• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego: jeden w Brzeźnie, dwa na Stogach

Wyłożenie projektów planów zagospodarowania przestrzennego: jeden w Brzeźnie, dwa na Stogach

Od 18 października do 17 listopada 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Stogach i w Brzeźnie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone online.
( 19.10.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rejon ulic Krasickiego i Sybiraków
Rejon ulic Krasickiego i Sybiraków
gdansk.polska3d.pl

 

Plan Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

granice_projektu_planu_nr_0320_brzezno_w_rejonie_ulic_krasickiego_i_sybirakow

Głównym celem sporządzenia projektu planu jest budowa basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy przy zespole szkolnym w Brzeźnie. Okolice szkoły zyskają również ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej, gdzie dodatkowo wzmocniono ochronę istniejącego starodrzewu i uzupełniono szpaler drzew okalający szkolne tereny sportowe. Ponadto nowe zapisy podniosą jakość i poprawią bezpieczeństwo dostępu do szkoły poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej.

 

Plan Stogi rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza

granice_projektu_planu_nr_1317_stogi_rejon_ulic_mjr_h_sucharskiego_i_prof_w_andruszkiewicza

Celem prac nad projektem planu jest umożliwienie rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-składowych, co pozwoli na wykorzystanie potencjału inwestycyjnego terenu. Rozwijające się w tym rejonie funkcje logistyczno-portowe (m. in. Pomorskie Centrum Logistyczne) wspierają rozwój portu – gospodarczej bramy miasta. Przekształcenie przedmiotowego terenu w kierunku przemysłowo-usługowo-składowym jest elementem dynamizującym funkcje portowe i okołoportowe, a inwestycyjne wykorzystanie rezerw terenowych wpisuje się w rozwój gospodarczy miasta oparty o nadmorskie położenie. Ponadto w projekcie planu wyznaczono teren na odprowadzenie wód opadowych, melioracji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz dwa ciągi pieszo-rowerowe łączące ulicę prof. W. Andruszkiewicza z ulicą Wosia Budzysza i z ulicą Kaczeńce. Sporządzenie planu uporządkuje również sytuację planistyczną trasy Sucharskiego.

 

Plan rejon kąpieliska morskiego Stogi II

granice_projektu_planu_nr_1430_rejon_kapieliska_morskiego_stogi_ii

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu w poszerzonych granicach, jest efektem uwzględnienia przez Prezydenta Miasta Gdańska uwag do planu złożonych m.in. przez Radę Dzielnicy Stogi (uchwała XXII/554/20 z dnia 2020-04-30). Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim poprzez m.in.: urządzenie i zagospodarowanie wejścia na plażę nr 25 w tym wyposażenie w toalety, natryski oraz inną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Ponadto zapisy projektu planu pozwolą na realizację zieleni publicznej o charakterze parku leśnego wraz z urządzeniami rekreacyjnymi i małą architekturą w rejonie wejścia nr 26. W projekcie planu wprowadzone zostały zapisy zwiększające ochronę istniejącej zieleni w granicach terenów inwestycyjnych. Wyznaczone zostały grupy drzew do ochrony oraz wybrane szczególnie cenne okazy drzew do zachowania z wykluczeniem zmian zagospodarowania terenu, które mogą zagrażać ich naturalnej wegetacji. W planie wyznaczono również „leśny” ciąg pieszo-rowerowy w osi wschód-zachód o charakterze rekreacyjnym, obejmujący fragment trasy rowerowej GREENWAYS – nowożytne fortyfikacje Gdańska XX w. oraz pieszy szlak turystyczny – Szlak Fortyfikacji Nadmorskich (zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Stogi). Zmiany będą skutkować podniesieniem atrakcyjności plaży na Stogach z poszanowaniem wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich.


Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.


Na poniższej animacji przedstawiono ich dokładne lokalizacje

 

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

  • Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków, 21.10.2021 r., godz. 17.00 - link do dyskusji
  • Stogi rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza, 25.10.2021 r., godz. 17.00 - link do dyskusji
  • rejon kąpieliska morskiego Stogi II, 09.11.2021 r., godz. 17.00 - link do dyskusji

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag do 1 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 1 grudnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

 

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego