• Start
 • Wiadomości
 • Teraz pożyczka 5 tys. również dla samozatrudnionych! A oprócz tego: zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz, ochrona dla bezrobotnych, Gdański Fundusz Wydawniczy i wiele innych [WAŻNE, NOWE INFORMACJE]

Teraz pożyczka 5 tys. również dla samozatrudnionych! A oprócz tego: zniesienie bądź odroczenie płatności za czynsz, ochrona dla bezrobotnych, Gdański Fundusz Wydawniczy i wiele innych [WAŻNE, NOWE INFORMACJE]

Wchodzą w życie kolejne formy wsparcia dla poszkodowanych z powodu epidemii. Wśród nich właśnie znalazła się pożyczka dla samozatrudnionych oraz przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników. Gdańsk oferuje także umorzenie, bądź odroczenie płatności za czynsze w gminnych lokalach i za podatek od nieruchomości oraz wiele innych propozycji. Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi propozycjami.
04.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Sprawdź Gdański Informator Pomocowy
Aktualna lista obywatelskich, instytucjonalnych, miejskich i państwowych inicjatyw

 

145435

Gdański Pakiet Wsparcia to cały system narzędzi pomocy, jaki został przygotowany z myślą o potrzebujących. Za realizację poszczególnych elementów pakietu odpowiedzialne są odpowiednie wydziały i jednostki Urzędu Miejskiego. Podajemy informacje w jaki sposób skorzystać ze wsparcia i w jaki sposób uzyskać pogłębione informacje. 

Spis najważniejszych elementów Gdańskiego Pakietu Wsparcia, opisanych w tym miejscu:

 

  1. Umorzenie i odroczenia czynszów w lokalach gminnych.

  2. Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości

  3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste

  4. Zmniejszenie kosztów segregacji odpadów (ważne dla  przedsiębiorców)

  5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (ważne dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników)

  6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (ważne dla przedsiębiorców niezatrudniającym pracowników)

  7. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń za zatrudnianych pracowników (ważne dla organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego)

  8. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, jednoosobowej firmie oraz przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników [WAŻNA ZMIANA]

  9. Możliwość zmiany warunków wykonywania umów uprzednio zawartych (ważne dla już korzystających z usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia)

  10. Rozwiązania dla osób, które tracą zatrudnienie (ważne dla bezrobotnych)

  11. Rozwiązania dla obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców

  12. Zawieszenie kontroli ws. uchwały krajobrazowej

  13. Bezpłatne doradztwo online

  14. Uproszczenia dla przedsiębiorców w postępowaniach na remonty lokali mieszkalnych [NOWE]

  15. Gdański Fundusz Wydawniczy [NOWE]

 

Zapoznaj się także z możliwościami wsparcia dla mieszkańców z lokali komunalnych, spółdzielczych, własnościowych i nawet domów jednorodzinnych

 

Zobacz także: 30 mln zł Pożyczka płynnościowa dla pomorskich firm. Od dziś można składać wnioski

 

Polski Fundusz Rozwoju i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR

 

1. Udzielenie obniżki czynszu najmu/dzierżawy za miesiąc kwiecień 2020 r. do kwoty 1 zł oraz odroczenie terminu płatności czynszu za miesiące: marzec, maj i czerwiec 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. i wstrzymanie w tym okresie działań egzekucyjnych.

Ulga dotyczy przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w branży:

 • polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu,
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje,
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
 • związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją w szczególności polegającej na prowadzeniu klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness,
 • związanej z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych,
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania oraz prowadzeniem usług hotelarskich,
 • związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych),
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej,
 • działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
 • działalności kosmetycznej, fryzjerskiej,
 • działalność związaną z piercingiem i tatuażem.

Ponadto, dla przedsiębiorców których działalność nie została czasowo ograniczona możliwe jest odroczenie terminu płatności czynszu najmu/dzierżawy, rozłożenie płatności na raty, odstąpienie od czynności egzekucyjnych na okres do 15 lipca 2020 r.

 

Aby skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Miasto, w zakresie ulgi lub odroczenia płatności za najem lokalu użytkowego, zwrócić się należy do Gdańskich Nieruchomości z wnioskiem, podpisanym przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku osób prawnych lub podmiotów figurujących w KRS przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanej w KRS, w przypadku działania pełnomocnika Wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.

Jednostka wiodąca: Gdańskie Nieruchomości, tel. 58 309 10 12, e-mail: programwsparcia@nieruchomoscigda.pl

 

145437
 

 

2. Ulga podatkowa dla przedsiębiorców

Na podstawie UCHWAŁY NR XX/544/2020 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2020 r. Gdańska, przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych do:

1) 15 maja 2020 r.;

2) 15 czerwca 2020 r.

Zgodnie z prawem, organ podatkowy może udzielać ulg podatkowych wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych, po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania podatkowego.

W tym celu należy złożyć:

 • wniosek zawierający sprecyzowaną treść żądania wraz z uzasadnieniem,  
 • formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Formularz de minimis),
 • dokumenty finansowe przedstawiające aktualną sytuację finansową za I kw. 2020 roku (jeżeli wniosek będzie składany w terminie późniejszym należy złożyć dokumenty za ostatni zamknięty miesiąc)  oraz  inne dokumenty obrazujące pogorszenie płynności finansowej  (np. dane porównawcze za I kwartał 2019r.)
 • oświadczenie w sprawie rodzaju prowadzonej działalności oraz stanu zatrudnienia.

Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP, ale muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub wysłane tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 - 803 Gdańsk.

Jednostka wiodąca: Wydział Budżetu Miasta i Podatków Referat Wymiaru Podatków tel.: +48 58 323 62 50.  

 

3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

 • Termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został przesunięty do 30 czerwca 2020 r. (bez konieczności składania wniosku). 
 • W uzasadnionych przypadkach na wniosek podmiotów, których opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przekracza 30.000zł termin płatności może zostać przesunięty do 30 września. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. Formularz wniosku tutaj. 

Ponadto należy dołączyć:

Opis sytuacji ekonomicznej wraz z ostatnim sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanieF-01 za ostatni kwartał.

Oświadczenie o uznaniu długu.  

Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, wzory formularzy dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu 2 ostatnich lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Jednostka wiodąca: Wydział Skarbu - Referat Analiz Opłat i Rozliczeń, ws@gdansk.gda.pl, tel. 58 323-6-225; 58 323-6-226; 58 323-6-227, 58 323-6-274 

 

 

4
 

 

4. Składanie tymczasowych korekt deklaracji "odpadowych".

Z opcji korekty deklaracji mogą skorzystać przede wszystkim podmioty, które tymczasowo w praktyce oraz formalnie w CEIDG zawiesiły już działalność ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów. Dzięki zmianie deklaracji nie będą naliczane opłaty - do momentu wznowienia działalności.

Druga opcja to podmioty, które mimo funkcjonowania, z przyczyn obiektywnych radykalnie zmniejszyły skalę działań i tym samym wytwarzania odpadów komunalnych. W tym przypadku przedsiębiorcy, powinni zgłosić czasową redukcję liczby pojemników do opróżniania przez służby.

Korektę deklaracji można złożyć online poprzez stronę internetową. Podmioty, które korzystają z panelu mieszkańca muszą złożyć jedynie deklarację zmieniającą. Pozostali w zakładce "złóż deklarację" powinni wypełnić edytowalny formularz deklaracji DO-2

Jednostka wiodąca: Wydział Gospodarki Komunalnej, nr tel. 58 731 64 64, e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl  

 

 

 

2
 

 

5. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przedsiębiorców zatrudniających pracowników (oraz należnych składek ZUS):

W przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dofinansowanie będzie udzielane w 3 wariantach (progach) w zależności od poziomu spadku obrotów, tj.:

 • w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30 proc.)
 • w wysokości 70 proc.  minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50 proc.)
 • w wysokości 90 proc.  minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80 proc.)

Przyznana kwota wsparcia dla przedsiębiorcy będzie iloczynem liczby pracowników objętych wnioskiem i kwoty wynikającej z progu dofinasowania. Wsparcie może być przyznane na okres do 3 miesięcy. Środki będą wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnianiu pracowników.

 

 

6. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników [NABÓR BĘDZIE OGŁOSZONY WKRÓTCE]:

Wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, niezatrudniający pracowników, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Obowiązywać będą także 3 progi poziomu dofinansowania w zależności od poziomu spadku obrotów gospodarczych, tj.:

 • w wys. 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30 proc.)
 • w wys. 70 proc.  minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50 proc.)
 • w wys. 90 proc.  minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80 proc.)

Dofinasowanie będzie przysługiwać uprawnionym przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy. Będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Dofinasowanie wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

7. Dofinansowanie organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego części kosztów wynagrodzeń za zatrudnianych pracowników (oraz należnych składek ZUS):

Dofinansowanie będzie udzielane w 3 wariantach (progach) w zależności od poziomu spadku przychodów, tj.:

 • w wys. 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 30 proc.)
 • w wys. 70 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 50 proc.)
 • w wys.  90 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (gdy spadek przychodów wyniesie co najmniej 80 proc. )

Przyznana kwota wsparcia będzie iloczynem liczby pracowników objętych wnioskiem i kwoty wynikającej z progu dofinasowania. Wsparcie może być przyznane na okres do 3 miesięcy. Środki będą wypłacane w okresach miesięcznych na podstawie oświadczenia pracodawcy o zatrudnianiu pracowników.

Jak rozumieć spadek obrotów?

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc uważa się będzie także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych).

Jakie warunki trzeba spełniać?

Brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak i gdzie składać wnioski o wsparcie: Gdański Urząd Pracy, tel. 58 732-52-00, Michalina Barc tel.: 58 732-53-27, Marzena Niemiec tel.: 58 732-52-67, Aleksandra Kitowska tel.: 58 732-52-49, email: kancelaria@gup.gdansk.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie Gdańskiegu Urzędu Pracy.

 
3
 
 
 

 

8. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy, których celem jest wspieranie przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy. Jednym z ważniejszych rozwiązań są pożyczki udzielane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 tys. zł. Jednak do tej pory korzystać z nich mogły wyłącznie firmy zatrudniające pracowników. Od 20 kwietnia, wraz z uruchomieniem Tarczy antykryzysowej 2.0, to się jednak zmienia, o pomoc mogą również sięgnąć jednoosobowe firmy oraz przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

 • Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 tys. zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Zasady składania dokumentów

Dokumentację można przesłać do GUP elektronicznie. Nadanie korespondencji możliwe jest za pośrednictwem:

 • portalu gov.pl. W serwisie znajduje się specjalny kreator wniosku, należy go wypełnić i podpisać profilem zaufanym założonym w systemie ePUAP. Składając dokumenty elektronicznie i podpisując paczkę w ww. sposób podpisywany jest cały komplet dokumentacji;
 • serwisu ePUAP;
 • skrzynki e-mail GUP kancelaria@gup.gdansk.pl. Do treści korespondencji należy wówczas dołączyć wniosek o pożyczkę oraz umowę. Oba dokumenty muszą być w tym przypadku podpisane podpisem kwalifikowanym.

Dokumenty można złożyć również w papierowej formie:

 • składając je w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni znajdującej się przy wejściu do siedziby GUP
 • przesyłając je tradycyjną pocztą na adres Gdański Urząd Pracy, ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk. Liczy się data wpływu wniosku do GUP.

 

! W obu powyższych przypadkach należy jednak pamiętać o konieczności przedłożenia wniosku oraz dwóch egzemplarzy umowy.

 

Jednostka wiodąca: Gdański Urząd Pracy, tel. 58 732-52-00, Katarzyna Pałasz tel.: 58 732-52-64, Agata Jakowlew-Dąbrowska tel.: 504-450-713, Beata Markowska tel.: 58 732-52-29, Sylwia Łopacińska tel.: 58 732-53-10,  email: kancelaria@gup.gdansk.pl.

Informacje o naborze oraz dokumenty do pobrania

Wsparcie dla pracodawców

 

9. Możliwość zmiany warunków wykonywania umów zawartych wcześniej

W przypadku usług i instrumentów rynku pracy oraz innych form wsparcia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie niezbędnym do niwelowania i ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, starosta (w przypadku Gdańska - prezydent miasta) na wniosek strony lub za jej zgodą, w drodze aneksu do zawartej umowy, może zmienić jej warunki, w tym w szczególności wydłużyć termin na jej realizację lub przesunąć termin na realizację wynikających z niej zobowiązań.

Jednostka wiodąca: Gdański Urząd Pracy, tel. 58 732-52-00, email: kancelaria@gup.gdansk.pl.

 

10. Rozwiązania dedykowane bezrobotnym

Osoby tracące zatrudnienie w skutek obecnego kryzysu mogą liczyć na wsparcie, które obejmuje w szczególności:

 1. Ubezpieczenie zdrowotne
 2. Prawo do zasiłku (po spełnieniu ustawowych wymogów) w kwocie od 541,20 zł do 1 033,70 zł.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Aby go otrzymać, należy dokonać rejestracji w Gdańskim Urzędzie Pracy.

Nowe zasady rejestracji bezrobotnych

W związku z wejściem w życie od 15.04.2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących, Gdański Urząd Pracy od 27.04.2020 r. zaprzestaje przyjmowania wniosków o rejestrację wysłanych drogą korespondencyjną za pośrednictwem poczty lub umieszczonych w „wrzutni” w siedzibie urzędu. Wszystkie wnioski nadesłane pocztą lub umieszczone w „wrzutni”, które wpłyną do GUP po 26.04.2020 r. nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane do adresata.

Wszystkie osoby, które chcą dokonać rejestracji jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą obecnie dokonać rejestracji w następujący sposób:

 1. pełna rejestracja przez Internet (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego) – więcej informacji na ten temat na podstronie
 2. przez elektroniczne zgłoszenie do rejestracji na formularzu KRB, po którym pracownik GUP skontaktuje się z telefonicznie w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Szczegółowe informacje na podstronie
 3. osobista (wyłącznie po telefonicznym umówieniu wizyty) - więcej na ten temat można znaleźć na podstronie
 1.  

Sprawdź gdzie jeszcze można uzyskać wsparcie (żywność, leki, porady prawne i wiele innych).

Jednostka wiodąca: Gdański Urząd Pracy, tel.: 58 732-53-18, 58 732-53-47, 58 732-52-36, 58 732-53-03, e-mail: beata.butkiewicz@gup.gdansk.pl, natalia.velhan@gup.gdansk.pl, aneta.zwierzycka@gup.gdansk.pl, nicol.szafraniec@gup.gdansk.pl

 

11. Rozwiązania dla obcokrajowców oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców

 • Zezwolenia na pobyt, wizy i pobyty w ramach ruchu bezwizowego

Termin na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz wniosków o przedłużenie wiz i wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ten wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu epidemii ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni. Nie jest wymagana nowa karta pobytu, nie jest konieczne umieszczanie w paszporcie nowej wizy.

Jednostka wiodąca: Pomorski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, tel. 58 30 77 466, cudzoziemcy.pobyt@gdansk.uw.gov.pl

 

 • Zezwolenia na pracę cudzoziemca i przedłużenia zezwoleń pracę

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie jest konieczne składanie dodatkowych wniosków

Jednostka wiodąca: Pomorski Urząd Wojewódzki, Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców tel. 58 55 86 712, cudzoziemcy.zatrudnienie@gdansk.uw.gov.pl

 

 • Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Cudzoziemiec, który na podstawie oświadczenia pracuje na rzecz podmiotu składającego oświadczenie, a w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin oświadczenia się kończy - może wykonywać pracę określoną oświadczeniem dalej aż do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, tego okresu wykonywania pracy, nie wlicza się do 180 dni pracy na podstawie oświadczenia. Nie jest konieczne składnie dodatkowych oświadczeń

Jednostka wiodąca: Gdański Urząd Pracy, tel. 58 7325230, 58 7325352, sylwia.dymnicka@gup.gdansk.pl

 

 

5
 

 

12. Zawieszenie kontroli ws. reklam i szyldów 

Mimo, że 2 kwietnia 2020 dobiegł końca 24 miesięczny okres dostosowawczy dotyczący Uchwały Krajobrazowej Gdańska, to ze względu na wprowadzone ograniczenia w poruszaniu uznaje się realizację obowiązków wynikających z uchwały za niemożliwą. Analogicznie więc kontrola szyldów, do czasu ustania stanu epidemii, nie będzie realizowana.

Przez minione 2 lata wielu przedsiębiorców podjęło trud zmiany swojego oznakowania - zaprojektowali nowe szyldy, przedłożyli dokumentację do zaopiniowania, uzyskali niezbędne pozwolenia, zlecili zakup oraz przystąpili do ich montażu. Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na epidemię, potrzebują dodatkowego czasu mogą liczyć na zrozumienie w tej wyjątkowej sytuacji.

Jednostka wiodąca: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, tel. 58 55 89 525.

 

13. Bezpłatne doradztwo online dla przedsiębiorców

Głównym działaniem realizowanym w ramach programu są Indywidualne Sesje Doradcze on-line - nieodpłatne wsparcie w formie indywidualnych spotkań online dla przedsiębiorców borykających się z konsekwencjami epidemii.

Zaplanowano sesje m.in. z zakresu:

 • prawa,
 • księgowości,
 • crowdfundingu,
 • pozyskiwania grantów,

Program uzupełniony jest przez serwis z informacjami o ulgach i udogodnieniach dla przedsiębiorców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo stworzony został dedykowany newsletter na czas epidemii, który agreguje informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców w obecnym okresie oraz cykl artykułów eksperckich z zakresu lokalnego wsparcia przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu, komunikacji w kryzysie oraz prezentacji potencjału gdańskich startupów

Chcąc skorzystać z darmowego poradnictwa online należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy.

Jednostka wiodąca: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, nr tel. 58 731 65 65, e-mail: recepcja@inkubatorstarter.pl  

 

14. Uproszczenia dla przedsiębiorców w postępowaniach na remonty lokali mieszkalnych

Gdańskie Nieruchomości przygotowały uproszczenia, dotyczące udzielania zamówień na remonty lokali. Umożliwią one przystępowanie do postępowań jeszcze większej liczbie podmiotów gospodarczych, a także ułatwią wykonawcy zachowanie płynności finansowej i bieżące regulowanie należności związanych z realizacją zadania.

 • Uruchamianie postępowań na remonty dla mniejszej ilości lokali w jednym postępowaniu- ograniczenie zakresu zamówienia umożliwi przystąpienie do procedury mniejszym firmom budowlanym.
 • Ograniczenie wymogu dysponowania personelem do wykonania zamówienia do niezbędnego minimum– ograniczone wymagania dotyczące personelu do kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi. W przypadku wykonywania w ramach zadania robót specjalistycznych, np. instalacji gazowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne będzie również zapewnienie kierownika robót z uprawnieniami sanitarnymi a w przypadku robót elektrycznych, osoby z uprawnieniami do badania i pomiarów instalacji.
 • Zniesienie obowiązku przedkładania dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy robót – mniej dokumentów ułatwi przystąpienie do procedury.
 • Obniżenie wartości wymaganego wadium do poziomu od 0,5% do 1,0% wartości zamówienia – mniejsza kwota wadium umożliwi bieżące dysponowanie środkami firmy.
 • Obniżenie wartości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 2,0% wartości brutto zamówienia(umowy)– mniej zdeponowanych środków finansowych firmy ułatwi przedsiębiorcy zachowanie płynności finansowej.
 • Umowna możliwość płatności częściowych, np. po wykonaniu remontu poszczególnych lokali, nie po zrealizowaniu całej umowy – zapis w umowie gwarantujący wypłatę środków za część zadania, co poprawi płynności finansową wykonawcy i ułatwi mu realizację kolejnych etapów
 • Umowna możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia– zapis w umowie umożliwiający przesunięcie terminu realizacji zadania w przypadkach, kiedy jego zachowanie nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub niezawinionych przez wykonawcę (np. związanych ze skutkami epidemii).

Jednostka wiodąca: Gdańskie Nieruchomości, tel. 58 524 10 16, 58 341 76 83 sekretariat@nieruchomoscigda.pl  

 

15. Gdański Fundusz Wydawniczy

 • program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw
 • na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokona zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci)
 • podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków,
 • zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk przeznaczy m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych,
 • sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku zostały maksymalnie uproszczone, wnioski można składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub  drogą elektroniczną – skan podpisanego wniosku,

Formularz wniosku i regulamin dostępne są na stronie www.gdansk.pl w zakładce Kultura i rozrywka: Gdański Fundusz Wydawniczy.

Jednostka wiodąca: Urząd Miejski, Biuro Prezydenta ds. Kultury, tel. 58 323 61 30, email: bpk@gdansk.gda.pl.

 

Przeczytaj także: Rejestracja samochodów używanych - 180 dni na zgłoszenie kupna i sprzedaży

 

Wiele stale aktualizowanych informacji znajduje się także na stronie www.przedsiebiorczygdansk.pl

 

TV

MEVO rozkręca wiosnę. Wsiadaj i jedź: do pracy, na uczelnię, na plażę