Rezolucja ws. zieleni. Radni KO postulują przywrócenie stanowiska ogrodnika miejskiego

Powołanie stanowiska Ogrodnika Miejskiego, stworzenie ogólnomiejskiej mapy gdańskiego drzewostanu i wypracowanie standardów pielęgnacji miejskiej zieleni. Tego oczekują miejscy radni z klubu Koalicji Obywatelskiej. O swoich pomysłach opowiedzieli podczas konferencji prasowej, którą zorganizowali 28 kwietnia.
28.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu radni Koalicji Obywatelskiej, którzy złożyli rezolucję do prezydent Gdańska w sprawie miejskiej zieleni. Na zdjęciu (od lewej): Kamila Błaszczyk, Andrzej Kowalczys, Cezary Śpiewak-Dowbór, Łukasz Bejm, Karol Ważny i Anna Golędzinowska. Wszyscy stoją i pozują do zdjęcia
Radni Koalicji Obywatelskiej złożyli rezolucję do prezydent Gdańska w sprawie miejskiej zieleni. Na zdjęciu (od lewej): Kamila Błaszczyk, Andrzej Kowalczys, Cezary Śpiewak-Dowbór (przewodniczący klubu), Łukasz Bejm, Karol Ważny i Anna Golędzinowska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Rezolucja w sprawie miejskiej zieleni

Radni klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska złożyli w piątek, 28 kwietnia, projekt rezolucji w sprawie realizacji nowych zadrzewień i ochrony istniejących już drzew w Gdańsku. Podkreślali, że wokół tematu drzew nikt nie przechodzi dziś obojętnie.

Cezary Śpiewak - Dowbór, przewodniczący klubu KO w Radzie Miasta Gdańska, przypomniał na wstępie, że wpłynął do RMG także projekt obywatelski w tej sprawie.

- Jeśli chodzi o ideę, która przyświecała mieszkańcom składającym swój podpis pod tym projektem, w pełni ją podzielamy, bo pomysł jest bardzo trafny. Natomiast do Rady Miasta wpłynęła opinia radcy prawnego, która wskazuje na możliwość, po uchwaleniu takiej uchwały obywatelskiej, na jej unieważnienie przez wojewodę pomorskiego z powodu błędów prawnych, które popełnili, według tej opinii, inicjatorzy projektu - tłumaczył przewodniczący Śpiewak - Dowbór.

Zwrócił on przy tym uwagę, że radni, mimo to, zamierzają wsłuchać się w głos mieszkańców, a wiele propozycji, postulatów zawartych w uchwale obywatelskiej, zostało już w naszym mieście zaplanowanych.

Gdańskie ZOO zaprasza na majówkę

Co konkretnie proponują radni w rezolucji?

Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca klubu KO w Radzie Miasta Gdańska, wyjaśniała, że w naszym mieście ponownie należałoby utworzyć stanowisko ogrodnika miejskiego, którego rolą byłaby koordynacja pielęgnacji i rozwoju miejskiej zieleni.

- Chcemy też, aby pani prezydent zobligowała wszystkie podległe jej jednostki i wydziały do tego, aby wszystkie negatywne uzgodnienia związane z zielenią, musiały trafić na jej biurko, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn tego, dlaczego w danej lokalizacji takie negatywne uzgodnienia odnośnie zieleni określono - mówiła wiceprzewodnicząca Kamila Błaszczyk. - Jesteśmy przekonani, że taka polityka sprawi, iż urzędnicy będą z większą troską pochylać się nad kwestią zieleni w mieście.

Jednym z postulatów zawartych w rezolucji jest też wprowadzenie jednolitego, precyzyjnego standardu utrzymania tej zieleni.

- Chodzi o to, by nie dochodziło do sytuacji, w których zieleń czy drzewa, po dwóch, trzech latach od nasadzenia, ulegają degradacji i nikt w tej sprawie nie interweniuje, i nie obejmuje opieką - tłumaczyła Kamila Błaszczyk.

Zapisano też w rezolucji pomysł, by stworzyć ogólnomiejską mapę drzewostanu, która pozwoli na bieżąco monitorować stan drzew w mieście, zarówno wieloletnich jak i młodych nasadzeń.

Mieszkańcy posadzili pierwszy gdański mikrolas

Cel: 50 tys. nowych drzew w Gdańsku

Radny KO Łukasz Bejm przypomniał, że w Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 +, uchwalonej przez Radę Miasta Gdańska w ubiegłym roku, postawiono za cel zasadzenie minimum 50 tys. nowych drzew w Gdańsku do 2030 roku.

- To jest priorytet zielonej polityki Miasta Gdańska i w naszej rezolucji kładziemy na to szczególny nacisk - podkreślił radny Bejm.

Radny KO Andrzej Kowalczys zaznaczał z kolei, że nikogo nie trzeba przekonywać do pożyteczności zieleni i drzew.

- Mało kto wie, że Gdańsk jest jednym z piękniejszych miejsc ornitologicznych na mapie Polski. W Gdańsku występuje około 140 gatunków ptaków. Tutaj znajdują się siedliska ptaków lęgowych, a nad naszym miastem odbywają się wędrówki ptaków wędrownych. Jeżeli wszystkie one nie będą miały schronienia wśród drzew, zdrowych i zadbanych, to nie będą miały miejsca do dalszej populacji - zwracał uwagę radny Kowalczys.

Rezolucja trafi na majową sesję Rady Miasta Gdańska. Poniżej projekt tego dokumentu.

Poniżej treść rezolucji:

REZOLUCJA
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia … maja 2023 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
oraz § 44 ust. 3 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 119, poz. 2300, zm.: z 2014 r., poz. 472 i 3489, z 2018 r. poz. 4010)
oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/1551/10 Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 października 2010 r w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Gdańska
podejmuje się
REZOLUCJĘ
 
skierowaną do Prezydenta Miasta Gdańska
 
w sprawie realizacji nowych zadrzewień i ochrony istniejących drzew w Gdańsku
 
§ 1.
 
Rada Miasta Gdańska zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie wszelkich możliwych działań
w kierunku jak największej liczby nasadzeń nowych drzew oraz ochrony drzew już rosnących w Gdańsku,
w tym o rozważenie możliwości:
1. utworzenia funkcji Ogrodnika Miejskiego koordynującego wszystkie działania dotyczące rozwoju i
utrzymania zieleni miejskiej,
2. zorganizowania pracy jednostek miejskich w taki sposób, aby z każdego braku uzgodnienia
możliwości zasadzenia drzewa urzędnicy za to odpowiedzialni musieli przedstawiać wyjaśnienia
bezpośrednio Prezydentowi Miasta Gdańska, albowiem trzeba poszukiwać rozwiązań jak zasadzić
jak najwięcej drzew i oportunizm w tej kwestii jest wysoce niepożądany,
3. zachęcenia do włączenia się we współpracę w zadrzewianiu Gdańska wszystkich działających w
Gdańsku przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,
uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków, związków wyznaniowych, organów samorządu województwa,
organów administracji państwowej oraz innych potencjalnie zainteresowanych interesariuszy,
4. opracowania standardów opieki nad zielenią, które byłyby wiążące dla jednostek miejskich,
5. zasięgnięcia ekspertyz dotyczących wpływu zimowych środków utrzymania dróg na zieleń miejską,
6. opracowania lokalnej mapy kondycji drzew, która byłaby ogólnodostępna w formie elektronicznej,
7. wykonania mapy obszarów zagrożonych nadmiernie wysokimi temperaturami na terenie Miasta
Gdańska,
8. wykorzystania wszelkich sposobów walki z tzw. miejskimi wyspami ciepła.
Stanowiąc o kierunkach działań, Rada Miasta Gdańska wskazuje, że priorytetem jest, aby drzewa w Gdańsku
traktować za przedmiot szczególnej i nieustającej troski oraz doprowadzić do zrealizowania strategii
Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, w której Rada Miasta Gdańska ustanowiła za cel zasadzenie
minimum 50 000 nowych drzew do 2030 roku – zwłaszcza w miejscach wrażliwych retencyjnie lub takich,
w których istnieją znaczne koncentracje ruchu pieszego i równocześnie tzw. wyspy ciepła.
 
§ 2.
 
Powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska przekazanie rezolucji Prezydentowi Miasta Gdańska.
Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak
 
UZASADNIENIE
 
Rada Miasta Gdańska dotychczas podjęła szereg inicjatyw w kierunku ochrony i rozwoju zieleni w Gdańsku.
Jako przykłady należy wskazać:
 
1. Rezolucję Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2021 roku, której wnioskodawcą był Klub
Radnych Koalicji Obywatelskiej, na mocy której Rada Miasta Gdańska zwróciła się do Prezydenta Miasta
Gdańska o podjęcie wszelkich możliwych działań w kierunku zasadzenia nowych drzew wzdłuż ulic Wały
Piastowskie – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – Okopowa. W jej treści wskazano, że powyższy
odcinek jest głównym ciągiem komunikacyjnym Śródmieścia Gdańska, stanowi swoistą wizytówkę miasta, a
ponadto jest ważną przestrzenią publiczną, licznie uczęszczaną przez pieszych i innych niechronionych
uczestników ruchu. Odcinek ten ma kluczowe znaczenie w strukturze miasta i powinien być zdecydowanie
bardziej zadrzewiony. Oprócz kwestii estetycznych, taki kierunek działań jest konieczny z uwagi na zmiany
klimatyczne i konieczność zapewnienia lepszego mikroklimatu w przestrzeniach publicznych.
Stanowiąc o kierunkach działań Rada Miasta Gdańska wskazała, że priorytetem jest, aby tę ważną przestrzeń
publiczną możliwie jak najbardziej zazielenić, w sposób który zapewni jak najszybsze, a zarazem trwałe
efekty. Rada Miasta Gdańska jako zagadnienie szczególnie istotne wskazuje, aby nasadzenia dokonać w
miarę możliwości bezpośrednio w gruncie i nie rezygnować z jakiegokolwiek potencjalnego miejsca do
zadrzewienia z powodu istnienia sieci podziemnych, lecz wykorzystać wszelkie możliwości techniczne i
potencjał do odpowiednich uzgodnień w kierunku doprowadzenia do zazielenienia wskazanego wyżej
głównego ciągu komunikacyjnego Śródmieścia.
 
2. Apel Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie planu ochrony i rozwoju terenów
zielonych w Mieście Gdańsku, w którym wskazano:
„Rada Miasta Gdańska, w obliczu wyzwań klimatycznych, mając na uwadze potrzebę realizowania
koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także troskę o bezpieczeństwo, zdrowie i warunki życia
mieszkańców, zwraca się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie niezwłocznych działań mających na
celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, który jest jednym z
najważniejszych elementów osnowy ekologicznej Gdańska. Trójmiejski Park Krajobrazowy jest
unikatowym w skali kraju zespołem leśnym, malowniczo położonym na krawędzi wysoczyzny morenowej w
dużym obszarze metropolitalnym. Aby Trójmiejski Park Krajobrazowy pozostał zielonymi płucami
Trójmiasta i domem dla wielu gatunków zwierząt konieczne jest radykalne ograniczenie wycinki drzew.
Jednocześnie zwracamy się do Ministra Klimatu i Środowiska o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad
waloryzacją stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni, a także
umożliwienie samorządom zwiększania stawek ww. opłat i kar. Umożliwiłoby to szerszą ochronę zieleni na
obszarze samorządów, którym szczególnie zależy na tym zagadnieniu – zwłaszcza w Gdańsku. Regulowana
obecnie ustawą wysokość kar za nielegalną wycinkę drzew musi mieć charakter odstraszający.
 
Zwracamy się również do Ministra Infrastruktury z postulatem nowelizacji ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz.U.2020.1043 t.j.) w kierunku zobligowania PKP Polskich Linii Kolejowych
Spółki Akcyjnej do wykonywania nasadzeń zastępczych na terenie miejscowości, w której dokonuje
wycinek drzew.
Rada Miasta Gdańska z uznaniem przyjęła przygotowany przez Prezydenta Miasta Gdańska projekt uchwały
w sprawie zasad postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska. Dla zapewnienia szerszej
ochrony i rozwoju terenów zielonych w Mieście Gdańsku konieczne jest wdrożenie zmian ustawowych
postulowanych w niniejszym apelu.
Gdańsk, podobnie jak i inne miasta w Polsce i Europie jest szczególnie narażony na negatywne skutki zmian
klimatycznych, co potwierdza tegoroczny raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).
Zasadnym jest więc podjęcie przez władze Gdańska działań, które będą miały na celu ochronę
bezpieczeństwa, zdrowia i poprawę warunków życia mieszkańców przez prowadzenie polityki
zrównoważonego rozwoju, również na szczeblu samorządowym.”
 
3. Uchwała nr LIV/1363/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”
W uchwalonej przez Radę Miasta Gdańska Strategii Rozwoju Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus
Strategia Rozwoju Miasta” ustanowiliśmy za cel zasadzenie minimum 50 000 nowych drzew do 2030 r.
 
Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej „Zadrzewiamy Gdańsk” wniósł o włączenie pod obrady Rady Miasta
Gdańska projektu uchwały obywatelskiej „Zadrzewiamy Gdańsk”. Będąc przekonanym o słuszności idei,
która przyświecała Mieszkankom i Mieszkańcom, którzy podpisali się pod projektem (zapewne nie mając
świadomości jego wadliwości prawnej), należy wziąć też pod uwagę, iż z opinii prawnej sporządzonej
do ww. druku wynika, że zawiera on wiele błędów, które finalnie mogą doprowadzić do stwierdzenia
nieważności tejże uchwały w trybie nadzoru przez Wojewodę Pomorskiego.
 
Dlatego też mając na względzie odpowiedzialność za prawo stanowione przez Radę Miasta Gdańska, należy
poddać pod głosowanie również rezolucję skierowaną do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie realizacji
nowych zadrzewień i ochrony istniejących drzew w Gdańsku.