• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk na podium rankingu Water City Index 2020. Sprawdź, co docenili eksperci

Gdańsk na podium rankingu Water City Index 2020. Sprawdź, co docenili eksperci

Ekspercki ranking Water City Index 2020 ocenił rozwój miast pod względem gospodarowania wodą. W kategorii  metropolie, Gdańsk zajął trzecie miejsce, plasując się na podium za Wrocławiem i Bydgoszczą. Natomiast w ocenach cząstkowych dotyczących zabezpieczeń przed zagrożeniami zwyciężył. 
04.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańsk od lat łączy rozwiązania hydrotechniczne z funkcjami rekreacyjnymi
Gdańsk od lat łączy rozwiązania hydrotechniczne z funkcjami rekreacyjnymi
mat. Gdańskie WodyDokonując oceny gospodarowania zasobami wodnymi autorzy rankingu brali pod uwagę cztery obszary:

  • Życie – bazujące m.in. na następujących wskaźnikach: cena i zużycie wody w mieście, cena i produkcja ścieków, gęstość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście czy wydatki realizowane przez miasta na gospodarkę ściekową i ochronę wód.
  • Zagrożenie – tj. udział powierzchni miasta w obszarze zagrożenia powodziowego, długość wałów przeciwpowodziowych w stosunku do powierzchni obszaru zagrożenia powodziowego w mieście, roczne opady w przeliczeniu na powierzchnię uszczelnioną, liczba awarii wodociągów w przeliczeniu na całkowitą długość sieci czy procent terenów biologicznie czynnych w obszarze miasta.
  • Gospodarka i biznes - był obliczany natomiast m.in. w oparciu o ceny i zużycie wody przez przemysł, liczbę przedsiębiorstw działających w branży transportu wodnego czy liczbę przekroczeń cieków wodnych (mostów) w stosunku do długości cieków w mieście.
  • Kultura i ludzie - był oparty na takich miernikach jak: długość linii brzegowej w mieście, procentowy udział wód powierzchniowych w powierzchni miasta.

 

- Musi się zmienić podejście do problemu wody – z reaktywnego na prospektywne (from response to preparedness). To pociąga za sobą transformację myślenia o wodzie w mieście i sposobu zorganizowania miasta jako złożonego systemu wodnego. Tylko w ten sposób można dokonać długofalowej adaptacji miasta do zmian klimatu, których cofnąć się nie da - podkreśla Jerzy Hausner, jeden z inicjatorów opracowania raportu.

Brąz i Złoto

W rankingu osobno oceniano metropolie, miasta na prawach powiatu i miasta niebędące miastami na prawach powiatu do 20 tys. mieszkańców. Wśród metropolii Gdańsk znalazł się na trzecim miejscu, co ciekawe pierwsze przypadło mu w kategorii ZAGROŻENIE, obejmującej kwestie związane z powodziami, suszami, zagrożeniami sektorowymi, wodami opadowymi i aktywnością samorządu.

- Miejsce na podium oznacza, że dobrze realizujemy politykę zarządzania zasobami wodnymi – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – To niezależni eksperci wysoko ocenili politykę miasta związaną z zapobieganiem powodzi. Do kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przykładamy dużą wagę. Regularnie przeprowadzamy ćwiczenia służb, a dzięki unijnemu dofinansowaniu w 2018 r. znacznie rozbudowaliśmy system monitoringu hydrologicznego i ostrzegania o zagrożeniu. Obecnie to największy system w Polsce

- mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Gdańska polityka retencji miejskiej

- Staramy się w Gdańsku znajdować dla wody przestrzeń, respektując ten żywioł, a jednocześnie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o równowagę ekologiczną. Dlatego łączymy rozwiązania hydrotechniczne z wielofunkcyjną zielenią, tworząc sprzyjającą rekreacji i bioróżnorodności niebiesko-zieloną infrastrukturę. W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowania wód opadowych dla działalności inwestycyjnej – już w planach zagospodarowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji wód opadowych, które uszczegóławiamy w wydawanych przez warunkach technicznych. Jesteśmy też polskim liderem w zakładaniu obiektów małej retencji w tym w szczególności gruntowych ogrodów deszczowych - wyjaśnia Ryszard Gajewski Prezes Gdańskich Wód, spółki miejskiej odpowiedzialnej za utrzymanie miejskiego systemu odwodnieniowego.

Susze i zasoby wody pitnej

Od 12 lat Gdańsk  rozbudowuje system monitoringu wód podziemnych – będących głównym źródłem wody pitnej. To wieloletni program badawczy, który pozwala na działania długofalowe – odpowiednie reakcje na ewentualne zagrożenie wód podziemnych ze względu na suszę czy działalność przemysłową lub rolniczą.

– Wiele trudu wkładamy w ochronę obszarów na których znajdują się ujęcia wodne. Te najbardziej znane i kojarzone dotyczą ujęć wodnych, znajdujących w się tzw. dolnym tarasie – w okolicach Parku Reagana oraz Czarnego Dworu. Dzięki wieloletniej działalności edukacyjnej, w ich ochronę zaangażowani są również sami mieszkańcy – mówi Aleksandra Dulkiewicz.

W celu zwiększenia retencji miasto zmienia standardy utrzymania istniejących terenów zieleni – od tego roku znacznie ograniczone zostało np. koszenie traw. Szacując ilość terenów, które objęła akcja przy każdym opadzie zmagazynowane zostało dodatkowe 50 000 m3 wody czyli tyle ile mieści się np. w zbiorniku retencyjnym Jasień.

- We współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym -Państwowym Instytutem Badawczym powstają obecnie kwartalne raporty, które dostarczają bieżących informacji na temat poziomu hydrogeologicznego wód w obszarze głównych gdańskich ujęć wodnych. – Informacje te pozwolą na szybką reakcję taką np. okresowe zmniejszenie poboru wody w jednym miejscu, by zwiększyć je w innym. Pozwolą także na podjęcie odpowiednich decyzji inwestycyjnych jeśli chodzi o lokalizację odwiertów nowych studni ujęć wody. Wszystko to będzie możliwe jeśli zagrożenie rzeczywiście będzie realne – mówi Jacek Skarbek, prezes GIWK.

Water City Index powstał już po raz drugi. Raport przygotowali eksperci firmy Arcadis oraz pracownicy naukowi Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy współpracy Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego i dziennikarzy branżowych mediów. W badaniach ankietowych pomogli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ocenę poprzedzały wywiady z pracownikami spółek komunalnych.

Ponad 9 tysięcy osób odwiedziło Gdański Szlak Wodociągowy w sezonie letnim 2019