Jak powstawała i jak wygląda nowa sieć oświatowa w Gdańsku

Przygotowania do ogłoszonej w czerwcu 2016 roku reformy edukacji rozpoczęły się w Gdańsku już w wakacje. Pomimo krótkiego czasu, jaki miały samorządy na wdrożenie zmian oraz negatywnej oceny koncepcji reformy wyrażonej przez władze Gdańska opracowano nową sieć oświatową. Stworzono ją tak, by zapewnić jak największy komfort uczniom i rodzicom, a także by ruch kadrowy w szkołach był jak najmniejszy.

Jak powstawała i jak wygląda nowa sieć oświatowa w Gdańsku
A
A
data publikacji: 24 stycznia 2017 r.

- Samorządy są zobowiązane do realizacji każdej rządowej reformy, niezależnie od tego, czy służy ona rozwojowi mieszkańców. Robimy wszystko, by przekuć „educhaos” wprowadzony przez PiS w najlepsze rozwiązania dla gdańszczan - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. Polityki Społecznej.
 

Jak pracował Gdańsk w celu przygotowania się do reformy?

Prace podzielone zostały na kilka etapów. Na początku odbywały się rozmowy indywidualne z częścią dyrektorów (placówek szczególnie zagrożonych zmianami), warsztaty robocze dla dyrektorów szkół (m.in. wspólna praca dyrektorów nad ew. zmianami obwodów). Opracowane zostały założenia nowej sieci oświatowej wraz z ustaleniem propozycji nowych obwodów. Wśród wielu analizowanych koncepcji rozważane były również te, które uwzględniały dowóz uczniów. W okresie od października do początku grudnia 2016 roku

Miasto przyjmowało koncepcje od placówek, które na wcześniejszym etapie zostały wskazane, jako wymagające szczegółowej analizy. Wstępną koncepcję sieci przedstawiono na początku grudnia dyrektorom szkół, Radnym Miasta Gdańska oraz przekazano do zaopiniowania przez dyrektorów, Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców oraz Rad Dzielnic.

Druga połowa grudnia i początek roku były czasem zbierania opinii i propozycji środowisk szkolnych. 19 stycznia projekt uchwały Rady Miasta wraz z wnioskiem o organizację nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 9 lutego został złożony do Przewodniczącego Rady.


Spotkanie konsultacyjne z dyrektorami gdańskich szkół
Spotkanie konsultacyjne z dyrektorami gdańskich szkół
Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Założenia nowej sieci oświatowej

W tym miejscu warto podkreślić, iż gdańska sieć oświatowa należy do kilkunastu największych w Polsce.

Wśród głównych założeń podczas prac nad koncepcją nowej sieci było zapewnienie możliwie najniższej zmianowości, która to wpływa na komfort uczenia się oraz pracy kadry nauczycielskiej. Ponadto utrzymanie niższej zmianowości wpłynie także na mniejszy ruch kadrowy.

- Zależało nam na utrzymaniu szkół o niepełnej zmianowości oraz wypracowanie dla nich atrakcyjnej specjalizacji, tak by przyciągały dzieci spoza obwodów – podkreśla Kowalczuk.

Podczas prac zwracano również uwagę na to, aby odpowiednio zadbać o infrastrukturę w południowych dzielnicach Gdańska, rozłożyć koszty reformy na więcej niż jeden rok budżetowy, zagospodarować wszystkie budynki szkolne według aktualnych potrzeb.
 

Czy to koniec prac nad reformą?

Projekt sieci oświatowej trafił do komisji Rady Miasta, w których odbywać się będą kolejne konsultacje. Mogą one przynieść zmiany, które po uwzględnieniu, zapewnią maksymalny komfort uczniów oraz kadry szkół. Następnie po uchwaleniu projektu sieci trafi on do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na przekazanie opinii.

- W przypadku pozytywnej opinii projekt trafia już, jako finalna uchwała ponownie pod obrady Rady Miasta. W przypadku negatywnej opinii Kuratora, można rozpatrywać dwie drogi – tłumaczy Kowalczuk. -Pierwsza, kiedy Rada Miasta uwzględnia w uchwale zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty i wtedy przyjmuje się, że uchwała końcowa uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. Druga, jeżeli Rada Miasta nie uwzględni w uchwale zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty.

Co wtedy? Uchwały podjęte na podstawie ustawy o systemie oświaty pozostają w mocy, a Rada Miasta musi podać do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 r. z uwzględnieniem zmian w sieci, które nastąpią z mocy prawa. Na sesję Rady Miasta 30 marca ma trafić uchwała, która zatwierdzi nową sieć oświatową.

WAŻNE: cały czas wszystkie środowiska zainteresowane w mogą zgłaszać uwagi i sugestie.

Prace trwają również w szkołach, które teraz szczegółowo określają swoje potrzeby, tak by dostosować przestrzeń i wyposażenie do nowej sieci. W miesiącach tych trwają także analizy ruchów kadrowych w placówkach. W lutym i marcu trwać będzie audyt w szkołach oraz ostateczne wycenianie zmian. Na okres wakacyjny zaplanowano konieczne zakupy i inwestycje.
 

Co zatem dokładnie się zmieni w gdańskiej sieci oświatowej?

W wyniku prac zaplanowano zgodnie z wytycznymi nowego prawa oświatowego przekształcenia standardowe, tj.:

- samodzielnych szkół podstawowych 6-letnich w 8-letnie
- włączanie gimnazjów w Zespołach Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego do szkół podstawowych w tychże Zespołach
- wygaszenie 5 gimnazjów samodzielnych i wcielenie ich do najbliższych podstawówek:

  • Gimnazjum Nr 2 do SP 58 (bez przenoszenia uczniów w tym roku),
  • Gimnazjum Nr 10 do SP 16 (z przeniesieniem uczniów do budynku SP),
  • Gimnazjum Nr 12 do SP 52 (bez przenoszenia uczniów w tym roku),
  • Gimnazjum Nr 19 do SP 76 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (bez przenoszenia uczniów w tym roku),
  • Gimnazjum Nr 26 do SP45 (bez przenoszenia uczniów w tym roku)

Włączenie formalne gimnazjum do szkoły podstawowej nie oznacza, zatem fizycznego przenoszenia uczniów tych gimnazjów do budynków szkół podstawowych, do których są wcielane. Dzieje się tak de facto tylko w przypadku Gimnazjum 10 na gdańskiej Oruni. W pozostałych przypadkach uczniowie ukończą naukę w budynku gimnazjum lub przeniosą się do budynku szkoły podstawowej dopiero po odejściu kolejnego rocznika, co zapewnić ma komfort uczenia się w budynku szkół podstawowych.
 

Gimnazjum nr 11 na gdańskich Stogach - jedna z placówek przekształcanych w szkołę podstawową
Gimnazjum nr 11 na gdańskich Stogach - jedna z placówek przekształcanych w szkołę podstawową
mat. prasowy

Inne zmiany:

- Gimnazjum Nr 20 ma zostać włączone w strukturę XV Liceum Ogólnokształcącego (bez przenoszenia uczniów w tym roku).
- Gimnazjum Nr 6 w struktury VI LO – ZSO 6.
- Gimnazjum Nr 33 przekształcić się ma w ośmioletnią szkołę podstawową.
- Gimnazjum Nr 3 przekształcić się ma w ośmioletnią szkołę podstawową.
- przekształcenie 1 gimnazjum samodzielnego w LO - Gimnazjum Nr 25.
- 3 gimnazjów samodzielnych w szkoły podstawowe:

  • Gimnazjum Nr 8 (z klasami integracyjnymi)
  • Gimnazjum Nr 11
  • Gimnazjum Nr 29

Pozostałe gimnazja w ramach zespołów szkół ogólnokształcących zostaną włączone do liceów lub szkół podstawowych w ramach tych zespołów.

Utworzone zostaną również 2 zupełnie nowe szkoły podstawowe:

  • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 na ul. Głębokiej – sporty wodne
  • Szkoła Podstawowa ogólna z klasami dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 na ul. Chałubińskiego – w wyniku przekształcenia Gimnazjum Nr 3)


Zmiany w obwodach szkolnych tylko dla nowych roczników

W ramach nowej sieci oświatowej dokonana będzie zmiana niektórych obwodów szkolnych w celu zapewnienia naborów rejonowych. Co ważne nie będzie ona obowiązywała dzieci już uczących się w konkretnych placówkach.

Do zapisów nowego prawa dostosowano także statusy prawne i struktury szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz szkół specjalnych i przyszłych szkół branżowych.


A co z południowymi dzielnicami Gdańska w kontekście reformy?

Południowe obszary Gdańska są priorytetowe dla Miasta bez względu na reformę. W najbliższych latach powstanie tu wiele nowych miejsc zarówno dla dzieci przedszkolnych jak i szkolnych.

We wrześniu 425 dzieciaków będzie mogło rozpocząć nauczanie przedszkolne w nowych placówkach na Ujeścisku i Jasieniu. Przygotowanie budowy trzeciego przedszkola jest już na ukończeniu. Upubliczniona od 1 września 2016 r. Morska Szkoła Podstawowa odciążyła Szkołę Podstawową nr 8 na ul. Dragana. Od 1 września 2017 r. obwody Szkół Podstawowych nr 86 i nr 12 zostaną odciążone upublicznioną Szkołą Podstawową „Olimpijczyk”.

Na terenie dzielnic południowych trwają prace przy budowie dwóch nowych szkół, które w sposób znaczący odciążą istniejące już placówki. Szkoła Podstawowa na granicy Gdańska i Kowal oraz Szkoła Podstawowa przy ul. Jabłoniowej, zgodnie z planami mają odciążyć Szkołę Podstawową Nr 86 i Szkołę Podstawową Nr 12 już od 1 września 2018 r.
 

Wizualizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Jabłoniowej
Wizualizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Jabłoniowej
mat.prasowy DRMG

Wszystko w celu zwiększania komfortu nauki uczniom z południowych dzielnic miasta, gdzie ze względu na bardzo szybki przyrost mieszkańców konieczny jest rozwój infrastruktury oświatowej. Miasto będzie realizowało tam także budowę nowych obiektów przedszkolnych w ramach projektów unijnych w partnerstwie z podmiotami prywatnymi. Powstałe tak przedszkola będą publiczne i z pewnością odciążą tamtejsze szkoły z oddziałów przedszkolnych.


A co stanie się z budynkami po samodzielnych gimnazjach?

Wszystkie budynki, które uwolnią się w wyniku przekształceń zostaną wykorzystane na cele społeczne, jak siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń (www.gcs.gda.pl), Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia (www.opz.gdansk.pl) czy siedzib poradni psychologiczno-pedagogicznych lub Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (www.autyzm.net.pl).

- Proces ten rozłożony będzie na kilka lat. Nie będzie żadnych gwałtownych przeprowadzek. Pozostanie także czas na ewentualną korektę, jeśli okaże się, że w okolicy, któregoś z tych budynków zaobserwujemy przyrost uczniów - podkreśla Kowalczuk. - Taka sytuacja może mieć miejsce na Przymorzu Wielkim, gdzie mamy obecnie Gimnazjum Nr 19 czy zespół złożony z samych gimnazjów: Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjum Nr 33. W przypadku pierwszego uczniowie pozostają w budynku, a w przypadku drugiego (gdzie nowe przepisy nie pozwalają na pozostawienie takiej konstrukcji formalnej) przenieść chcemy tam Liceum Mistrzostwa Sportowego z innej szkoły, aby do niego właśnie włączyć Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjum Nr 33, co pozwoliłoby utrzymać ciągłość szkoły i planować alternatywne ścieżki rozwoju obiektu w przyszłości.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora