PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zapraszamy na prezentację Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej

Zapraszamy na prezentację Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej. Do dokumentu, obecnie udostępnionego do publicznego wglądu, do 31 października można składać uwagi.
gsum

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 22 października, o godz. 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, sala 408).

Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) to dokument strategiczny, którego celem jest poprawa jakości zagospodarowania gdańskich ulic. GSUM stanowi wyraz polityki miasta Gdańska sformułowanej w: Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030+, Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zgodnie z założeniami strategicznymi, najwyższy priorytet w mieście zyskują piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy.

W Gdańskim Standardzie Ulicy Miejskiej przyjęto, że na sposób zagospodarowania poszczególnych ulic będą miały wpływ przede wszystkim dwa czynniki: klasa techniczna drogi (dojazdowa, lokalna, zbiorcza, główna, główna ruchu przyspieszonego, ekspresowa, autostrada) oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo (podzielone na trzy typy: charakterystyczne dla centralnych części miasta, typowe dla pozostałych rodzajów zagospodarowania miejskiego oraz obejmujące tereny portowe, przemysłowe, rolnicze czy nieurządzoną zieleń). Różne konfiguracje tych cech będą determinować sposób, w jaki powinna zostać zaprojektowana ulica. Szczegółowe wytyczne zostały zawarte w GSUM. Dokument wskazuje przy tym na potrzebę opracowywania tzw. studium programowo-przestrzennego ulicy, jako jednego z obecnie brakujących elementów procesu projektowego. Lokalne uwarunkowania i potrzeby użytkowników byłyby w nim analizowane w oparciu o modelowe rozwiązania przyjęte w GSUM.

GSUM będzie obowiązywać podczas przygotowywania projektów przebudowy istniejących ulic lub budowy nowych, z wyłączeniem zadań realizowanych w trybie bieżącego utrzymania, remontu bądź modernizacji istniejącego zagospodarowania.


Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej (link poniżej) oraz w siedzibie BRG (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). Do końca października można składać uwagi na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub adres mail: brg@brg.gda.pl.

Wszystkie pytania, wnioski, uwagi i sugestie wraz ze sposobem ich rozpatrzenia zostaną zamieszczone na stronie www.brg.gda.pl.

 

CZYTAJ TAKŻE:

Gdański Standard Ulicy Miejskiej - nowy miejski dokument, który ma wpływać na jakość naszych ulic

 

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze