Rada Miasta Gdańska. Reparacje wojenne od Niemiec? Dobrze, ale też od Rosji

Takie rozliczenia oczywiście nie leżą w gestii Rady Miasta Gdańska, ale radni PiS postanowili w przededniu wyborów parlamentarnych przeforsować oświadczenie do wiadomości premiera i prezydenta RP, że RMG domaga się od Niemiec reparacji za straty i krzywdy z czasów II wojny światowej. - Dlaczego zapomnieliście o Rosji? ZSRR wyrządził Polsce wcale nie mniej zła - odpowiedzieli radni Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie RMG jednogłośnie poparła uzupełnioną wersję oświadczenia, w której jest mowa i o Niemczech, i o Rosji.
28.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu na pierwszym planie starszy mężczyzna w garniturze i okularach, za nim i obok niego siedzą inne osoby, nieco młodsze, to miejscy radni, siedzą przy ławach, mają otwarte laptopy, a na nich plakaty z hasłem reparacje dla polski
Na wrześniową sesję radni klubu PiS przygotowali plakaty z hasłem "Reparacje dla Polski", niektóre były w języku niemieckim. Na wersję rosyjskojęzyczną PiS nie było przygotowane. Na pierwszym planie przewodniczący klubu, Kazimierz Koralewski
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W dniu wyborów 15 października będzie bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich

PiS przemilczało kwestię Rosji

Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór zwrócił uwagę, iż przygotowany przez klub PiS projekt oświadczenia w sprawie reparacji wojennych, w niepełny sposób przedstawia aspekty II wojny światowej.

- Klub radnych PiS całkowicie przemilczał kwestie odpowiedzialności Rosji, odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej i finansowej - za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczpospolitej i obywatelom RP na skutek rozpętania II wojny światowej przez II Rzeszę Niemiecką i ZSRR - podkreślał przewodniczący Śpiewak-Dowbór.

W związku z tym radni KO zaproponowali poprawkę do tego oświadczenia, w której uwzględniono odpowiedzialność także agresora rosyjskiego.

 Radni głosowali na rzecz budownictwa społecznego i przychodni

NASZA FOTOGALERIA Z 68. SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA:

Radny Koalicji Obywatelskiej Krystian Kłos, przypomniał w trakcie dyskusji, iż w listopadzie 2022 r., a więc niecały rok wcześniej, radni klubu PiS złożyli podobne oświadczenie.

- Cynicznie, co roku, będziecie składać to oświadczenie do rządu, który nie jest w stanie uzyskać środków, które ma na wyciągnięcie ręki. Wy chcecie biliony w reparacjach, a miliardów euro z KPO nie jesteście w stanie załatwić - ocenił radny Kłos. - Przypomnę też, że Anna Fotyga w 2006 roku, ówczesna minister spraw zagranicznych, a obecnie eurodeputowana z ramienia PiS, podpisała pismo, które zostało przesłane do Republiki Federalnej Niemiec, z informacją, że Polska tych reparacji się zrzeka. W związku z tym: przestańcie robić politykę, a zajmijcie się sprawami, które są naprawdę ważne - zaapelował.

Na pomijanie przez klub PiS odpowiedzialności Rosji zwracali uwagę także inni radni z klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko Dla Gdańska.

- Musimy pamiętać nie tylko o Niemcach, ale i o Rosji. A państwo (radni PiS - dop.red.) rzeczywiście ciągle tę Rosję pomijają, i widzą wrogów tylko w Niemczech. To jest dość zastanawiające - stwierdził radny WdG Wojciech Błaszkowski. - Ten fakt nie przykryje zagarnięcia, czy utraty, setek milionów złotych z budżetu Gdańska na rzecz budżetu centralnego, którym zarządza państwa partia - dodał.

Dyskusja w sprawie oświadczenia dotyczącego reparacji wojennych toczyła się pod koniec wrześniowej sesji RMG

Testy na antyrosyjskość niepotrzebne

Radny PiS Andrzej Skiba podziękował z kolei radnym KO i WdG za "rozszerzenie listy postulatów i adresatów".

- Na pytanie, dlaczego nie pojawiło się Rosji, moglibyśmy odpowiedzieć jeszcze jednym pytaniem - jeżeli patrzylibyśmy na wszystkich agresorów z września, to warto byłoby rozważyć jeszcze Republikę Słowacji. Wszak i wojska tego państwa uczestniczyły w ataku na Polskę (...) U nas nie trzeba robić testów na antyrosyjskość. My, jako Polacy, mamy ją we krwi - zapewnił radny Skiba.

Wypowiedź na temat Słowacji w kuluarach komentowano jako mocno nieroztropną, bowiem udział tego państwa w agresji na II RP we wrześniu 1939 roku miał charakter marginalny i jedynie może przypominać niechlubny rozdział naszej historii, gdy w październiku 1938 roku Polska skorzystała z inwazji III Rzeszy na Czechosłowację, zajmując Zaolzie.  

Ostatecznie, po kilkunastominutowej dyskusji, radni wszystkich klubów przegłosowali jednogłośnie zarówno poprawkę zaproponowaną przez radnych KO, jak i - poprawione - oświadczenie zgłoszone przez radnych PiS.

Brzmienie projektu uchwały zgłoszonej przez radnych PiS:

OŚWIADCZENIE
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia ………………..2023 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz.
572 i 1463) oraz § 44 ust. 3 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta
Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 119, poz. 2300,
zm. Poz. 472 i 3489, z 2018 r. poz. 4010, z 2022r. poz. 2935) oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Miasta
Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LIII/1551/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Gdańska (zm. Uchwała Nr XXIX/800/16 z dn. 29 września 2016, zm.
Uchwała Nr. XII/239/19 z dn. 27 czerwca 2019) podejmuje się:
OŚWIADCZENIE
 
w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z
 
powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji
 
§ 1.
 
Rada Miasta Gdańska nawiązując do Uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
14 września 2022 r. wzywającej Rząd RP do wystąpienia o odszkodowanie za szkody
wojenne wyrządzone przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz Uchwały Rady
Ministrów z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach
polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie
Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz
późniejszej okupacji niemieckiej, wyraża swoje poparcie dla działań zmierzających do
uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku
rozpoczęcia II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Rzeczpospolita Polska poniosła
proporcjonalnie największe straty osobowe i majątkowe ze wszystkich państw zaatakowanych
przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej. Straty te nie wynikały tylko z
działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki okupacyjnej, w szczególności
celowej i zorganizowanej eksterminacji ludności na okupowanych terenach państwa
polskiego, a także z intensywnej eksploatacji społeczeństwa polskiego, w tym pracy
przymusowej oraz celowego niszczenia mienia i dorobku kulturowego. W wyniku prac
Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od
Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej oraz zaproszonych przez niego
ekspertów straty te zostały oszacowane i opisane w „Raporcie o stratach poniesionych przez
Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie li wojny światowej 1939-1945".
 
To w Gdańsku rozpoczęła się II Wojna Światowa, kiedy to 1 września 1939 roku
o godzinie 4.48 Niemcy wystrzelili pierwsze działa skierowane w kierunku bohaterskich
Obrońców Westerplatte. Tego samego dnia niespełna sześćdziesięciu pocztowców
uzbrojonych w kilka karabinów i granaty przez cały dzień broniło gmachu budynku Poczty
Polskiej. W tym też dniu Niemcy aresztowali w Gdańsku 250 Polaków, których umieszczono
w utworzonym dzień później obozie koncentracyjnym Stutthof. 38 obrońców Poczty Polskiej
zamordowano 5 października 1939 roku.
To w Gdańsku istniał Klub Sportowy Gedania, będący ostoją polskości oraz szkołą
patriotyzmu. Klub, którego działalność po wybuchu II wojny światowej została zawieszona
decyzją władz niemieckich, a liczni jego członkowie zostali poddani represjom
i zamordowani. Całkowicie bezprawnie Wolne Miasto Gdańsk zostało włączone
do III Rzeszy. Niemcy zniszczyli szereg budynków, zabytków architektonicznych, kościołów.
W Gdańsku dokonywano aresztowań osób, które ze względu na swoją działalność społeczno-
polityczną zostały wpisane na specjalne listy proskrypcyjne jako wrogowie III Rzeszy.
Już pierwszego dnia wojny około 1000 takich osób przewieziono do więzienia usytuowanego
w budynku Victoriaschule, gdzie więźniowie byli trzymani w piwnicach, salach lekcyjnych,
sali gimnastycznej. Uwięzionych bito i poniżano. Na wolność wyszli tylko nieliczni, którzy
mieli niemieckie związki rodzinne i zgodzili się podpisać deklarację lojalności wobec
III Rzeszy. Miasto Gdańsk poniosło znaczne straty poniesione w wyniku okupacji
niemieckiej: zniszczono dużą części miasta, poniesiono straty wynikłe z podporządkowania
całej gospodarki Gdańska państwu niemieckiemu, istniały straty poniesione w wyniku
wywiezienia mieszkańców Gdańska na przymusowe roboty do Niemiec, nastąpiła grabież
eksponatów muzealnych oraz dzieł sztuki oraz grabieże z prywatnego majątku mieszkańców
Gdańska.
Poza stratami materialnymi należy wskazać również na straty ludzkie. W Gdańsku w czasie
najazdu okupanta niemieckiego i całego okresu okupacji niemieckiej ginęły osoby cywilne,
pracownicy Poczty Polskiej, członkowie Klubu Sportowego Gedania, inteligencja Gdańska,
ludność żydowska, ludność na robotach przymusowych oraz osoby represjonowane
politycznie.
 
§ 2.
 
Powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska przekazanie niniejszego oświadczenia
Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz Prezydentowi Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzejowi Dudzie.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak

Poprawka o Rosji, zgłoszona przez radnych KO:

Poprawka
 
Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej
 
do projektu oświadczenia w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie
 
Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji
 
Wprowadza się poprawkę do projektu oświadczenia w sprawie reparacji, odszkodowań i
zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej
okupacji (druk 1796) w ten sposób, że część § 1 począwszy od słów: „za szkody wyrządzone w wyniku
rozpoczęcia II wojny światowej” aż do słów: „w czasie Ii wojny światowej 1939-1945".” otrzymuje
następujące brzmienie:
", a także od Rosji i kierując się najwyższymi wartościami w stosunkach międzyludzkich, do których
należą sprawiedliwość oraz prawda, popiera wezwanie Rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz rządu
Rosji do jednoznacznego przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz
finansowej za wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom
Rzeczypospolitej Polskiej na skutek rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką oraz
Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Agresja niemiecka oraz sowiecka w 1939 roku,
zorganizowana przez będące wówczas w sojuszu Niemcy i Związek Socjalistycznych Republik
Sowieckich, okupacja, systemowe ludobójstwo oraz masowe wywózki obywateli Polski na Sybir
spowodowały ogrom krzywd, cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych. W odniesieniu do
ludzi okrucieństwa okupacji niemieckiej dotyczyły najróżniejszych form zniewalania, pracy
przymusowej, tworzenia obozów koncentracyjnych, okaleczania, gwałcenia, mordowania dzieci, kobiet
i mężczyzn — obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a także zacierania śladów ludobójstwa i zbrodni
wojennych, w tym straszliwej zbrodni Holocaustu dokonanej na polskich Żydach. Okupacja przez
Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich wschodnich terenów II Rzeczypospolitej skutkowała nie
tylko cierpieniem spowodowanym represjami oraz masowymi wywózkami, lecz także zbrodnią
katyńską, noszącą charakter ludobójstwa. Rzeczpospolita Polska nie otrzymała rekompensaty za straty
osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie mimo porozumień w Poczdamie i
Paryżu. Nigdy nie otrzymała też zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych polskim obywatelom
przez III Rzeszę Niemiecką oraz Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Należycie
reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego, nie
wyegzekwowało też w pełni polskiej części reparacji przyznanej wówczas Związkowi Socjalistycznych
Republik Sowieckich przez przedstawicieli mocarstw. Twierdzenie, że roszczenia te zostały
prawomocnie wycofane lub przedawnione, nie ma żadnych podstaw, ani moralnych ani prawnych.
Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona."
 
UZASADNIENIE
 
Zgłoszony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości projekt oświadczenia w sprawie reparacji,
odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz
późniejszej okupacji (druk 1796) w sposób niepełny przedstawia aspekty II Wojny Światowej.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w projekcie oświadczenia całkowicie przemilczał kwestię
odpowiedzialności Rosji. Odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za
wszystkie skutki spowodowane w Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką oraz ZSRR.
Wobec tak istotnej wybiórczości treści przygotowanej przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zgłasza poprawkę poszerzającą treść oświadczenia w
szczególności o poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce
również od Rosji.
 
WNIOSKODAWCA POPRAWKI:
 
W imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska
Cezary Śpiewak-Dowbór – Przewodniczący