• Start
  • Wiadomości
  • Polskie miasta mają plan sanacji finansów publicznych w czasie kryzysu

Polskie miasta wiedzą, jak bronić jakości życia mieszkańców - projekty ustaw otrzymał Senat RP

Co zrobić, żeby w czasie pogłębiającego się kryzysu państwa uratować przed zapaścią polskie szkolnictwo, transport publiczny i funkcjonowanie ciepłownictwa komunalnego? Liderzy samorządowi zrzeszeni w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich w czwartek, 21 lipca, odwiedzili Senat RP, by przekazać do prac parlamentarnych pakiet ustaw pod wspólnym tytułem Sanacja Finansów Państwa Polskiego.
( Publikacja: 21.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przedstawiciele polskich miast przekazują pakiet z projektem ustaw sanacyjnych na ręce prof. Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP. Od prawej: senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i prezydent Szczecina Piotr Krzystek, członek Rady fundacji Unia Metropolii Polskich
Przedstawiciele dwóch największych organizacji polskich miast przekazują pakiet z projektem ustaw sanacyjnych na ręce prof. Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP. Od prawej: senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i prezydent Szczecina Piotr Krzystek, członek Rady fundacji Unia Metropolii Polskich
UMP

"To nie suche stanowiska ani populistyczne, miałkie apele"

Jak podkreślają wspólnie Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich, odrzucenie proponowanych rozwiązań sprawi, że długofalowe skutki kryzysu odczuwalne będą nie tylko dla mieszkańców, ale również i dla instytucji, które w założeniu mają mieszkańcom służyć. Już teraz brakuje pieniędzy na realizowanie podstawowych usług publicznych - jest to skutek systematycznego ograniczania dochodów samorządów przez władze państwowe.

“Stąd właśnie proponowany pakiet ustaw, czyli Sanacja Finansów Państwa Polskiego. To nie suche stanowiska ani populistyczne, miałkie apele, lecz konkretne, gotowe rozwiązania, które w tej kryzysowej sytuacji mogą zmniejszyć obciążenia dla mieszkańców. Teraz ruch należy do rządzących” - czytamy.

Plan Sanacji Finansów Państwa Polskiego obejmuje następujące propozycje:

  1. Odbudowa systemu zasilania finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Zrekompensowanie ubytków spowodowanych zmianami w podatku PIT oraz uzupełnienie luki w finansowaniu oświaty (udziały JST w PIT = 100%):

a) podwyższenie procentowych udziałów JST we wpływach z PIT:

  • dla gmin o 38,05 pkt. proc., tj. z 38,34 do 76,39%;
  • dla powiatów o 10,17 pkt. proc., tj. z 10,25 do 20,42%;
  • dla województw o 1,59 pkt. proc., tj. z 1,60 do 3,19%.

b) wprowadzenie mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej, poprzez określenie jej wysokości na 3% PKB, co wystarczyłoby do pełnego sfinansowania zadań oświatowych w każdym z kolejnych lat budżetowych.

2. Pakiet działań doraźnych - samorządowa tarcza antyinflacyjna.

a) Obniżenie stawki VAT na usługi transportu publicznego z 8 % do stawki 0 %;

b) Obniżenie stawki VAT na usługi dotyczące gospodarki odpadami z 8 % do stawki 0 %;

c) Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji publicznej (zeroemisyjnej) w zakresie wzrostu cen energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2, które w całości trafiają do Budżet Państwa;

d) Urealnienie kwot referencyjnych na 2022 r. zapisanych w nowelizacji ustawy o dochodach JST - łączne podniesienie ich sumy o 10 mld zł - w istocie chodzi o ochronę środków, które są współwłasnością mieszkańców i służą finansowaniu ich zbiorowych potrzeb (szkoły i przedszkola, tramwaje i autobusy, utrzymanie dróg etc.);

e) Zmiana metody podziału subwencji rozwojowej (rekompensującej ubytki dochodów z PIT) na wprost proporcjonalną do utraty dochodów w danym roku budżetowym (tj. wprost proporcjonalną do wysokości udziału danej JST we wpływach z PIT) - pozwoli to na zrekompensowanie samorządom utraty dochodów spowodowanej zmianami w konstrukcji PIT i zmniejszenia się wpływów podatkowych;

f) Zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej JST na 2022 rok o wskaźnik bieżącej inflacji według odczytu dotyczącego stanu na koniec czerwca 2022 r. tj. o 15,6 % (czyli o ok. 8,3 mld zł) - doprowadziłoby to do zmniejszenia niedoboru środków przekazywanych przez rząd na zabezpieczenie działalności szkół. Waloryzacja wysokości subwencji odpowiadająca poziomowi inflacji nie zapewni wprawdzie pełnego finansowania zadań oświatowych subwencją, pozwoli jednak oddalić groźbę braku pieniędzy na te wydatki;

g) Sfinansowanie ze środków budżetu państwa wzrostu kosztów funkcjonowania ciepłownictwa komunalnego w zakresie wzrostu cen paliw i surowców energetycznych oraz w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2, którego beneficjentem jest Budżet Państwa.