Wyłożenie projektów planów zagospodarowania do 24 lipca w trzech dzielnicach

Od 26 czerwca do 24 lipca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Oliwie Górnej, na Łostowicach oraz w Kokoszkach Przemysłowych.
26.06.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa fragmentu miasta z zaznaczonymi na czerwono trzema miejscami
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów i datami dyskusji publicznych
mat. BRG

Trzy projekty planów

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej umożliwia realizację celu publicznego, jakim jest utworzenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego, będącego zabezpieczeniem w przypadku deszczy nawalnych, co jest elementem polityki przeciwpowodziowej miasta. Pozwala on również na utworzenie użytku ekologicznego w rejonie Potoku Oliwskiego oraz na zagospodarowanie części terenów na potrzeby Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Projekt planu Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego pozwala na realizację celu publicznego poprzez utworzenie nowych terenów zieleni urządzonej oraz zabezpieczenie istniejących terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku, obejmujących park rekreacyjny na osiedlu Pięciu Wzgórz, zbiorniki retencyjne Wieżycka i Wielkopolska wraz z ciągami pieszymi i zielenią oraz potok Oruński. Część z nich, pomiędzy ulicami Jerzego Świrskiego a Bieszczadzką, stanowić będzie fragment planowanego Parku Południowego. Proponowane zmiany umożliwią także realizację nowych powiązań pieszych i pieszo-rowerowych. Dzięki ustaleniom projektu planu możliwa będzie również rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 86 zlokalizowanej przy ulicy Wielkopolskiej oraz realizacja funkcji społecznej - przedszkola po południowej stronie ulicy Darżlubskiej. Plan dopuszcza także zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na terenach położonych w rejonie ulicy Świętokrzyskiej oraz intensyfikację funkcji usługowej w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej, planowanych Nowej Zakoniczyńskiej i Nowej Unruga.

Celem sporządzenia projektu planu Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II jest rozwój usług w zakresie sportu i rekreacji poprzez umożliwienie realizacji boiska treningowego wraz z zapleczem sportowym.

Prognozy i pomoc projektantów

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej

58 308 44 55

krzysztof.krzeminski@brg.gda.pl

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

58 308 44 74

magdalena.kawka@brg.gda.pl

Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II

58 308 42 46

katarzyna.ulasinska@brg.gda.pl

 

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.


Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej

27.06.2023

17:00

Link

Łostowice rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego

28.06.2023 r.

17:00

Link

Kokoszki Przemysłowe - rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II

3.07.2023 r.

17:00

Link

 

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag do 7 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 7 sierpnia 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.