PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gedania. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie apelacji Prezydenta Miasta Gdańska

Gedania. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie apelacji Prezydenta Miasta Gdańska
Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 października 2020 r. oddalił apelację Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdańska od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie wniesionej przeciwko Robyg 18 Sp. z o.o. w Warszawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego terenów po KKS Gedania przy ul. Kościuszki w Gdańsku - Wrzeszczu. Apelacja została wniesiona m.in. ze względu na szczególne znaczenie tego miejsca.
Teren dawnego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania we Wrzeszczu
Teren dawnego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania we Wrzeszczu
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

- Złożymy do sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku. Po doręczeniu uzasadnienia zapoznamy się z jego treścią i dopiero wtedy zadecydujemy jakie kolejne kroki zostaną podjęte w ten sprawie – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

Przypomnijmy, że w maju 2017 został złożony przez Skarb Państwa – Prezydenta Miasta Gdańska pozew o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego terenów byłego klubu sportowego „Gedania”, co umożliwiłoby i ich powrót do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej, formalnie w tej sprawie reprezentuje Skarb Państwa. Sąd Okręgowy w Gdańsku 26 lutego bieżącego roku oddalił powództwo Skarbu Państwa o rozwiązanie użytkowania wieczystego terenów po KKS Gedania wytoczonego przeciwko aktualnemu użytkownikowi wieczystemu gruntów tj. spółce Robyg 18 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej - instytucja która ustawowo reprezentuje Skarb Państwa przed sądem w sprawach majątkowych tego rodzaju, w swojej opinii wydanej po wyroku Sądu Okręgowego uznała za niecelowe wnoszenie apelacji.

Inne zdanie w tej sprawie miała prezydent Aleksandra Dulkiewicz, która apelację złożyła. Prezydent Miasta Gdańska domagała się zmiany zaskarżonego wyroku i rozwiązania stosunku prawnego użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Kościuszki 49. W apelacji zwrócona została uwaga na brak rozważenia przez Sąd Okręgowy wszystkich zgromadzonych dowodów, które w ocenie Prezydenta Miasta Gdańska przemawiają za uznaniem korzystania z nieruchomości za sprzeczne z umową i na brak zamiaru zgodnego z umową korzystania z nieruchomości w przyszłości. Umowa użytkowania wieczystego przewiduje, że korzystanie z nieruchomości powinno odbywać się na cele nie związane z działalnością zarobkową i z przeznaczeniem nieruchomości pod działalność sportową i wychowawczą. Należy pamiętać również, że według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar ten jest przeznaczony wyłącznie pod usługi sportu, rekreacji i turystyki oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trybunami i nie ma w nim zapisów zezwalających na zabudowę mieszkaniową.

Z ustnego uzasadnienia sądu, wygłoszonego po ogłoszeniu wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, iż nie ma podstaw do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu - terenów po KKS Gedania. Sąd stwierdził, że działania, jakie podejmuje na tym terenie Robyg 18 nie stoją w oczywistej sprzeczności z umową o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze
Izabela Kozicka-PrusUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Izabela Kozicka-Prus - najnowsze