• Start
  • Wiadomości
  • Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych - zobacz gotowy projekt

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska - zobacz gotowy projekt STeR 2.0

Udostępniona do publicznego wglądu Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 to projekt “rowerowej strategii dla Gdańska”. Biuro Rozwoju Gdańska zachęca do składania uwag do opracowania. Jest na to czas do 23 czerwca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, aktualizowany STeR już w sierpniu trafi pod obrady Rady Miasta.
23.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rowerzyści na drodze rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja w Gdańsku
Fot. mat. BRG

STeR a STeR 2.0

Rada Miasta Gdańska przyjęła Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR) w 2013 roku. Wiele zawartych w niej założeń udało się już przeprowadzić, a ruch rowerowy, jako część systemu transportowego miasta, jest uwzględniany w dokumentach strategicznych. Takie dokumenty to m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2018 roku, czy program operacyjny „Mobilność i Transport”.

Dlaczego STeR wymagał aktualizacji?

W ciągu dekady od uchwalenia “rowerowej strategii” nie tylko przybyło tras rowerowych w przestrzeni Gdańska. Zmieniły się też uwarunkowania przestrzenne, społeczne i techniczne. W Gdańsku oraz w sąsiednich gminach powstały nowe osiedla, zrealizowano nowe linie tramwajowe, Pomorska Kolej Metropolitalna połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz terenami w kierunku Kartuz i Kościerzyny.

Wraz ze wzrostem ruchu rowerowego, wzrosły oczekiwania mieszkańców w stosunku do infrastruktury rowerowej, która powinna umożliwiać codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Ponadto powszechne stały się hulajnogi elektryczne, a także inne urządzenia transportu osobistego.

Konieczna stała się więc aktualizacja wypracowanych dotąd tras i dostosowanie ich do nowych oczekiwań mieszkańców Gdańska.

STeR pod lupą rowerzystów

Konsultacje z mieszkańcami w tej sprawie miały miejsce na przełomie lat 2021 i 2022. Biuro Rozwoju Gdańska udostępniło wówczas mieszkańcom interaktywną mapę tras STeR z projektu aktualizacji dokumentu, na której mogli zaznaczać swoje uwagi i propozycje.

Spośród zgłoszonych wówczas uwag / propozycji uwzględniono 242. Te spośród nich, które wymagały wprowadzenia zmian w przedłożonym pod konsultacje społeczne projekcie aktualizacji STeR, uwzględniono w udostępnionym 22 maja projekcie dokumentu.

Gdańscy rowerzyści zaproponowali nowe trasy dla rowerów. Po konsultacjach powstała MAPA

- Celem udostępnienia mapy i opracowania STeR 2.0 jest zaprezentowanie wszystkim zainteresowanym kompletnego dokumentu, czyli mapy oraz opisu tras, wraz z niezbędnymi definicjami - tłumaczy Katarzyna Błaszkowska z Biura Rozwoju Gdańska. - Na przełomie 2021 i 2022 roku udostępniana była jedynie mapa, bez części opisowej.

Jeśli charakter uwag, które składać można do 23 czerwca 2023 r. (o tym, jak to zrobić piszemy w dolnej części artykułu), pozwoli na ich wprowadzenie do dokumentu bez konieczności radykalnych zmian w jego projekcie, opracowanie STeR 2.0 trafi prawdopodobnie na sierpniową sesję Rady Miasta Gdańska w tym roku.


Mapa STeR 2.0 - co przedstawia?

Mapa przedstawia wizję kompletnego systemu tras rowerowych w oparciu o docelowy układ transportowy Gdańska oraz wskazuje kierunek przekształceń poszczególnych tras i ich połączenia.

Trasy tworzące system zostały podzielone na cztery klasy:

  • ekostrady służące szybkim, tranzytowym przemieszczeniom międzydzielnicowym, zakładające najwyższy komfort jazdy,
  • trasy główne budujące podstawowy szkielet tras miejskich,
  • trasy zbiorcze uzupełniające strukturę tras,
  • trasy lokalne – nie wskazane na mapie STeR 2.0 – obejmujące wszystkie pozostałe połączenia rowerowe.

Ekostrada, trasa główna i inne - w jakiej formie?

Dla każdej z tras wskazana została optymalna forma realizacji:

  • czy ma to być wydzielona droga rowerowa,
  • pasy rowerowe w jezdni,
  • czy ruch po jezdni na zasadach ogólnych.

Ile ekostrad ma powstać w Gdańsku?

Proponowane ekostrady to osiem tras o docelowej długości blisko 65 kilometrów. Ich zadaniem jest zapewnienie szybkich połączeń do i z dzielnic na górnym tarasie oraz wzdłuż głównej osi transportowej Gdańska.

Główne trasy rowerowe w Gdańsku a trasy zbiorcze

Trasy główne tworzą podstawową sieć połączeń, których łączna długość to 140 km. Znaczna część tras głównych wskazanych na mapie STeR 2.0 ma już zrealizowaną infrastrukturę rowerową w docelowej formie.

Szkielet podstawowych połączeń uzupełniają trasy zbiorcze (ich długość wynosi 325 km) oraz trasy lokalne i strefy ruchu uspokojonego. W Gdańsku strefy ruchu uspokojonego obejmują, wg danych z 2022 roku, ponad 66 proc. całej siatki ulic. STeR 2.0 zawiera także wytyczne dotyczące parkingów rowerowych.

Jakie kryteria przy realizacji tras systemu rowerowego?

STeR 2.0 zakłada, że w kolejnych latach podstawowym kryterium realizacji poszczególnych elementów systemu tras rowerowych pozostanie możliwość finansowania inwestycji i jej realizacji.

Odstępuje się od szczegółowego ustalania kolejności realizacji tras - z utrzymaniem priorytetu dla likwidacji niedogodności, nieciągłości i przeszkód na już istniejących trasach rowerowych (Etap 0) oraz promocji rozbudowy podstawowego szkieletu tras (Etap 1). Docelowy kształt Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska obejmujący wszystkie pozostałe trasy został wskazany jako Etap 2 realizacji projektu.

Jak zaopiniować STeR 2.0?

Wnioski i uwagi do dokumentu STeR 2.0 można składać do 23 czerwca 2023 roku.

Mapę i opracowanie pobrać można ze strony internetowej BRG. W formie tradycyjnego wydruku dostępna jest do wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej można składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: brg@brg.gda.pl.

Blisko 143 tys. lotniczych fotografii i oto są: nowa ortofotomapa i zdjęcia ukośne Gdańska

STeR nagrodzony

Podstawą do opracowania przyjętej przez RMG Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska był dokument System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) z 2011 roku. Opracowanie to objęło zarówno istniejącą już wówczas sieć tras rowerowych, jak również wskazało przebieg nowych, z podziałem na ich klasę i funkcję (użytkową lub rekreacyjną). STeR to efekt pracy ekspertów, ale również owoc szerokich konsultacji społecznych, za które Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało nagrodę Gdańskiej Kampanii Rowerowej „Złota Szprycha 2012”.