PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Konsultacje społeczne zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
W Biurze Rozwoju Gdańska do 17 lipca trwać będą konsultacje społeczne na temat projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. W tym czasie można składać uwagi i propozycje dotyczące projektu. Dodatkowo, 25 czerwca, o godz. 17.30 w Gdańskim Archipelagu Kultury na Oruni (ul. Dworcowa 9) odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne. Najważniejsza dla mieszkańców zmiana dotyczy Oruni.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok na śródmieście ze skarpy przy ul. Kampinoskiej, gdzie znajduje się Zbiornik Wody Stara Orunia
Orunia. Widok na śródmieście ze skarpy przy ul. Kampinoskiej, gdzie znajduje się Zbiornik Wody Stara Orunia
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) na lata 2017-2023 został przyjęty przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 r. Jest to dokument, który szczegółowo diagnozuje sytuację na obszarach rewitalizacji, wytycza kierunki działań, które mają doprowadzić do trwałej poprawy oraz określa szacunkowe ramy finansowe. Zawiera także m.in. opis struktury zarządzania realizacją programu, systemu jego monitorowania i oceny oraz sposobu realizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Program rewitalizacji jest dokumentem strategicznym dla Miasta Gdańska.

Najważniejsze zmiany

31 stycznia 2019 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt zmiany jest już gotowy, a do 17 lipca br. treść dokumentu jest udostępniona do publicznego wglądu, w tym czasie trwają konsultacje społeczne.

W projekcie wprowadzono zmianę dotyczącą lokalizacji placówki wsparcia podwórkowego i domu sąsiedzkiego na Oruni. W pierwotnych założeniach w ramach projektu rewitalizacji miały zostać zrealizowane dwie placówki przeznaczone na cele społeczne. Budynek przy ul. Gościnnej 4 miał zostać wyremontowany i przeznaczony na dom sąsiedzki. Tuż obok miała powstać placówka wsparcia podwórkowego. To jednak okazało się niemożliwe, m.in. ze względu na skomplikowaną sytuację własnościową nieruchomości. W obecnie konsultowanym projekcie GPR przewidziano realizację obu zadań w nowym obiekcie, który ma powstać przy ul. Dworcowej 11.

Pozostałe zmiany GPR wynikają z konieczności dostosowania dokumentu do wymogów stawianych przez ustawę o rewitalizacji, a zawartych w uwagach sporządzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dotyczą m.in. uwzględnienia działań realizowanych na obszarach rewitalizacji przez jednostki miejskie i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, doprecyzowania metodologii monitoringu, a także uaktualnienia ram finansowych. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska 25 kwietnia 2019 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, zostanie też skorygowany sposób nazewnictwa podobszarów rewitalizacji.

 

Zapoznaj się z projektem

Do 17 lipca 2019 r. z projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami można zapoznać się:

- w Biurze Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, pokój 1, parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –15:30,

- na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska

- w siedzibie Rady Dzielnicy Nowy Port (ul. Oliwska 53/55),

- w siedzibie Rady Dzielnicy Orunia - Święty Wojciech - Lipce (ul. Gościnna 14),

- w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2).

Złóż uwagi

Do 17 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu), z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, można składać uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz do prognozy oddziaływania na środowisko:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@brg.gda.pl
  • pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • pisemnie lub ustnie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30: w sekretariacie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, pokój 401, IV piętro) lub w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG (ul. Wały Piastowskie 24,pokój 7, parter).

Przyjdź na spotkanie

Uwagi i propozycje będzie można zgłaszać również podczas otwartego spotkania informacyjnego, które odbędzie się 25 czerwca o godz. 17:30 w Gdańskim Archipelagu Kultury na Oruni (ul. Dworcowa 9).

oprac. IB

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze