• Start
  • Wiadomości
  • Uchwała Krajobrazowa na ostatniej prostej - możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców

Uchwała Krajobrazowa na ostatniej prostej - możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców

Dobiega końca opracowywanie projektu Uchwały Krajobrazowej Gdańska, której celem jest uporządkowanie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej nośników reklamowych. Od 19 września do 9 października dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.
( 11.09.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogromna reklama na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i al. Grunwaldzkiej w Gdańsku

W związku z uwagami wniesionymi w trakcie nieformalnych konsultacji projektu Uchwały Krajobrazowej Gdańska w lutym br., a także etapu opiniowania i uzgadniania projektu z właściwymi organami (zgodnie z procedurą przewidzianą Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) projekt zmienił się względem prezentowanego pierwotnie.

W związku z uzgodnieniem uzyskanym we wrześniu br. od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gdańsk rozpoczyna kolejny etap procedowania uchwały. Od 19 września do 9 października br. projekt, wraz z załącznikami, zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku, bud. D, piętro II, pok. 30 (w godz. 7.00-15.00).

Przez okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia, czyli w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2017 r. (decyduje data wpływu) będzie można składać uwagi do projektu

  • pisemnie w siedzibie GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku, bud. D, piętro II, pok. 30
  • w formie elektronicznej na adres e-mailowy: uchwala.krajobrazowa@gzdiz.gda.pl na formularzu zgłoszeniowym, umieszczonym na stronie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.


Al. Armii Krajowej w Gdańsku. Reklamy wielkopowierzchniowe umieszczone przy drodze

- Projekt uchwały powstawał we współpracy z powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska w październiku 2015 r. Zespołem ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska, a także w ramach konsultacji warsztatowych i badań ankietowych, w których uczestniczyło ponad 5,5 tysiąca osób - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej - Zachęcam gdańszczan do zgłaszania swoich uwag i sugestii do projektu na formalnym etapie prac nad uchwałą. Przepisy będą dotyczyły uporządkowania i wprowadzenia spójnej estetyki w przestrzeni miejskiej, dlatego opinie mieszkańców są dla nas istotne.

Kolejnym etapem prac będzie rozpatrzenie zgłoszonych uwag oraz przekazanie uchwały Radzie Miasta Gdańska.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął prace nad Uchwałą Krajobrazową Gdańska w październiku 2015 r. na mocy Uchwały Nr XIV/383/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdańska.

Intencją Uchwały Krajobrazowej jest uporządkowanie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej nośników reklamowych, m.in. szyldów i wolnostojących nośników reklamy, powodujących dewastację krajobrazu miejskiego. Ujednolicenie sposobów komunikowania informacji wizualnej doprowadzi do poprawy jakości nośników oraz kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni publicznej miasta. Dodatkowo uchwała będzie regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.