• Start
  • Wiadomości
  • Odpady komunalne: zmiany organizacyjne. Co to oznacza dla mieszkańców?

Odpady komunalne: zmiany organizacyjne. Co to oznacza dla mieszkańców?

Z początkiem roku weszły w życie zmiany organizacyjne w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście. Dotychczasowego operatora, czyli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, zastępują Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Reorganizacja jest znacząca w strukturach urzędu, ale będzie praktycznie niezauważalna dla klientów, chcących załatwić sprawy związane z gospodarką odpadami.
( 03.01.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sierpień 2016 roku. Ulica Długa w Gdańsku, wywóz odpadów

Zmiany dotyczą wyłącznie zmiany adresata składanych deklaracji. Dotychczas były one kierowane do dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, od 1 stycznia 2018 roku ich adresatem jest Prezydent Miasta Gdańska reprezentowany kompetencyjnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Klienci będą obsługiwani w tych samych, co dotychczas stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Partyzantów 36 (Gospodarka Odpadami Komunalnymi):

ul. Partyzantów 36, budynek A (w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni)

e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Biuro i kasa czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek (7:00-15:00) oraz w środy (7:00-16:30)

Dodatkowe informacje można uzyskać w referatach Wydziału Gospodarki Komunalnej UM zajmujących się gospodarką odpadami przy ul. Partyzantów 36 bądź poprzez infolinię - nr dotyczący gospodarki odpadami: 58 731 64 64. 


Właściwe referaty Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami w Gdańsku to:


1. Referat Logistyki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D, pokój nr 7

tel.: + 48 58 731-64-64

fax: + 48 58 323 70 63

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

- Organizacja i koordynacja działań w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywania ich do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. celem zagospodarowania

- Organizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w przestrzeni publicznej oraz objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych

2. Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D, pokój nr 16

tel.: +48 58 731-64-64

fax: +48 58 323 70 63

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

- Ewidencja i weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Określanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

- Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie

3. Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Kartuska 5, pokój nr 316

tel.: + 48 323 70 80

fax: + 48 323 70 63

e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

- Koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście

- Monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


Referat dedykowany w ramach Wydziału Finansowego to:

Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Partyzantów 36 bud. D

tel.: +48 58 524 45 87

fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

od 25 stycznia 2018r.

Nowe Ogrody 8/12 pok. 232

tel.: +48 58 323 62 32

fax: +48 58 323 65 67

e-mail: sek_wf@gdansk.gda.pl

Do zadań należy m.in.:

- prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kontach syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych oraz kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych

- systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- przygotowywanie i wysyłanie do zobowiązanych upomnień,

- wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekwowaniu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,

- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości


Informacje dotyczące poszerzenia systemu segregacji odpadów w Gdańsku, które wchodzą w życie od 1 kwietnia 2018 r., będą przekazywane sukcesywnie w najbliższych tygodniach.