PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przymorze Małe. Wizja zabudowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej - zachować charakter dzielnicy

Przymorze Małe. Wizja zabudowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej - zachować charakter dzielnicy
Planiści zakończyli prace nad koncepcją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej. Jego celem jest zachowanie zabytkowego zespołu zabudowy mieszkaniowej z I połowy XX wieku. Następny krok to uzgodnienia i opiniowanie projektu oraz konsultacje z mieszkańcami.

 

Granicami planu objęto fragment Przymorza Małego pomiędzy ulicami Lęborską, Szczecińską, Solikowskiego i terenami wzdłuż torów PKP. Obszar posiada zróżnicowaną strukturę przestrzenną z dużym udziałem zabytkowej zabudowy jednorodzinnej z I polowy XX wieku, która w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska została wskazana do ochrony.

 

rys. 1

 

Lokalizacja jest atrakcyjna do zamieszkania z uwagi na sąsiedztwo usług, Uniwersytetu Gdańskiego, dużą liczbę miejsc pracy w nowoczesnych kompleksach biurowych oraz dogodny dostęp do transportu zbiorowego. Ponadto przy ul. Arkońskiej znajdują się Szkoła Podstawowa nr 46 oraz niepubliczne przedszkole.

- Plan jest sporządzany na wnioski mieszkańców oraz Rady Dzielnicy Przymorze Małe, którzy w nim upatrują szansę na uregulowanie kwestii inwestycyjnych poprzez objęcie ochroną całego zespołu zabytkowego - zaznacza Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Dziś problemem jest to, że z krajobrazu osiedla powoli znikają charakterystyczne zabytkowe budynki. Dzieje się tak, ponieważ dla większości obszaru nie ma planu miejscowego regulującego zasady inwestowania, a realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nowe obiekty nie nawiązują do kontekstu historycznego stanowiącego o dziedzictwie tego miejsca.

- Prace nad projektem planu trwały blisko dwa lata. Projekt na etapie sporządzania był konsultowany z mieszkańcami, Radą Dzielnicy Przymorze Małe oraz inwestorami - przypomina Dorota Kucharczak, kierownik Zespołu Urbanistycznego Oliwa. - Odbyły się trzy spotkania, w trakcie których dyskutowane były między innymi kwestie dotyczące funkcji uciążliwych dla mieszkańców oraz regulacji związanych z inwestowaniem na tym obszarze, a dotyczyły one wysokości i kształtu nowej zabudowy. 


Główne założenie projektu planu to:

  • objęcie ochroną zabytkowej struktury zespołu zabudowy,
  • zachowanie funkcji mieszkaniowej jako dominującej i wytworzenie pierzei usługowej w części parterowej wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej,
  • zachowanie zieleni wysokiej w tym szpalerów drzew w ulicach oraz wyznaczenie zieleńców dla mieszkańców,
  • ustalenie funkcji małej retencji w ramach powierzchni biologicznie czynnej


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

rys. 2

 

Obszar planu prawie w całości objęty został strefą ochrony konserwatorskiej, w której ochronie podlega układ i typ zabudowy, a także układ ulic oraz historyczne podziały na działki. W planie wskazano 61 budynków jako obiekty o wartościach kulturowych ze względu na zachowaną historyczną bryłę budynku, kształt dachu, kompozycję elewacji frontowej, rodzaje pokrycia dachowego i materiału elewacyjnego.(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

rys. 3

 

Projekt dopuszcza modernizację i rozbudowę ww. obiektów oraz realizację nowych budynków w rygorze zapisów uwzględniających wartości historyczne zespołu.

- Zasady te zostały odpowiednio zobrazowane i pokazane w dodatkowym załączniku graficznym, który został dołączony do projektu planu - wyjaśnia Dorota Kucharczak. - Zwizualizowanie w przystępnej i łatwej w interpretacji formie graficznej jest podpowiedzią dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestora, projektanta i urzędnika wydającego pozwolenie na budowę.

 

rys. 4

 

Pożądanym efektem uchwalenia planu będzie z pewnością wzmocnienie istniejącej struktury zespołu z poszanowaniem tożsamości miejsca poprzez określenie odpowiednich zasad zabudowy i zagospodarowania.

- Wypracowane szczegółowe zapisy dają szansę na podniesienie jakości przestrzeni oraz spójną w odbiorze skalę i formę architektury - przekonuje Edyta Damszel-Turek.

- Tereny wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej dają możliwości realizacji zabudowy, która wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez wprowadzenie wymogu lokalizacji usług w parterach budynków od strony ulicy oraz wykończenia elewacji z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów budowlanych i rozwiązań projektowych - dodaje Dorota Kucharczak.


Po zakończeniu ustawowego etapu uzgodnień i opiniowania projekt planu będzie ponownie konsultowany z mieszkańcami. Zostanie wyłożony do publicznego wglądu, w trakcie którego będzie możliwe składanie uwag. Dodatkowo zostanie zorganizowana dyskusja publiczna, podczas której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych rozwiązań przestrzennych.

Informacje o toczącej się procedurze ww. projektu planu miejscowego znajdują się na stronach internetowych www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl, gdzie można zapoznać się na jakim etapie znajduje się projekt.

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl