• Start
  • Wiadomości
  • Konkursy grantowe 2022 - dzisiaj konsultacje online dla organizacji pozarządowych

Konkursy grantowe 2022 - dzisiaj konsultacje online dla organizacji pozarządowych

Dwa miliony sto tysięcy złotych to pula, którą Gdańsk przeznaczy na realizację działań i wydarzeń kulturalnych podnoszących atrakcyjność miasta. Wciąż można składać oferty w systemie Witkac. We wtorek, 14 grudnia, odbędzie się spotkanie online, podczas którego przedstawione zostaną wszelkie szczegóły.
( Publikacja: 13.12.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 600 000 zł (zdjęcie ilustracyjne)
Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 600 000 zł (zdjęcie ilustracyjne)
fot. paixabay.com

 

Konkursy organizowane przez Gdańsk dotyczą ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Głównym celem obu konkursów jest wspieranie najbardziej wartościowych pomysłów na wydarzenia, akcje i działania kulturalne zgodne z priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.

We wtorek, 14 grudnia, odbędą się konsultacje online dotyczące konkursów: na Wydarzenia Kulturalne 2022 oraz Działania Kulturalne 2022. Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, przybliżone zostaną zasady składania wniosków, specyfika konkursów oraz zmiany wprowadzone w tegorocznej edycji konkursów. Początek o godz. 15.30 w aplikacji Teams.


Wydarzenia kulturalne

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne wynosi 1 600 000 zł. Działania zaproponowane w ramach projektu powinny uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, których celem będzie zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz osób zasłużonych dla Gdańska i Pomorza.

Projekty powinny być realizowane w przestrzeni publicznej. Mile widziane są także propozycje o charakterze lokalnym, zwiększające dostęp mieszkańców Gdańska do kultury.

Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno wydarzenia kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym. 

W tym konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 5 projektów.

 

granty_dla_ngo

 

Kultura dostępna dla lokalnych społeczności

Budżet na działania kulturalne wynosi 500 000 zł. Działania artystyczne i kulturalne związane z tym grantem powinny prowadzić do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Ważne, by podczas pisania projektów brać pod uwagę aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich potencjału, zdolności, umiejętności i wiedzy. Ważne jest także przełamywanie barier utrudniających czy też wykluczających uczestników z życia kulturalnego miasta i poprawa dostępu mieszkańców do kultury.

W tym konkursie jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 propozycje.

Składanie ofert

Oferty w obu konkursach należy składać poprzez system Witkac do 23 grudnia. Podczas aplikowania, należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich elementów oferty, ze szczególnym uwzględnieniem opisania oczekiwanych rezultatów działań. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać, uwzględniając zapisy zawarte w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062). Zgłaszane projekty powinny być także zgodne z zasadami miejskiej kampanii Gdańsk bez plastiku.

Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Najwygodniejszym sposobem jego składania (ze względu na pandemię) jest system ePUAP.

Potwierdzenie złożenia oferty należy przekazać do 30 grudnia. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4,
  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
  • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.