PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Gdańsk 1939" monumentalna i ważna książka Brunona Zwarry dla naszych Czytelników

"Gdańsk 1939" monumentalna i ważna książka Brunona Zwarry dla naszych Czytelników
Brunon Zwarra - gdańszczanin o kaszubskich korzeniach, przeżył 99 lat, w swoich książkach opisywał losy gdańszczan od czasów przedwojennych. Jedną z jego najważniejszych prac jest "Gdańsk 1939". Nowa edycja książki we wrześniu trafiła do sprzedaży. Dla naszych Czytelników mamy trzy egzemplarze tego znakomitego wydania. Żeby otrzymać nowe wydanie książki Brunona Zwarry, trzeba wziąć udział w konkursie.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gruba książka stoi, na okładce czarno-białe zdjęcie, na którym widać hitlerowców wyprowadzających polskich pocztowców. Pod spodem napis: Gdańsk 1939 Brunon Zwarra. Po lewej dwie te same książki leżą jedna na drugiej
Nowe monumentalne wydanie "Gdańska 1939" Brunona Zwarry liczy 834 strony i 102 ilustracje
fot. Muzeum Gdańska

 

Brunon Zwarra urodził się 18 października 1919 roku w Gdańsku. Uczył się w Gimnazjum Polskim w Wolnym Mieście Gdańsku, od 1935 roku pracował w emalierni Johannesa Segora we Wrzeszczu, należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, Zjednoczenia Zawodowego Polaków i klubu sportowego Gedania. Podczas drugiej wojny światowej więziony w obozie dla Polaków w Nowym Porcie, w niemieckich obozach koncentracyjnych Stutthof i Sachsenhausen. W latach 70. podjął się dokumentowania losów społeczności polskiej w międzywojennym Gdańsku. Opublikowane zostały „Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan”, które uchodzi za szczytowe osiągnięcie Brunona Zwarry oraz autobiograficzne "Wspomnienia gdańskiego bówki" (pięć tomów), powieści "Gdańszczanie" (cztery tomy) i "W gdańskiej twierdzy". 

W 1997 roku został uhonorowany Medalem Księcia Mściwoja - jednym z najważniejszych odznaczeń Gdańska. Zmarł 14 sierpnia 1918 roku, mając niespełna 99 lat. Już po śmierci Brunona Zwarrę upamiętniono m.in. poprzez odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie kamienicy na Biskupiej Górce, muralem z wizerunkiem pisarza na wiadukcie PKM przy ul. Polanki, od roku po Gdańsku jeździ tramwaj jego imienia


We wrześniu na rynku wydawniczym ukazało się trzecie wydanie książki “Gdańsk 1939”. Muzeum Gdańska dzięki benedyktyńskiej pracy Marka Adamkowicza oddało do rąk czytelników obszerny tom, wzbogacony o zaktualizowane przypisy i noty biograficzne. Otrzymujemy wstrząsającą opowieść o zagładzie Wolnego Miasta Gdańska i Polakach, którzy stali się celem ataku przygotowanego i przeprowadzonego przez Niemców - często sąsiadów. Publikacja liczy 834 strony, zawiera indeks, aneks źródłowy oraz 102 ilustracje.


Książka jest do kupienia w sklepiku Muzeum Gdańska w Ratuszu Głównego Miasta oraz w sklepiku internetowym Muzeum Gdańska. Koszt 105 zł. 

 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Dla naszych Czytelników mamy 3 egzemplarze trzeciego wydania książki Brunona Zwarry "Gdańsk 1939", przygotowanej przez Muzeum Gdańska. Żeby ją otrzymać należy napisać w kilku zdaniach:

Gdańsk w 1939 roku był ... 

Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź.

W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którzy otrzymają książkę Brunona Zwarry "Gdańsk 1939". Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedzi z podaniem własnego imienia i nazwiska należy przesyłać do czwartku, 9 grudnia, do godz. 12.00 na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila prosimy wpisać: KSIĄŻKA.

WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu pod odpowiedzią wysłaną na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl zobowiązany jest dopisać: "Zapoznałem się z treścią regulaminu".

Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres mail, z którego została wysłana odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. 

 

Regulamin Konkursu „Książka Brunona Zwarry - Gdańsk 1939

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Książka Brunona Zwarry - Gdańsk 1939” zwanym dalej Konkursem jest: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku, 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000651507, kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł wpłacony w całości. NIP: 5833222796, REGON: 366033639

2. Konkurs jest przeprowadzony na portalu Gdańsk.pl.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z innymi podmiotami.

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w artykule konkursowym na stronie www.gdansk.pl.

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony będzie od 07.12.2021 od godz. 10.00 do 09.12.2021 do godz. 12.00.


III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu musi:

  1. wykonać zadanie konkursowe poprzez wysłanie odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl z dopiskiem KSIĄŻKA.
  2. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez złożenie przez Uczestnika w w/w mailu oświadczenia o następującej treści: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu", „Znam regulamin konkursu”, "Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu" albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.

5. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).


IV. Zasady Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na:

  1. Opisaniu w kilku zdaniach: Gdańsk w 1939 roku był ...  

  2. Wysłaniu powyższej odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila wpisać: KSIĄŻKA. 

  3. Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.

  1. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców, którzy otrzymają po jednym egzemplarzu książki Brunona Zwarry "Gdańsk 1939". 

  2. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

  3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.

  4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

8. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród bądź udzielona odpowiedź nie będzie spełniała kryteriów kreatywności oraz oryginalności lub będzie pozbawiona walorów artystycznych – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie przyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

10. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odebrania nagrody najpóźniej dzień po rozstrzygnięciu konkursu.

12. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dzieł stworzonych w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i w nieograniczonym terminie.


V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko.

5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu ,,Książka Brunona Zwarry - Gdańsk 1939”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 3 książki Brunona Zwarry "Gdańsk 1939".

2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden egzemplarz książki.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.


VII. Wydawanie nagród

1. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 07.12.2021r. do dnia 09.12.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 09.12.2021 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna


VIII. Inne postanowienia

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na redakcja@gdansk.pl z dopiskiem KSIĄŻKA GDAŃSK 1939.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Polityka prywatności

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl