PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Projekt "Mama na etacie". Rozpoczyna się druga edycja, Gdański Urząd Pracy zachęca do udziału

Projekt "Mama na etacie". Rozpoczyna się druga edycja, Gdański Urząd Pracy zachęca do udziału
Dla wielu młodych mam powrót na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka nie jest łatwą decyzją. Z jednej strony chcą zapewnić swoim pociechom jak najlepszą opiekę, z drugiej - rozwijać się zawodowo. Gdański Urząd Pracy chce ułatwić kobietom powrót do aktywności zawodowej. Właśnie rozpoczyna się kolejna edycja projektu "Mama na etacie". Kto może wziąć w nim udział?
Rusza druga edycja projektu 'Mama na etacie'
Rusza druga edycja projektu 'Mama na etacie'
Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

„Mama na Etacie 2” to różnorodne formy wsparcia i atrakcyjne bonusy dla uczestniczek projektu.

Wsparcie przed podjęciem pracy

Każda z pań będzie miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach wzmacniających tzw. kompetencje miękkie. Ich tematyka oraz zakres będzie dostosowany do potrzeb i możliwości każdej z mam. Otrzymają one także, dostosowaną indywidualnie, pomoc ze strony doradców zawodowych i ekspertów m.in. rekruterów i wizażystów.

Drugą formą wsparcia będzie "Pakiet Aktywizacyjny". Dzięki niemu młode mamy będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, wziąć udział w stażu lub otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej. W pakiecie przewidziano również finansowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających w formie robót publicznych.

Zabezpieczono też dostęp do usług opiekuńczych w ramach zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Wsparcie po podjęciu pracy

Po przepracowaniu kolejnych dwóch miesięcy uczestniczki programu będą mogły skorzystać z dedykowanych im voucherów. Talony o wartości 200 zł będzie można przeznaczyć na bezpłatne wyjście do kina lub teatru, wizytę u fryzjera bądź kosmetyczki czy zajęcia sportowe.

Rekrutacja

W programie mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, posiadające status matki wychowującej co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia, powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pozostającej bez pracy nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 miesięcy (łącznie z okresem przed rejestracją w Gdańskim Urzędzie Pracy).

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane programem „Mama na etacie 2”, powinny skontaktować się z Gdańskim Urzędem Pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 58 732 52 83, 732 52 33 lub 732 52 35.


ZASADY PROGRAMU SPECJALNEGO „Mama na etacie 2”
§ 1 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Programu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe
kryteria:
 jest zarejestrowana w Gdańskim Urzędzie Pracy jako osoba
bezrobotna,
 jest matką wychowującą dziecko/dzieci do 6 roku życia powracającą
na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub
pozostaje bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(łącznie z okresem przed rejestracją w Gdańskim Urzędzie Pracy)
 jest zainteresowana rozwojem zawodowym oraz podjęciem
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (w przypadku umowy zlecenia
składki na ZUS i FP muszą być odprowadzane od kwoty
minimalnego wynagrodzenia), stażu.
§ 2 Czas trwania
1. Program rozpocznie się od 01.01.2020 r. i będzie trwał do 30.06.2021 r. na
terenie Miasta Gdańska, powiatu gdańskiego. Uczestniczki będą
zatrudnione w ramach Programu nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. i nie
później niż od 31.12.2020 r.
2. W trakcie udziału w Programie każda z Uczestniczek może dwukrotnie
pozostawać bez stosunku pracy/umowy zlecenia maksymalnie przez 30
dni.
§ 3 Rekrutacja
1. Rekrutacja Uczestniczek do Programu rozpoczyna się 01.12.2019 r.
2. Osoba, która spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust. 1 zgłasza chęć
udziału w programie u doradcy klienta, doradcy zawodowego w Dziale
Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego wypełniając deklarację .
Załącznik do deklaracji uczestnictwa w Programie „Mama na etacie 2”
3. Po zgłoszeniu chęci udziału Kandydatki ustalają ścieżkę rozwoju z doradcą
zawodowym w celu dobrania optymalnej oferty pracy, z uwzględnieniem
oczekiwań pracodawców zgłaszających oferty pracy.
§ 4 Usługi i Instrumenty Rynku Pracy (Pakiet Aktywizacyjny)
1. W ramach programu każda Uczestniczka po uprzedniej konsultacji
z doradcą zawodowym i identyfikacji potrzeb może być objęta formami
wsparcia do których należą m.in. szkolenie indywidualne, staż, zwrot
kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi, roboty publiczne, dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej (terminy rozpatrywania wniosków
będą dostępne na stronie internetowej www.gup.gdansk.pl).
§ 5 Wsparcie doradcze i rozwojowe
1. Po uzgodnieniu z doradcą zawodowym Uczestniczki programu otrzymają
możliwość udziału w wybranych warsztatach wzmacniających kompetencje
miękkie oraz warsztatach motywacyjnych.
2. Każda z Uczestniczek będzie mogła skorzystać z 1 lub 2 warsztatów.
3. W trakcie udziału w Programie przewidziany jest cykl spotkań
indywidualnych z doradcą zawodowym celem zrobienia testów
kompetencyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej , analizy CV,
ustalenia obszarów poszukiwań oraz wyboru odpowiedniego stanowiska.
§ 6 Warunki korzystania z VOUCHERU „Mamy Czas”
1. Korzyści w postaci voucheru „Mamy Czas ”przysługują na czas określony
na danym voucherze.
2. Warunki otrzymania vouchera:
 W przypadku skorzystania z dofinansowania do opieki nad
dzieckiem, warunkiem otrzymania vouchera jest zakończenie
korzystania z ww. formy wsparcia, następnie przepracowanie
2 miesięcy oraz przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy
o przepracowanym okresie.
 W przypadku niekorzystania z dofinansowania do opieki nad
dzieckiem, warunkiem otrzymania vouchera jest przepracowanie
2 miesięcy oraz przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy
o przepracowanym okresie.
Załącznik do deklaracji uczestnictwa w Programie „Mama na etacie 2”
3. Po każdych przepracowanych 2 miesiącach Uczestnik programu
otrzymuje voucher o wartości 200 złotych ( maksymalnie 3 razy) .
4. Termin odbioru vouchera nie może przekroczyć max. 2 miesięcy od dnia
nabycia prawo do otrzymania ww. formy wsparcia.
5. Prawo do wykorzystania vochera przysługuje wyłącznie Uczestnikowi
programu.
§ 7 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi
1. W ramach niniejszego Programu każdej z Uczestniczek przysługuje po
podjęciu zatrudnienia, stażu lub w trakcie szkolenia wsparcie związane z
refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi.
2. Uczestniczki będą mogły otrzymać pomoc na ten cel po złożeniu
odpowiednich wniosków:
 na czas odbywania stażu lub szkolenia
 do 3-ch miesięcy w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej
lub podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy.
3. Warunkiem otrzymania refundacji jest złożenie wniosku w trakcie
posiadania statusu osoby bezrobotnej.
4. Kwota refundacji wynosi 400 złotych na jedno dziecko.

§ 8 Przypisy końcowe
1. Wsparcie o którym jest mowa w § 5, 6 i 7 uzależnia się od równoczesnego
korzystania w ramach programu z form wsparcia o których jest mowa
w § 4 ustalonych w procesie doradczym.
Załącznik do deklaracji uczestnictwa w Programie „Mama na etacie 2”
§ 9 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu,
w rozumieniu przepisów ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest
Gdański Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku (80-802) przy ulicy 3 Maja 9,
będący jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie
jednostki budżetowej.
2. Gdański Urząd Pracy jest uprawniony do powierzania przetwarzania
danych osobowych uczestników Programu osobom trzecim,
z zachowaniem wymogów określonych przepisami ROZPORZĄDZENIE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
3. Gdański Urząd Pracy zapewni Uczestnikowi dostęp do aktualnej informacji
o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie
i zamierzonym terminie przekazania.

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl