PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wieża widokowa w Parku Oruńskim w ramach BO 2018 (w realizacji)

Trwają przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową wieży widokowej na terenie Góry Glinianej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku

Wieża widokowa w Parku Oruńskim w ramach BO 2018 (w realizacji)
W trakcie realizacji Koszt inwestycji: 1 220 000 zł
szczegóły
Gdańsk
dzielnica: całe miasto
Wieża widokowa w Parku Oruńskim w ramach BO 2018 (w realizacji) umiejscowienie inwestycji,
przebieg inwestycji

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową wieży widokowej na terenie Góry Glinianej w ramach BO 2018.


Złożony wniosek zakłada wzmocnienie szlaku turystycznego oraz podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska. Panorama widokowa z proponowanej lokalizacji będzie oferowała znaczną część historycznego Gdańska i daleką perspektywę Żuław Wiślanych. Zadanie przewiduje również poprawę dojść prowadzących na wzniesienie i wytyczenie (w przypadku takiej konieczności) drogi do obsługi technicznej wieży od strony Oruni Górnej.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakres realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.
 

Aktualizacja, 15.03.2021 r.

4 lutego 2021r zawarliśmy umowę z pracownią Archidona  na opracowanie pn.: „Analiza możliwości lokalizacyjnych dla budowy wieży widokowej”. Analiza ma być gotowa do końca maja 2021 r.  Opracowanie określi możliwości terenowe i technologiczne uwarunkowania realizacji wieży w nowych lokalizacjach oraz wskaże orientacyjne koszty z tym związane. Wnioski analizy zostaną poddane ocenie i wspólnie z przedstawicielami Miasta i Wnioskodawczynią zostanie podjęta decyzja, która lokalizacja będzie zrealizowana. Po wyborze lokalizacji zostanie zamówiona dokumentacja projektowa. Wówczas będzie określony termin jej pozyskania.

Aktualizacja, 03.02.2021 r.

W 2020 r. pozyskano dla nowej lokalizacji studium analizy krajobrazu oraz koncepcję zagospodarowania terenu. W ramach prac nad dokumentacją Projektant, którego zadaniem jest uzgodnienie opracowanego projektu ze wszystkimi kompetentnymi jednostkami, otrzymał w październiku 2020 r. stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w którym RDOŚ poinformowała o planowanym włączeniu terenu, na którym miała stanąć projektowana wieża, do obszaru Natura 2000.

Mimo że włączenie przedmiotowego terenu do obszaru Natura 2000 jest planowane dopiero w przyszłości, opracowywane projekty już teraz muszą się dostosować do panujących tam zasad, pod rygorem nieuzyskania niezbędnych uzgodnień. Projektowana wieża musiałaby zatem zostać obniżona o ponad 2/3 względem planowanej wysokości, nie mogłaby być oświetlona, a same prace budowlane prowadzone mogłyby być wyłącznie w krótkim okresie roku ze względu na migracje nietoperzy. W porozumieniu z wnioskodawczynią uznano, że realizacja Wieży w takim wariancie przeczy idei z wniosku do Budżetu Obywatelskiego.

Prace projektowe zostały w związku z tym przerwane. DRMG proceduje obecnie pozyskanie analizy możliwości lokalizacyjnych dla ustalonych w porozumieniu z wnioskodawczynią alternatywnych wariantów umiejscowienia wieży. Na bazie wniosków z powyższej analizy na wiosnę planowane jest ustalenie ostatecznej lokalizacji wieży, co nastąpi przy udziale wnioskodawczyni oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. Następnie konieczne będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla wieży w wybranej lokalizacji. Roboty budowlane zaplanowane są na 2022 rok.

Aktualizacja, 24.02.2020 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla powyższego zadania. Projekt przygotuje firma Grima Architektura i Krajobraz sp. z o.o. Koszt opracowania projektu to 75 891,00 zł. Dokumentacja będzie gotowa w sierpniu 2020 r.

Aktualizacja 13.12.2019 r.
W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku działce wybrano uzgodnioną z Wnioskodawcą lokalizację zastępczą.

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla pierwotnej lokalizacji okazało się, że dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla terenów zagrożonych ruchami masowymi i osuwisk. W tym celu ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie takich badań, lecz jedyna oferta opiewała na kwotę około 120 tys. złotych, co znacznie przekraczało budżet, którym dysponowano. Jednocześnie, aby wykonać takie badania poprawnie, należałoby zapewnić drogę technologiczną, której fizycznie nie ma w terenie. Wykonanie tej drogi możliwe jest z 2 stron działki, lecz każda z nich objęta była wysokim kosztem realizacji (z jednej strony osuwiska, z drugiej strony tereny prywatne). Koszt całej inwestycji przekroczyłby niemal 3-krotnie zakładana kwotę, zatem przystąpiono do zmiany lokalizacji wieży widokowej. W tym celu odbył się szereg spotkań z Wnioskodawcą.

Pierwsza zaproponowana lokalizacja (uzgodniona z GZDiZ i przedstawiona Wnioskodawcy) dotyczyła działki nr 738/5 obręb 303, lecz nie uzyskała ona aprobaty Wnioskodawcy. Rozpoczęto poszukiwania innej lokalizacji i jako kolejną alternatywę zaproponowano działkę nr 810 obręb 303, na którą ostatecznie uzyskano zgodę Wnioskodawczyni.

Obecnie uzyskiwane są warunki techniczne dla oświetlenia dojazdu i dojścia oraz terenu wieży widokowej, jak i wytyczne od przyszłego użytkownika. DRMG wystąpiło o wytyczne do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W styczniu 2020 r. ogłoszone zostanie postępowanie ofertowe na dokumentację projektową.

Inwestycja
Status: w trakcie
  • Rozpoczęcie: 2018
  • Zakończenie: 2018
Koszt:1 220 000 zł
    Inne projekty w ramach:
    Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku
    Więcej z kategorii: Budynki użyteczności publicznej

    Osoby, które chciałyby wzbogacić treść mapy lub zgłosić nieścisłości, zachęcamy do nadsyłania uwag poprzez formularz kontaktowy. Dziękujemy!