PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyłożenie projektu planu miejscowego dla rejonu ulic Bliźniąt i Herkulesa. Od 4 maja do 1 czerwca

Wyłożenie projektu planu miejscowego dla rejonu ulic Bliźniąt i Herkulesa. Od 4 maja do 1 czerwca
Od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
osowa

 

Projekt planu Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa pozwoli na realizację celu publicznego w postaci zieleni ogólnodostępnej wraz z urządzeniami rekreacyjnymi. Nowe tereny, wyznaczone na działkach gminnych, zapewnią możliwość aktywnego wypoczynku. Ponadto objęto ochroną relikty dawnej wsi Wysoka - istniejący staw oraz historyczną bryłę głównego budynku usytuowanego przy ul. Kielnieńskiej 39/41.

Informacji udziela projektant

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308 42 46 lub za pośrednictwem maila malgorzata.jaroszkowska@brg.gda.pl.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

ZOBACZ animację z dokładną lokalizacją obszaru objętego projektem planu

 

 

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 13.05.2021 roku o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

 

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Granice projektu planu
Granice projektu planu
BRG

 

Zgłaszanie uwag do 15 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do prezydenta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 15 czerwca 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

 

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze