PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Pomóż poprawić miasto. Rusza cykl 5 spotkań w sprawie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic
Pomóż poprawić miasto. Rusza cykl 5 spotkań w sprawie rewitalizacji zdegradowanych dzielnic
Chodzi o obszary, które mają być rewitalizowane w najbliższych latach: Biskupią Górkę i Stary Chełm, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunię, Dolne Miasto, Plac Wałowy i Stare Przedmieście. Na luty zorganizowano w tej sprawie pięć spotkań z mieszkańcami. Będzie też można składać wnioski dotyczące opracowywanych rozwiązań.

Jest kilka takich miejsc w Gdańsku - zaniedbane w czasach PRL, nie zyskały wiele w wolnej Polsce. Właśnie nadchodzi ich czas? Budynki i ulice można wyremontować, mieszkańców zaktywizować społecznie. Nz. Biskupia Górka
Jest kilka takich miejsc w Gdańsku - zaniedbane w czasach PRL, nie zyskały wiele w wolnej Polsce. Właśnie nadchodzi ich czas? Budynki i ulice można wyremontować, mieszkańców zaktywizować społecznie. Nz. Biskupia Górka
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Organizatorem konsultacji rewitalizacyjnych jest Biuro Rozwoju Gdańska. Wyznaczono pięć spotkań w różnych lokalizacjach:

 • 6 lutego 2017 godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43: dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm
 • 8 lutego 2017 godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A: dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
 • 13 lutego 2017 godz. 17.00 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7: dla obszaru Orunia
 • 15 lutego 2017 godz. 17.00 - Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1: dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście
 • 20 lutego 2017 godz. 17.00 - Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24: dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

- Przede wszystkim przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym - zapowiada Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. - W czasie spotkań chcemy też. zaprezentować wszystkie dotychczasowe działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji, począwszy od przystąpienia do sporządzenia w maju 2015 roku po dzień dzisiejszy. Przedstawimy też oczywiście efekt współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Spotkania planowane w lutym to nie jedyna forma konsultacji - będzie można składać również wnioski i uwagi.

Po zakończonych konsultacjach społecznych gotowy projekt GPR zostanie skierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska, jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

To nie koniec - w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym mieszkańcy będą wkrótce poinformowani.

Na końcu tekstu publikujemy pełną treść Obwieszczenia Prezydenta Miasta Gdańska o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska.

GPR: konsultacje dobrze służą

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji opracowywano przy udziale interesariuszy rewitalizacji, w tym przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją.

- Naszym celem była jak największą skuteczność w programowaniu poszczególnych działań oraz, a może przede wszystkim, zbudowanie swego rodzaju platformy współpracy ze społecznością lokalną - tłumaczy Ewa Pielak.
 

Zapowiadany cykl spotkań konsultacyjnych w sprawie rewitalizacji stanowi kontynuację prac rozpoczętych w zeszłym roku. Nz. - uczestnicy spotkania w CSW Łaźnia, luty 2016 r.
Zapowiadany cykl spotkań konsultacyjnych w sprawie rewitalizacji stanowi kontynuację prac rozpoczętych w zeszłym roku. Nz. - uczestnicy spotkania w CSW Łaźnia, luty 2016 r.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co zrealizowano od kwietnia do października 2016 r.? Trzydniowe punkty konsultacyjne, spacery badawcze, warsztaty - wszystko bezpośrednio na czterech obszarach rewitalizacji. Ponadto: warsztaty z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, spotkania z przedstawicielami Policji, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, czy Pomorskiej Izby Rzemieślniczej.

Wszystko po to, by Gminny Program Rewitalizacji przedstawiał jak najlepsze rozwiązania - podkreśla Ewa Pielak. - Teraz czas na konsultacje projektu. Staramy się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przed nami przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji technicznej itp., pierwsze widoczne prace zaczną się nie wcześniej niż 2018 roku.


Na czym polega rewitalizacja?

Rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów w zdegradowanych obszarach miast łącząca działania w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Przeprowadzana jako wieloletni, interdyscyplinarny i zintegrowany proces stanowi element zrównoważonej polityki rozwoju miasta warunkującej uzyskanie trwałej poprawy jakości życia mieszkańców w obszarach wymagających wsparcia. Gminny Program Rewitalizacji ma za zadanie zrealizować pięć podstawowych celów, są to:

 • Wysoka spójność społeczna, czyli m.in. zmniejszenie liczby osób ubogich i wykluczonych społecznie; zwiększenie zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych i niepracującej młodzieży; podniesienie osiągnięć szkolnych poziomu uczniów oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia.
 • Efektywne usługi społeczne, czyli m.in. stworzenie odpowiednich miejsc do prowadzenia usług (adaptacje, remonty); zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia oraz stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń.
 • Przyjazne dzielnice o dobrym wizerunku, czyli m.in. poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów i tożsamości dzielnicy; Poprawa dostępności transportowej, w szczególności transportu zbiorowego i rowerowego; promocja dzielnic, budowanie marki oraz podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa
 • Poprawa warunków mieszkaniowych, czyli m.in. poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych; poprawa stanu podwórek w terenach mieszkaniowych; redukcja zadłużenia czynszowego; redukcja wykluczenia mieszkaniowego oraz wprowadzenie nowych inwestycji mieszkaniowych
 • Ożywienie gospodarcze, czyli m.in. poprawa dostępu do usług; zachęty dla inwestorów; tworzenie nowych miejsc pracy / synergia przedsiębiorczości oraz podtrzymanie ginących zawodów.


Czytaj także:

Nowe życie zdegradowanych dzielnic. Wywiad o rewitalizacji

Biskupia Górka. Rewitalizacja to przede wszystkim człowiek

Nowy Port. Mieszkańcy przyszli dyskutować o rewitalizacji

Rewitalizacja? Tak, bo Orunia chce przyciągać potencjałemOBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w związku z uchwałą Nr XXIV/654/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska zawiadamiam, iż w dniach od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska. 


Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • otwartych spotkań informacyjnych z interesariuszami rewitalizacji, z możliwością składania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Spotkania odbędą się: Biskupia Górka - 6 lutego 2017 roku, godz. 17.00 - 19.00, Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43; Gdańsk Nowy Port - 8 lutego 2017 roku, godz. 17.00 - 19.00, Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6A; Gdańsk Orunia - 13 lutego 2017 roku, godz. 17.00 - 19.00, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 5/7; Gdańsk Dolne Miasto - 15 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk;
 • debaty z grupami przedstawicielskimi z możliwością składania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prognozy oddziaływania na środowisko: 20 lutego 2017 roku, godz. 17.00 – 19.00, sala Akwen w budynku Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.


Projekt wraz z załącznikami, prognoza oddziaływania na środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.: w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.


Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2017 r. (decyduje data wpływu):

 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl,
 • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
 • w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk, pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.


Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowiczoprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl