PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pomoc dla imigrantek w Gdańsku: допомога жинкам-іммігранткам, помощь женщинам-иммигранткам, help for migrant women

Pomoc dla imigrantek w Gdańsku: допомога жинкам-іммігранткам, помощь женщинам-иммигранткам, help for migrant women
Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku utworzyła bezpieczne schronienie dla kobiet imigrantek doświadczających przemocy i ich dzieci oraz przygotowała ofertę porad w trzech dodatkowych językach - ukraińskim (українська мова), rosyjskim (русский язык) i angielskim (english).
pomoc emigrantkom
fot. Engin Akyurt / Pixabay

 

- Kryzys wywołany pandemią można porównać do szkła powiększającego: wyraźnie pokazuje nierówności i szczeliny, w których czasem tkwią całe grupy społeczne: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, pracownicy zatrudnieni na krótkoterminowych kontraktach, uchodźcy. Przymusowa izolacja, brak rozwiązań systemowych, trudności wynikające z nieuregulowanym statusem pobytu tylko pogarszają tę sytuację i sprawiają, że wiele osób doświadcza wykluczenia podwójnie - mówi Aleksandra Mosiołek, dyrektorka Centrum Praw Kobiet Gdańsk. - Wśród nich są między innymi migrantki i migranci. Te osoby bardzo często są fizycznie odcięte od bliskich, trudno jest im odnaleźć się w środowisku, często nie posługują się ani językiem polskim ani angielskim. Chcemy wyjść naprzeciw ich potrzebom, dlatego postanowiłyśmy uruchomić poradnictwo w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim oraz zaoferować im bezpieczne schronienie. 

Projekt “Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rozwiązań systemowych)” dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk. Wsparcie, czyli porady i bezpieczne schronienie, są bezpłatne.

 

pomoc ukraina

 

У Фнді Центрі Прав Жінок отримаєш безкоштовну юридичну та психологічну допомогу. Ми підтримаємо тебе в процесі виходу з насильницьких відносин або їх зміни. Ми допоможемо тобі повідомити про це в поліцію і заявити про свої права. Ми не будемо тобі нав’язувати, що робити, ми покажемо тобі різні варіанти виходу з даної ситуації і , керуючись твоїм рішенням, ми допоможемо побудувати і реалізувати план дій, щоб ти юридично вреголювала свою ситуацію і знову знайшла гідність, почуття безпеки і контролю, віру у власні можливості та економічну самостійність.

Твоє почуття безпеки для нас дуже важливе. Будь-яка інформація, яку ти нам надаєш, не буде передана третім особам-це службова таємниця. Ми забезпечуємо конфіденційність. Якщо ти захочеш, ти можеш залишатися анонімною. Нам не потрібно перевіряти твої документи, щоб тобі допомогтиМи тут, щоб допомогти тобі!


Фонд Центру Прав Жінок у Гданську пропонує:

● безкоштовні юридичні та психологічні консультації

● допомогу в роботі з поліцією, прокуратурою та судами

● безкоштовні підручники та юридичні листівки

● участь у семінарах, групах підтримки

● можливість залишатися в безпечному притулку для жінок і дітей, які постраждали від насильства


Приходьте до нас, телефонуйте або пишіть на електронну адресуі:

Центр прав жінок-філія у Гданську
вул. Гдинських Косинерів 11/2
80-866 Гданськ

Понеділок-п’ятниця, 10:00-18:00

тел. 58 341 79 15, 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

 

pomoc rosja

 

В Центре Прав Женщин ты получишь бесплатную юридическую и психологическую помощь. Мы поддержим тебя в процессе разрыва насильственных отношений или их изменения. Мы поможем тебе сообщить о случившемся в полицию и отстоять свои права. Мы не будем навязывать, что тебе делать, мы покажем различные варианты выхода из данной ситуации и, руководствуясь твоим решением, мы поможем тебе разработать и реализовать план действий, чтобы ты могла урегулировать свою правовую ситуацию, восстановить достоинство, чувство безопасности и контроля, вернуть веру в свои собственные силы и обрести экономическую независимость.

Мы здесь чтобы тебе помочь!

Фонд Центра Прав Женщин в Гданьске предлагает:

 • бесплатные юридические и психологические консультации
 • помощь в контактах с полицией, прокуратурой и судами
 • бесплатные юридические справочники и информационные листовки
 • участие в семинарах, группах поддержки
 • возможность остаться в убежище для женщин и детей, пострадавших от насилия

Твое чувство безопасности очень важно для нас. Любая информация, которую ты нам предоставишь, не будет передана третьим лицам – это служебная тайна. Мы обеспечиваем конфиденциальность. Если ты захочешь, ты можешь оставаться анонимной. Нам не нужно проверять твои документы, чтобы тебе помочь.


Фонд Центр Прав Женщин в Гданьске предлагает:

● бесплатные юридические и психологические консультации

● помощь в работе с полицией, прокуратурой и судами

● бесплатные учебники и юридические листовки

● участие в семинарах, группах поддержки

● возможность оставаться в безопасном убежище для женщин и детей, пострадавших от насилия


Приходите к нам, звоните или пишите на электронный адрес :

Центр прав женщин-филиал в Гданьске
ул. Гдынских Косинеров 11/2
80-866 Гданьск

Понедельник-пятница, 10:00-18:00

тел. 58 341 79 15, 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

 

pomoc anglia

 

We are here to help you!

At the Women’s Rights Center you will receive free legal and psychological assistance.
We will support you in the process of leaving or changing a violent relationship.
We will help you report the case to the police and assert your rights.

We will not impose on you what to do, we will show you various options for coming out of a given situation and, guided by your decision, we will help you build and implement an action plan so that you will be able to regulate your legal situation, regain dignity, rebuild a sense of security and control, win back faith in your abilities, and achieve economic independence.

Your sense of security is very important to us. Any information you provide to us will not be disclosed to third parties — it is subject to an obligation of professional secrecy. We provide discretion. You can remain anonymous if you want. We will not need any documents from you to support you.


The Women’s Rights Center Foundation in Gdańsk offers:

 • free legal and psychological advice
 • assistance in the communication with the police, prosecutor’s office, and courts
 • free legal guides and leaflets
 • participation in workshops, support groups
 • the opportunity to stay in a safe shelter for women and children affected by the violence


Come to us, call us or write an e-mail:

Gdyńskich Kosynierów Street
No 11/2, postal code 80-866 Gdańsk

Monday to Friday, working hours: 10:00-18:00

Phone number: 58 341 79 15, 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

 

Centrum Praw Kobiet w Gdańsku uruchomiło poradnictwo psychologiczne i prawne dla cudzoziemek, kobiet, które doświadczają przemocy, również takiej, która pojawiła się w wyniku pandemii COVID-19. Z oferty mogą skorzystać kobiety z doświadczeniem migracyjnym, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub bliskich związkach, czy innych form przemocy ze względu na płeć (przymuszanie do prostytucji, handel ludźmi, przymuszanie do zawarcia małżeństwa, zgwałcenie itd). W ramach tego samego zadania CPK Gdańsk oferuje bezpieczne schronienie kobietom i ich dzieciom w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą lub takim, które czują się zagrożone w swoim aktualnym miejscu zamieszkania lub są zmuszone je opuścić.

Przyjdź do nas, zadzwoń lub napisz e-mail:

Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku
ul. Gdyńskich Kosynierów 11/2
80-866 Gdańsk

poniedziałek-piątek, godz. 10:00-18:00

tel. 58 341 79 15, 604-590-117
e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl


Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku oferuje:

 • bezpłatne porady prawne i psychologiczne
 • pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądami
 • bezpłatne poradniki i ulotki prawne
 • udział w warsztatach, grupach wsparcia
 • możliwość pobytu w bezpiecznym schronieniu dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą

Jesteśmy po to, żeby ci pomóc!

 • W Centrum Praw Kobiet otrzymasz bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną.
 • Wesprzemy cię w procesie wychodzenia z przemocowej relacji lub jej zmiany.
 • Pomożemy ci zgłosić sprawę na policję i dochodzić swoich praw.
 • Nie będziemy ci narzucać, co masz robić, pokażemy ci różne możliwości wyjścia z danej sytuacji i kierując się twoją decyzją, pomożemy ci zbudować i zrealizować plan działania, abyś uregulowała swoją sytuację prawną, odzyskała godność, poczucie bezpieczeństwa i kontrolę, wiarę we własne możliwości i samodzielność ekonomiczną.
 • Bardzo ważne jest dla nas twoje poczucie bezpieczeństwa. Wszelkie informacje, które nam podasz nie będą udostępnione osobom trzecim – stanowią one tajemnicę służbową. Zapewniamy dyskrecję. Jeśli będziesz chciała możesz pozostać anonimowa. Do udzielenia wsparcia nie będziemy potrzebować od ciebie żadnych dokumentów.

facebook.com/Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsk

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl