Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego - zmiany w trzech dzielnicach

Od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Wrzeszcza Dolnego, Ujeściska oraz rejonu Placu Dwóch Miast w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
( 23.08.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plany dotyczą terenów w dzielnicach Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Wrzeszcz oraz Ujeścisko-Łostowice
Plany dotyczą terenów w dzielnicach Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Wrzeszcz oraz Ujeścisko-Łostowice
BRG

Trzy plany w trzech dzielnicach

Projekt planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny zakłada uzupełnienie zabudowy w pierzei ulicy Grażyny oraz wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie dotychczas przeznaczonym na funkcje usługowe. Powyższe działania wpisują się w politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Ponadto plan ustala funkcję zieleni ogólnodostępnej na terenie, który w obowiązującym planie ma funkcję usługową (róg ul. Wajdeloty, naprzeciw zabytkowego Dworu Kuźniczki). W ten sposób zostanie zachowany istniejący skwer z drzewami.

Celem sporządzenia projektu planu Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast jest spójne zagospodarowanie terenu położonego w granicach Gdańska i Sopotu oraz umożliwienie rozwoju usług związanych z działalnością Ergo Areny. Gdańskie opracowanie obejmuje część hali widowiskowo-sportowej i parkingu oraz fragmenty układu drogowego i Placu Dwóch Miast. Ponadto w planie miejscowym zostanie ustalona obsługa transportowa terenów inwestycyjnych.

Projekt planu Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej umożliwia realizację nowego zagospodarowania i intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przy uwzględnieniu bezpośredniego sąsiedztwa planowanego Centrum Dzielnicy Południe z parkiem. Ponadto projekt planu gwarantuje ochronę istniejących walorów przyrodniczych poprzez ustalenie parku rekreacyjnego na terenach najsilniej zadrzewionych. Obszar ten, wraz z terenem parku retencyjno-rekreacyjnego poza zachodnią granicą planu, będzie jednym z fragmentów Parku Południowego, gdzie przewidziano maksymalnie naturalne zagospodarowanie.


Zobacz dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów na animacji

 

Prognozy oddziaływania na środowisko

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Gdzie uzyskać można informacje o projektach?

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

58 308-44-98

malgorzata.szypcio@brg.gda.pl

Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast

58 308-44-55

ilona.bogdanska@brg.gda.pl

Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej

58 308-44-75

58 308-44-73

agnieszka.ostrzycka@brg.gda.pl

anna.borzyszkowska@brg.gda.pl


Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej

 

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Data

Godzina

Link do dyskusji

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

07.09.2022

17:00

Link

Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast

13.09.2022

17:00

Link

Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej

15.09.2022

17:00

Link

 

   1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

   2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

   3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

   4. Instrukcja obsługi aplikacji

   5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 3 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

 • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

 • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 3 października 2022 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.