Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego - zmiany w trzech dzielnicach

Od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Wrzeszcza Dolnego, Ujeściska oraz rejonu Placu Dwóch Miast w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
23.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plany dotyczą terenów w dzielnicach Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Wrzeszcz oraz Ujeścisko-Łostowice
Plany dotyczą terenów w dzielnicach Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Wrzeszcz oraz Ujeścisko-Łostowice
BRG

Trzy plany w trzech dzielnicach

Projekt planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny zakłada uzupełnienie zabudowy w pierzei ulicy Grażyny oraz wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie dotychczas przeznaczonym na funkcje usługowe. Powyższe działania wpisują się w politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Ponadto plan ustala funkcję zieleni ogólnodostępnej na terenie, który w obowiązującym planie ma funkcję usługową (róg ul. Wajdeloty, naprzeciw zabytkowego Dworu Kuźniczki). W ten sposób zostanie zachowany istniejący skwer z drzewami.

Celem sporządzenia projektu planu Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast jest spójne zagospodarowanie terenu położonego w granicach Gdańska i Sopotu oraz umożliwienie rozwoju usług związanych z działalnością Ergo Areny. Gdańskie opracowanie obejmuje część hali widowiskowo-sportowej i parkingu oraz fragmenty układu drogowego i Placu Dwóch Miast. Ponadto w planie miejscowym zostanie ustalona obsługa transportowa terenów inwestycyjnych.

Projekt planu Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej umożliwia realizację nowego zagospodarowania i intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przy uwzględnieniu bezpośredniego sąsiedztwa planowanego Centrum Dzielnicy Południe z parkiem. Ponadto projekt planu gwarantuje ochronę istniejących walorów przyrodniczych poprzez ustalenie parku rekreacyjnego na terenach najsilniej zadrzewionych. Obszar ten, wraz z terenem parku retencyjno-rekreacyjnego poza zachodnią granicą planu, będzie jednym z fragmentów Parku Południowego, gdzie przewidziano maksymalnie naturalne zagospodarowanie.


Zobacz dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów na animacji

 

Prognozy oddziaływania na środowisko

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Gdzie uzyskać można informacje o projektach?

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

58 308-44-98

malgorzata.szypcio@brg.gda.pl

Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast

58 308-44-55

ilona.bogdanska@brg.gda.pl

Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej

58 308-44-75

58 308-44-73

agnieszka.ostrzycka@brg.gda.pl

anna.borzyszkowska@brg.gda.pl


Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej

 

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Data

Godzina

Link do dyskusji

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny

07.09.2022

17:00

Link

Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast

13.09.2022

17:00

Link

Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej

15.09.2022

17:00

Link

 

   1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

   2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

   3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

   4. Instrukcja obsługi aplikacji

   5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 3 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

 • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

 • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 3 października 2022 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy