PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdański Standard Ulicy Miejskiej - nowy miejski dokument, który ma wpływać na jakość naszych ulic

Gdański Standard Ulicy Miejskiej - nowy miejski dokument, który ma wpływać na jakość naszych ulic
Planiści z Biura Rozwoju Gdańska blisko dwa lata pracowali nad wyznaczeniem standardów, które mają obowiązywać przy budowie nowych dróg w mieście bądź generalnych remontach tych istniejących. Powstał dokument - Gdański Standard Ulicy Miejskiej, który został właśnie udostępniony do publicznego wglądu.
 
standard

 

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań poprawiających jakość ulic wyraźnie uwidoczniła się podczas konsultacji społecznych nad innym dokumentem: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Do siedziby Biura Rozwoju Gdańska przesłano wówczas bardzo dużo wniosków dotyczących ulic - w większości odnosiły się one do rozwiązań technicznych oraz kwestii, których nie dotyczyło Studium. Właśnie dlatego powstało opracowanie, które dotyczy poprawy jakości zagospodarowania ulic.

Celem Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej jest podnoszenie jakości funkcjonalnych, estetycznych i przyrodniczych przestrzeni publicznych. Jak podkreślają autorzy dokumentu, ulice - jako część miejskich przestrzeni - powinny być w pełni dostępne, a więc zaprojektowane uniwersalnie. Muszą odpowiadać na potrzeby wszystkich użytkowników.

Przygotowując dokument planiści brali pod uwagę różne uwarunkowania, które wpływają na charakter danej ulicy – nie ma bowiem jednego standardu dla wszystkich gdańskich ulic. Na dwóch podstawowych czynnikach, mających najistotniejszy wpływ na ich wygląd, wyznaczono standardy ich zagospodarowania. To: klasa techniczna ulicy (m.in. droga główna, zbiorcza, lokalna lub dojazdowa) oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo.


Przyjęto trzy rodzaje sąsiedztwa:

Sąsiedztwo A - to tereny, na których dominuje zabudowa tworząca wyraźne pierzeje, stanowiące "ściany" wnętrz urbanistycznych ulic (takie występują głównie w Śródmieściu oraz Wrzeszczu). Partery takiej zabudowy pełnią często funkcje usługowe, handlowe lub gastronomiczne, co nadaje ulicom śródmiejski charakter.

 

04 (1)

 

Sąsiedztwo B - ten typ sąsiedztwa określono dla większości terenów mieszkaniowych i usługowych, a także zieleni urządzonych. Występująca tu zabudowa nie jest jednak już tak intensywna jak w przypadku sąsiedztwa "A"

 

05

 

Sąsiedztwo C - obejmuje tereny portowe, przemysłowe, tereny zieleni nieurządzonej (np. lasy) i otwarte tereny rolnicze.

 

06

 

Opracowany dokument liczy 70 stron. Zawarto w nim rekomendacje dotyczące m.in. chodników, dróg rowerowych, jezdni, tras tramwajowych, a nawet zieleni i retencji. Poniżej podajemy kilka przykładów:

Trasy rowerowe:

- prowadzone w ciągu ulicy głównej powinny mieć formę dwóch wydzielonych dwukierunkowych dróg rowerowych usytuowanych po przeciwnych stronach jezdni, każda o szerokości co najmniej 2,5m

- prowadzone w ciągu ulicy zbiorczej powinny mieć formę pasów rowerowych w jezdni, każdy o szerokości co najmniej 1,5m

- ruch rowerowy prowadzony w ciągu ulicy lokalnej bądź dojazdowej powinien odbywać się po jezdni na zasadach ogólnych

Chodniki:

- zastosowane rozwiązania projektowe oraz realizacja chodnika powinny spełniać wymogi projektowania uniwersalnego

- nawierzchnia pasa ruchu pieszego powinna umożliwiać wygodne i bezpieczne prowadzenie po niej ruchu pieszego, w tym toczenie wózków, walizek itp.

- pas ruchu pieszego, chodników w sąsiedztwie B i C powinien mieć szerokość co najmniej 2,0 m, a w sąsiedztwie A co najmniej 3,0 m

Zieleń:

- każdy projekt budowy i przebudowy ulic musi zawierać część dotyczącą zieleni

- wszelkie nieużytkowe powierzchnie zlokalizowane w granicach pasa drogowego należy zagospodarować pod zieleń, w tym w formie tzw. ogrodów deszczowych (zieleń taka może mieć zarówno formę reprezentacyjnych rabat bylinowych w przestrzeniach publicznych, jak i ekstensywnej murawy kserotermicznej - tzw. miejskiej łąki),

- drzewa należy lokalizować w formie szpalerów przynajmniej po jednej stronie ulicy

Odwodnienie:

- należy tak projektować odwodnienie ulic, aby odprowadzane wody opadowe zasilały odpowiednio zaprojektowane elementy miejskiej retencji (m.in. rowy, muldy chłonne, rigole, filtry roślinne i ogrody deszczowe, czyli zieloną infrastrukturę odwodnieniową)

Tramwaj:

- linie tramwajowe powinny mieć formę wydzielonych dwukierunkowych tras, wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, w sąsiedztwie A (np. w ulicach o ograniczonym ruchu kołowym), dopuszcza się linie wbudowane w jezdnie, gdzie ruch drogowy i tramwajowy prowadzony jest na wspólnej przestrzeni, w szczególnych przypadkach (głównie w sąsiedztwie A) dopuszcza się prowadzenie torów tramwajowych w ciągach pieszych

- w sąsiedztwie A zaleca się stosowanie zabudowanych torowisk tramwajowych

- w sąsiedztwie B zaleca się stosowanie „zielonych torowisk”

- w przypadku przystanków tramwajowych zaleca się stosowanie przystanków wyspowych dla ulic zbiorczych i głównych we wszystkich typach sąsiedztwa. W celu uspokojenia ruchu w sąsiedztwie A i B na ulicach lokalnych, i wyjątkowo na zbiorczych, dopuszcza się stosowanie tzw. przystanków wiedeńskich

- długość krawędzi peronowej powinna wynosić minimum 45 metrów

 

Wszystkie rekomendacje zapisane w Gdańskim Standardzie Ulicy Miejskiej znajdziecie na stronie Biura Rozwoju Gdańska

 

Oficjalna prezentacja dokumentu miała miejsce 2 października. Na zdjęciu: Edyta Damszel-Turek i Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska
Oficjalna prezentacja dokumentu miała miejsce 2 października. Na zdjęciu: Edyta Damszel-Turek i Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Podczas publicznej prezentacji dokumentu w środę, 2 października, projektant prowadzący prace nad GSUM Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska, podkreślał, że celem tego standaru jest, by przestrzeń ulic była w równym stopniu zagospodarowana.

- Jeżeli na coś nie ma miejsca w danym rodzaju sąsiedztwa (np. jeżeli dokument wskazuje, że powinna się znaleźć jezdnia, chodnik, droga rowerowa i do tego przestrzeń pod ogródki gastronomiczne), to trzeba się zastanowić, z czego można zrezygnować. W trakcie prowadzonych przez nas konsultacji było dużo dyskusji o tym, w którym miejscu umieszczać pas rowerowy - przyznał Adam Rodziewicz. - W kwestii transportu zbiorowego spierano się z kolei o to, czy powinny być głębokie zatoki autobusowe, czy w ogóle nie powinno ich być, a jeśli tak, to gdzie. Dyskutowano też, w jakiej odległości powinny znajdować się przystanki tramwajowe.

Projektant prowadzący zwracał także uwagę, iż w dokumencie zawarto zapis, że ulica miejska ma sprzyjać różnym urządzeniom tocznym, w tym osobom poruszającym się na wózkach czy hulajnogach.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek, podkreślała z kolei, że opracowany dokument nie jest zupełnym novum w naszym mieście.

- W takim standardzie wybudowano już na przykład dojazd do otwartej we wrześniu szkoły przy ulicy Lawendowe Wzgórze. Przy takich wytycznych powstaje też ulica Nowa Muzyczna na Letnicy - zwracała uwagę dyrektor Damszel-Turek. - Tam gdzie znajdują się rezerwy pod budowę dróg, także mamy już plany zastosowania na nich GSUM.

W trakcie środowej prezentacji mieszkańcy dopytywali m.in. o to, czy dokument reguluje kwestię bardzo popularnych w ostatnim czasie hulajnóg elektrycznych. Ich użytkowników można potkać obecnie głównie poruszających się po chodnikach.

- Uważamy, że należy minimalizować wszelkie konflikty. Chcemy, by hulajnogi elektryczne korzystały z infrastruktury rowerowej - odpowiadali na to planiści z BRG, zaznaczając przy tym, że w tej kwestii potrzebne sa uregulowania ustawowe.

Jedna z osób pytała z kolei, czy w GSUM uwzględniono krawędzie.

- Tak, są wskazania jaka skrajnia ma być utrzymana w danej ulicy i jaki rodzaj krawężnika powinien być zastosowany na przykład przy zatokach autobusowych - usłyszała w odpowiedzi.

Kilka osób włączyło się też w dyskusję na temat tzw. kocich łbów, które stosowane są w historycznej zabudowie, zarówno w Śródmieściu, jak i Wrzeszczu czy Oliwie. Wszyscy dyskutujący zgadzali się co do tego, że takie rozwiązanie nie służy nikomu: ani pieszym - zwłaszcza kobietom w "szpilkach", ani rowerzystom, ani matkom z wózkami dziecięcymi.

Pracownicy BRG tłumaczyli, że to decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie dopuszczają do zastosowania innych nawierzchni.

Dyskutowano też nad zapisem dotyczącym odległości pomiędzy przejściami dla pieszych - w sąsiedztwach A i B mają one wynosić 300 metrów.

 

Z dokumentem można zapoznać się do 31 października br.
Z dokumentem można zapoznać się do 31 października br.
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

GSUM jest dokumentem strategicznym, zgodnym z polityką Miasta Gdańska sformułowaną już w takich dokumentach jak: Strategia Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030+, zgodnie z którymi przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy.

 

Z dokumentem można zapoznać się do 31 października 2019 r. na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie BRG, przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro), w godz. 8.00 - 15.00. 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w formie pisemnej na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub mailowo: brg@brg.gda.pl, do 31 października 2019 r.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze