projektu, mogą je zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego, który pojawił się już na stronie gdansk.pl i będzie dostępny do 21 grudnia włącznie.

Czym jest park kulturowy?

Park Kulturowy jest przede wszystkim formą ochrony zabytków, stąd wszelkie regulacje zawarte w uchwale mają służyć ekspozycji zabytków oraz ochronie krajobrazu kulturowego, rozumianego zgodnie z ustawą o ochronie zabytków jako postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. Priorytetem Miasta jest uporządkowanie przestrzeni historycznego Śródmieścia, sprzyjając celom związanym z ochroną zabytków, poprawie wizerunkowi Miasta oraz jakości życia mieszkańców.

Ustanowienie na obszarze Śródmieścia parku kulturowego umożliwi używanie konkretnych narzędzi prawnych pomagających regulować kwestie takie jak m.in.: poziom dopuszczalnego hałasu, działalność ogródków gastronomicznych, uzgodnienia dotyczące handlu i wykorzystywania zwierząt w celach komercyjnych, prowadzenia robót budowlanych czy też zagadnienia związane z gromadzeniem odpadów komunalnych. Park kulturowy działać będzie podobnie jak obecna uchwała krajobrazowa. Umożliwi regulowanie wielu różnych kwestii ważnych dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Projekt uchwały składa się z działów tematycznych:

  • Handel, gastronomia i inne usługi
  • Działania reklamowe
  • Architektura i prace budowlane
  • Gromadzenie odpadów komunalnych

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska, spodziewanym rezultatem jest uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej Śródmieścia Gdańska poprzez ograniczenie, eliminację i przeciwdziałanie formom działalności, które negatywnie ingerują w formę architektoniczną obiektów zabytkowych, zakłócają ich właściwą ekspozycję i ład przestrzenny bądź w jakikolwiek inny sposób zagrażają tożsamości tego wyjątkowego obszaru. Utworzenie parku kulturowego przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego tego obszaru jako swoistego produktu turystycznego i biznesowego, czerpiącego i respektującego unikalną tożsamość tego miejsca oraz jego mieszkańców.

Szerokie konsultacje

W 2020 roku przeprowadzone zostały badania, których rezultaty umożliwiły wytypowanie głównych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia na obszarze Śródmieścia, w tym Głównego Miasta. Otrzymane wyniki wzmocniły przekonanie, że odpowiedzią na część z tych wyzwań może być utworzenie parku kulturowego. Jesienią 2021 roku rozpoczął się I etap konsultacji społecznych dot. utworzenia parku. Odbyły się spotkania, debaty i warsztaty, dedykowane możliwym zmianom w obszarze projektowanego Parku Kulturowego. Priorytetem była chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Celem tego etapu konsultacji było wypracowanie rozwiązań odpowiadających w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia. W związku z powyższym, pierwszy etap konsultacji trwał aż 3 miesiące, co czyni z tej Uchwał jeden z najszerzej skonsultowanych projektów prawa lokalnego.

Szczegółowe badania potrzeb różnych grup interesariuszy i wspólna identyfikacja potrzeb stanowiły punkt wyjścia do stworzenia projektu uchwały, który z dniem 30 listopada przedkładany jest do konsultacji.

Czas na drugą odsłonę

Projekt uchwały zawiera propozycje, które zostały wypracowane dzięki zaangażowaniu nie tylko  wielu urzędników, ale też mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników oraz innych osób, którym zależy na pozytywnych zmianach w Śródmieściu Gdańska. W kolejnym etapie konsultacji wspólnie będziemy pracować nad takim kształtem tej uchwały, która  w możliwie najlepszy sposób pogodzi oczekiwania, potrzeby i interesy wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego tak bardzo zależy nam, aby w proces konsultacji włączyło się jak największe grono interesariuszy tego projektu – mówi Monika Nkome Evini, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gdańska, osoby prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Parku oraz przedstawiciele lokalnych instytucji mogą nanosić swoje uwagi na opublikowanym na stronie gdansk.pl formularzu zgłaszania uwag. Autorzy projektu liczą na bardzo szeroki udział wszystkich mieszkańców Gdańska oraz podmioty prawne prowadzące na terenie Parku działalność gospodarczą, którzy są zainteresowani planowanymi zmianami. Bardzo ważny jest w tym kontekście jest głos mieszkańców Śródmieścia, jako że są oni nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego tej części miasta. Konsekwentnie ochrona jakości ich życia jest jednym z celów utworzenia Parku, stąd lwia część zapisów uchwały jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania wskazane przez osoby mieszkające na obszarze działania Parku Kulturowego. Nie mniej ważne jest stanowisko działających na tym terenie przedsiębiorców. Dla wielu z nich nowe przepisy będą się wiązały z koniecznością wprowadzenia pewnych zmian związanych choćby z ekspozycją oferowanych produktów, oświetleniem czy prowadzeniem ogródków gastronomicznych. Dlatego kwestie związane z wprowadzeniem Parku Kulturowego będą jednym z najważniejszych tematów, które będą poruszone podczas zaplanowanego na środę 30 listopada spotkania Piotra Kryszewskiego, Zastępcy Prezydenta ds. usług komunalnych, z restauratorami.

Należy podkreślić, że swój ostateczny kształt dokument nabierze nie tylko w wyniku drugiego etapu konsultacji społecznych, ale także opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do którego projekt uchwały zostanie przekazany po rozstrzygnięciu uwag zebranych poprzez formularz.

Aby zgłosić uwagi należy skorzystać z poniższego formularza:
Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska.

Tekst projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska:
Tekst projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska.