Badacze i pasjonaci. Poznaj laureatów Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców

Ariadna Łada-Maśko i Marcin Wekwejt to laureaci 20. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Wyróżnienia zostały przyznane w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrody wręczono 25 maja 2023 roku, podczas walnego zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 
26.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dobzilaureaci
Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska z Moniką Chabior (druga z prawej), zastępczynią pezydent Gdbańska ds równego traktowania oraz prof. Jerzym Błażejowskim, prezesem Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. To wyróżnienie przyznawane jest studentom i absolwentom  gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych
fot. Łukasz Bień UG

Okolicznościowa kartka i datownik dla obrońców Poczty Polskiej - w 25 lat od uniewinnienia

Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała mgr Ariadna Łada-Maśko - za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny. Nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymał dr inż. Marcin Wekwejt - za znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii biomateriałów, w tym szczególnie opracowanie innowacyjnych funkcjonalnych cementów kostnych do zastosowań terapeutycznych. 

Dla wybitnych studentów i absolwentów gdańskich uczelni  

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Te prestiżowe gdańskie wyróżnienie przyznawane jest studentom i absolwentom  gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do tej pory nagrodą wyróżniono 35 młodych naukowców.

Firma z Warszawy najlepszym startupem na Infoshare. Wytwarza przeciwciała dzięki Sztucznej Inteligencji

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek kapituły, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni.

O szczegółach dot. Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena można przeczytać na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury.

Dobryinzynier
Marcin Wekwejt od 2018 roku pracuje w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego
fot. Łukasz Bień UG

Marcin Wekwejt: doktor, badacz, nauczyciel i pasjonat  

Marcin Wekwejt jest absolwentem studiów inżynierskich w inż. biomedycznej (2016; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich & Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inż. mechaniczno-medycznej (2018; Politechnika Gdańska & Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inż. materiałowej (2021, Politechnika Gdańska). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych za interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. ,,Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej". Od 2018 r. zatrudniony jest w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa - obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Nauczyciele z Islandii odwiedzili Gdańsk - bardzo chwalą to, co zobaczyli w szkołach

Dotychczasowe główne osiągnięcia skupiały się na opracowaniu bioaktywnych cementów kostnych na bazie poli(metakrylanu metylu) domieszkowanych biodegradowalnymi komponentami i/lub aktywnymi substancjami, w szczególności nanometalami oraz bioaktywnymi szkłami. Jego wiodące badania dotyczą właściwości użytkowych (czasu wiązania i utwardzania), mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz twardości), strukturalnych (SEM, XRD, FTIR), funkcjonalnych (czasu degradacji, wstrzykiwalności i uwalniania substancji aktywnych) oraz biologicznych (hemo- i cytozgodności oraz aktywności antybakteryjnej) biomateriałów.     

Obecnie jest kierownikiem projektów TECHNETIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości" oraz PLUTONIUM IDUB PG ,,Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego" oraz jest wykonawcą w projekcie ARGENTUM IDUB PG ,,Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties’’, który doprowadził już do złożenia zgłoszenia patentowego. 

* za Marcin Wekwejt - Biogram - MOST Wiedzy

Ariadna Łada-Maśko - unikatowy kwestionariusz do badania dojrzałości rodzicielstwa.

Nagrodzona Ariadna Łada-Maśko jest doktorantką Studiów Doktoranckich Psychologii oraz asystentem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Już podczas studiów interesowała się psychologią kliniczną dzieci i młodzieży oraz psychologią rodziny.

DobraMarainna
Ariadna Łada-Maśko stworzyła (z lewej) i opracowała autorski i pierwszy w Polsce, a także unikalny w skali międzynarodowej kwestionariusz do badania dojrzałości rodzicielstwa
fot. Łukasz Bień UG

Od 2017 roku prowadzi zajęcia dla studentów psychologii, biologii oraz filologii angielskiej z zakresu psychologii klinicznej oraz diagnostyki psychologicznej. Reprezentowała także Uniwersytet Gdański na licznych konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich m.in. w Utrechcie (Holandia), Atenach (Grecja) i Murcii (Hiszpania). Ponadto opublikowała 17 artykułów naukowych, w tym 13 w czasopismach z prestiżowej listy JCR.

Jacht płk. Kuklińskiego do remontu - po to, by kształtować charaktery młodych. Możesz pomóc

Doktorantka uzyskała także finansowanie badań w ramach swojego projektu doktorskiego dotyczącego predyktorów osobowych i relacyjnych dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych w ramach grantów uniwersyteckich dla Młodych Naukowców. Stworzyła i opracowała autorski i pierwszy w Polsce, a także unikalny w skali międzynarodowej kwestionariusz do badania dojrzałości rodzicielstwa.

Aktualnie zainteresowania naukowo badawcze Ariadny Łady-Maśko koncentrują się wokół następujących zagadnień: specyfika funkcjonowania młodzieży posiadającej niepełnosprawne rodzeństwo, funkcjonowanie poznawcze dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, predyktory osobowe i relacyjne dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych, nowoczesne metody terapeutyczne, fizjologiczne mediatory reakcji na płacz dziecka.

TV

Wybory samorządowe w Gdańsku 7 kwietnia 2024