PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Projekt planu dla kąpieliska na Stogach gotowy. Teren wejścia na plażę nr 25 wypięknieje

Projekt planu dla kąpieliska na Stogach gotowy. Teren wejścia na plażę nr 25 wypięknieje
Biuro Rozwoju Gdańska opracowało nowy plan dla kąpieliska na Stogach, dzięki któremu będzie tu ładniej i wygodniej. Zapisy planu umożliwiają niewielkie inwestycje - mogą się tu więc pojawić ławki, siedziska, drewniana kładka ułatwiająca dojazd osobom niepełnosprawnym i dziecięcym wózkom oraz natryski czy publiczna toaleta.
Nowy plan miejscowy ma umożliwić niewielkie inwestycje w niezagospodarowanej obecnie części plaży na Stogach, w kierunku Górek Zachodnich
Nowy plan miejscowy ma umożliwić niewielkie inwestycje w niezagospodarowanej obecnie części plaży na Stogach, w kierunku Górek Zachodnich
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Projekt planu dotyczy terenu o powierzchni 14,65 ha, położonego w północnej części Stogów. Obecnie dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania, który został uchwalony w 2009 r. i zgodnie z nim, rejon kąpieliska przeznaczony jest pod plaże, zieleń krajobrazowo-ekologiczną oraz funkcje usługowe i wydzielony ciąg pieszy stanowiący wejście na plażę nr 26. To wejście jest dziś najbardziej popularnym ciągiem pieszym w tej dzielnicy, z którego korzystają gdańszczanie i goście naszego miasta chcący spędzić czas na plaży.

Nowe zapisy w dokumencie umożliwiają urządzenie i zagospodarowanie znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej wejścia nr 25 (znajduje się ono w kierunku przeciwnym niż port), w tym budowę toalety publicznej, natrysków i innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Większość terenów, które obejmuje nowy plan, stanowi własność Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa. Znajduje się tu również prywatna działka.

Opracowany dokument to odpowiedź miasta na sprzeciw mieszkańców wobec przegłosowanego w ubiegłym roku przez Radę Miasta Gdańska Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Gdańska, który m.in. zmieniał przeznaczenie fragmentu plaży o powierzchni 10 hektarów, a także lasu o powierzchni 40 ha na Stogach, dopuszczając tu rozwój funkcji portowych. Co ważne, wspomniane 10 ha plaży leży w granicach administracyjnych portu.

Na takie zmiany na plaży nie zgodzili się jednak mieszkańcy Stogów, a także innych dzielnic Gdańska. Zebrali tysiące podpisów pod wnioskiem o utrzymanie funkcji rekreacyjnych. Radni przychylając się do ich racji wprowadzili zmiany w Studium, natomiast Miasto przystąpiło dodatkowo do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego plażę na Stogach.

- Chcemy przy wejściu na plażę nr 25 wprowadzić takie zmiany, by można było ją uzbroić w podobne urządzenia, jak przy wejściu na plażę nr 26 (przy nim znajduje się obecnie m.in. budynek ratowników i toalety). Tamta część plaży nie jest bowiem urządzona. Chcemy to zmienić. Dzięki temu plaża byłaby „wydłużona” o około 350 metrów w kierunku wschodnim. Takie były głosy mieszkańców Przeróbki i Stogów, ale też innych dzielnic Gdańska - podkreślał podczas specjalnie zwołanej konferencji na plaży, w ubiegłym roku, prezydent Paweł Adamowicz.

 

Plaża na Stogach pozostanie plażą - Miasto rozpoczęło procedurę

 

BRG prace nad nowym planem zakończyło. Do dokumentu dołączono również załącznik, w którym zaproponowano koncepcje projektów plażowych siedzisk czy wyglądu drewnianych kładek.

Głównym założeniem planistów z BRG było umożliwienie stworzenia w tej części miasta rekreacyjnej przestrzeni publicznej o wysokim standardzie, przy jak najmniejszej ingerencji w krajobraz.

- Poprzez ten plan chcemy chronić naturalne walory tego miejsca - podkreślają planiści z BRG.

 

TUTAJ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁYM PROJEKTEM PLANU PRZYGOTOWANYM DLA KĄPIELISKA NA STOGACH 

 

Tak gdańscy planiści widzą zagospodarowanie terenu przy wejściu na plażę nr 25
Tak gdańscy planiści widzą zagospodarowanie terenu przy wejściu na plażę nr 25
Mat. BRG

 

Przygotowany plan przewiduje powstanie w tym miejscu m.in. urządzonego ciągu pieszego z miejscami do wypoczynku. Każde z nich miałoby mieć szerokość 10 metrów i składać się z podstawowego wyposażenia, czyli siedziska, poidełka, śmietnika i oświetlenia o neutralnej barwie, przyjaznej dla ptaków i nocnych owadów.

Strefa wejściowa na plażę została podzielona na trzy obszary funkcjonalno-przestrzenne. I tak, w zachodniej części, w miejscu nieistniejącej historycznej zabudowy, wyznaczono strefę usług, w której dopuszczono budowę budynku służącego obsłudze ruchu turystyczno - rekreacyjnego. Założono, że nowy budynek "wpisany będzie" w krajobraz. Ewentualny inwestor będzie musiał zadbać też o to, by nad pierwszą kondygnacją powstał taras widokowy, oczywiście z widokiem na morze.

Strefą parkową objęto tamtejszy gaj lipowy ze ścieżką pieszą, która stanowi początkowy odcinek dojścia do plaży. Plan zakłada zachowanie gaju, a także uzupełnienie brakujących drzew i zieleni.

 

To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej
To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej
Mat. BRG

 

To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej
To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej
Mat. BRG

 

To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej
To wstępna koncepcja, propozycja planistów. Ostateczny projekt może wyglądać nieco inaczej
Mat. BRG

 

Natomiast w części wschodniej wyznaczono strefę aktywności i rekreacji z zachowanymi enklawami drzew robinii akacjowej, w której powinny znaleźć się elementy rekreacyjne. W tej części przewidziano także powstanie punktu widokowego, z którego będzie można zobaczyć m.in. wydmę. Plan zakłada, że w tym miejscu powstanie również niewielki plac - scena. Można tu odpocząć, ale też zorganizować niewielkie wydarzenie kulturalne czy imprezę plenerową.

Planiści wzięli też pod uwagę osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkami dziecięcymi - na plaży powstanie ciąg pieszy, w formie drewnianej kładki, łączący wejścia nr 25 i 26.

 

Plan zakłada zmiany przede wszystkim w obszarze wejścia na plażę nr 25
Plan zakłada zmiany przede wszystkim w obszarze wejścia na plażę nr 25
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Przestrzeń parku oraz strefy aktywności mają być wyposażone w małą architekturę o prostej, ale nowoczesnej formie, nieingerującej w nadmorski krajobraz, inspirowanej charakterem miejsca. Dopuszczono użycie takich materiałów, jak drewno, hiperbeton i elementów naturalnych - głazów i pni drzew. Z drewna, bądź materiałów imitujących drewno, powinna zostać wykonana kładka stanowiąca główne dojście na plażę.

W projekcie planu pojawił się zapis o zakazie utwardzania ciągów pieszych na tym terenie nawierzchnią bitumiczną czy brukowaną.

Magdalena Wiszniewska, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Stogi, przyznaje, że liczy na to, iż nic nie stanie na przeszkodzie i uda się w przyszłości wcielić w życie założenia, które przyjęto dla tego terenu w projekcie planu miejscowego.

- Jest jednak kwestia, która nas niepokoi. Uważamy, jako radni dzielnicy, że planiści powinni pochylić się w tym dokumencie także nad wejściem na plażę nr 26. Tam jest dość "dziko", choć może tak powinno być. Mimo wszystko tego nam zabrakło, bo może i ten obszar mógłby nieco inaczej wyglądać - przyznaje przewodnicząca Wiszniewska.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (z własnym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2019 r.Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub elektronicznie, używając bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: brg@brg.gda.pl.

 

Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze