Zgłoś działaczkę lub działacza praw człowieka do Gdańskiej Nagrody Równości

Po raz pierwszy Prezydent Miasta Gdańska nagrodzi Wizjonera lub Wizjonerkę, Praktyka lub Praktyczkę oraz Bohatera lub Bohaterkę za działania na rzecz praw człowieka w Gdańsku. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatek do nagrody!

Zgłoś działaczkę lub działacza praw człowieka do Gdańskiej Nagrody Równości
A
A
data publikacji: 27 listopada 2017 r.

Równość z nieba nie spadnie. Ktoś musi się o nią starać, upominać, dbać
Równość z nieba nie spadnie. Ktoś musi się o nią starać, upominać, dbać
Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób działają na rzecz praw człowieka w Gdańsku. Do nagrody można zgłosić osoby, które odznaczają się wizjonerstwem, bohaterstwem lub działają w dziedzinie równości, sprawiedliwości i przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Przewidziano trzy równorzędne nagrody w wysokości 3300 złotych każda, w kategoriach:

  • Wizjoner, Wizjonerka
  • Praktyk, Praktyczka,
  • Bohater, Bohaterka


Kto może otrzymać Gdańską Nagrodę Równości?

Gdańską Nagrodę Równości Prezydenta Miasta Gdańska, w kategorii „Praktyk, Praktyczka”, może otrzymać osoba, która codzienną pracą przyczyniła się w ostatnim roku do realizacji idei równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Nagrodę Równości w kategorii „Wizjoner, Wizjonerka”, może otrzymać osoba, która swoimi wizjonerskimi pomysłami przyczyniła się w ostatnim roku do rozwoju idei równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Nagrodę Równości w trzeciej kategorii, „Bohater, Bohaterka”, może otrzymać osoba, która odznaczyła się w ostatnim roku bohaterskim działaniem na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdańska bez względu na wiek, instytucje oraz organizacje– po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację.

Kandydaturę do Nagrody wraz z uzasadnieniem należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2017 roku do godz. 16:00.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej a formularze wniosków pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” w Zespołach Obsługi Mieszkańców lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel.58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl lub w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w zakładce "Komunikaty Urzędu Miejskiego".

Plakat Gdańskiej Nagrody Równości
Plakat Gdańskiej Nagrody Równości
UM Gdańskoprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl